Nyttårshilsen fra styret

Godt nytt år! Vi gir deg informasjon om styrets arbeid, referansegrupper, ny spesialiststruktur og kommende kurs og møter.

Styret har i perioden 2018-2019 bestått av: Mona-Elisabeth R.-Revheim (OUS)(leder), Katrin Weigel (OUS/Sørlandet sykehus)(kasserer), Boel Johansen (HUS), Ida Henriette Fosseide (UNN), Torjan Haslerud (SUS), Tirza Buter-Holen (SUS), Marit Omnes Pettersen (St. Olavs hospital), Harald Bugge (OUS/Diakonhjemmet).

Nettside: 

Nettredaktør er Kristian Brokstad. Vi ønsker at denne siden skal være oppdatert med kurs, faglige nyheter og kasus fra det nukleærmedisinske miljøet og håper dere vil bidra til dette. Vi ønsker også å legge ut artikler fra fagmiljøet.

Send tips om aktuelle saker til: Kristian.Brokstad@unn.no

Representasjon i i nasjonale referansegrupper som utarbeider retningslinjer/handlingsprogram

Vi har de siste årene opplevd at våre spesialister ikke blir oppnevnt som deltagere i de nasjonale referansegruppene som utarbeider retningslinjer for bl.a kreftutredning. Med støtte fra samtlige delegater i FaMe (den fagmedisinske aksen i Legeforeningen og navnet på de 20 landsstyredelegatene fra de fagmedisinske foreninger) rettet NFNM en henvendelse til Helsedirektoratet som oppnevner den endelige arbeidsgruppen. Helsedirektoratet svarte raskt at vårt innspill til å få nukleærmedisiner inn i foreslåtte arbeidsgrupper skulle inkluderes i deres videre arbeid med handlingsprogrammene.

Vi har siden fått representasjon inn i arbeidsgruppen for prostata og malignt melanom. På nåværende tidspunkt har vi nukleærmedisiner med i referansegruppen for nevroendokrine tumores, sarkomer, thyreoidea cancer, prostata og malignt melanom.

Vi takker spesialitetskomiteen NFNM for nok et år med iherdig innsats med arbeidet til ny spesialiststruktur

Det ligger svært mye nedlagt arbeid i prosessen mot utformingen av læringsmål i ny spesialiststruktur, og styret takker alle medlemmene i spesialitetskomiteen for deres arbeid. En ekstra stor takk rettes til komiteens leder Martin Biermann.

Ny spesialiststruktur trer i kraft 1.3.19

Den nye LIS strukturen krever en helhetlig struktur på utdanningsvirksomheten med tydelig beskrivelse av oppgaver, roller og ansvar. Vi har god tro på at kvaliteten på spesialitetsutdanningen vil bedres med en mer systematisk tilnærming, godt definerte læringsmål og løpende dokumentasjon. Likevel er det en økende byråkratisering og det er bred enighet om at den nye ordningen er mer ressurskrevende mht. overlegeressurser og organisering. Den nye ordningen krever også en oppbygging av læringsmateriell og læringsdatabaser. Tilrettelegging for bedre supervisjon i daglig praksis, krav til veileder- og vurderingskompetanse, bruk av digital læring gir økt tidsbruk for overlege. Det er tid som vil tas fra klinisk virksomhet uten tilførsel av overlegeressurser. Flere HF ser på muligheten for å ha egne LIS ansvarlige overleger.

Det er for tiden 14 LIS under spesialist utdanning ved norske nukleærmedisinske avdelinger. NFNM har rettet en oppfordring til fagdirektører i HFene om behovet for flere utdanningsstillinger, og det er gledelig at flere HF nå er i prosess med opprettelse av flere LIS stillinger.

Nasjonal nettundervisning arrangeres hver mandag kl. 14.00. Alle LIS skal da kunne koble seg opp og delta i denne undervisningen. For oversikt over kommende foredrag: se fanen NETTUNDERVISNING på nettsiden til NFNM.

Det arbeides også med å etablere en nasjonal undervisningsdatabase hvor anonymiserte kasus kan deles og LIS kandidater kan øve seg på diagnostikk og besvarelser.

Høsten 2018 (uke 48) ble obligatorisk kurs Del 1: Strålefysikk, strålebiologi og strålevern innen nukleærmedisin arrangert. NFNM takker for solid innsats av kurskomiteen: Katrin Weigel, Caroline Stokke og Henning Langen Stokmo.

I 2019 arrangeres:

Del 2: Strålevern og nukleærmedisin del 2: Nukleærmedisinsk fysikk, teknologi, kvalitetskontroll, bildebearbeidelse og radiofarmasi avholdes neste gang i uke 48, 2019.  Kurskomite: Anders Hodt, Caroline Stokke og Mona-Elisabeth R.Revheim.

I 2020 arrangeres:

Del 3: Klinisk nukleærmedisin: organdiagnostikk og onkologi avholdes neste gang i uke 48, 2020. Kurskomite: Martin Biermann og Torjan Haslerud.

Årets Vårmøte holdes i Kristiansand ved Scandic Hotel

NFNM dekker kursavgift (inkl. kost og losji) og reise til fire leger i spesialisering som bidrar med poster eller fritt foredrag under NSNM vårmøte, 24.-26. mai 2018.

Poster/foredrag må søkes godkjent gjennom NSNM, og søknad om stipend må sendes pr. e-mail til leder for NFNM, Mona-Elisabeth Revheim. Tildeling av stipendene avgjøres ved loddtrekning etter at NSNM har godkjent foredrag/poster.

FUN (FUxx)

Landsstyret vedtok i mai 2017 at den enkelte fagmedisinske forening skal etablere fagutvalg av leger i spesialisering (LIS), såkalt FUxx. FUN er en kortform som betyr Fagutvalg av leger i spesialisering i nukleærmedisinsk forening.

I tillegg vedtok landsstyret at FUN skal overføres myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene, en myndighet som i dag er tillagt Yngre legers forening.

Harald, Marit og Ida fra styret i NFNM danner styret i FUN. Styremøte vil bli avholdt ifbm. vårmøtet 2019.

Møtedeltakelse for FUN styret skal finansieres av resp. sykehus, dersom ikke mulig står NFNM for det.

PET- senterledersamarbeid

Representanter for de fire regionale PET-sentrene møtes årlig i et PET- senterledermøte. Det er for tiden mye som skjer innenfor PET i Norge og tracerutvikling, og en felles møteplass er viktig for utveksling av erfaringer. Neste møte blir er i Tromsø 25. februar.

Ta gjerne kontakt dersom dere har innspill til saker dere synes vi bør ta tak i.

Vi i styret for NFNM ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

På vegne av styret i NFNM

Mona-Elisabeth

Mona.elisabeth.revheim@ous-hf.no