Stipend til HIMSS19

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg!
Himss 19 logo
Himss 2019 logo

Konferansen HIMSS19 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society og er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi. Den finner sted i Orlando, Florida, 11.–15. februar 2019. 

Legeforeningens sekretariat planlegger, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, å stille til rådighet reisestipend for leger som ønsker å delta på denne konferansen. 

Konferansen HIMSS19 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society. Denne konferansen samler hvert år mer enn 30.000 deltakere fra over 50 land og er et referanseforum for e-helse. 

Det utlyses stipend til inntil 8 leger som ønsker å delta på konferansen. Legene som deltar forplikter seg til å delta på hovedkonferansen i 4 dager. Stipendene tildeles kandidater som i søknaden kan dokumentere interesse for arbeid med e-helse og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan vise til planlagte prosjekter eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort. 

Deltakerne i gruppen forplikter seg til: 

  • I løpet av konferansen delta på daglige, oppsummeringer/idéutvekslinger som Legeforeningen organiserer, inkludert oppsummeringsmøte etter konferanseslutt. 
  • På konferansen å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen med e-helseprosjekter, eller prosesser som medvirker til kontinuerlig forbedring. 
  • Å skrive en kort rapport som beskriver ovennevnte. Rapporten formidles til Legeforeningens sekretariat innen én måned etter avsluttet konferanse. 
  • Å presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted. 

Til leger deles ut inntil 8 reisestipend à inntil kr 33.000. 5 av stipendene er til leger i spesialisthelsetjenesten og 3 stipend er til leger i primærhelsetjenesten. Til leger i egen praksis dekkes i tillegg praksiskompensasjon i inntil tre dager á kr 7.600 ved fravær fra praksis. 

Stipendene skal bidra til å dekke reelle kostnader (konferanseavgift, hotellopphold, reise). Kost må deltakerne dekke selv. Kostnader som overstiger stipendet må deltakerne få dekket av andre kilder, f.eks. arbeidsgiver, organisasjonsledd, fond eller ved egenfinansiering. 

Deltakelse på HIMSS19 lar seg ikke kombinere med godkjenning av kurs i legers spesialisering, videre- og etterutdanning. 

Ev. spørsmål kan rettes til spesialrådgiver/lege Eirik Nikolai Arnesen, mobil 906 71 938. Søknad sendes til eirik.arnesen@legeforeningen.no innen 10. september 2018. Tilbakemelding vil bli gitt i uke 38.