Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Om oss

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Forening for Nukleærmedisin og Molekylær Avbilding.
31. juli 2018

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 21.05.07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten nukleærmedisin. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 13.04.07, endret ved generalforsamling 14.02 08, 23.05.14 og 24.05.19.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk Forening for Nukleærmedisin og Molekylær avbilding. På engelsk er navnet ”Norwegian Association of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”.

Initialene NFNM kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål:

-å utvikle faget nukleærmedisin

-være pådriver for implementering av ny teknologi i faget, samt å støtte forskning og internasjonalt samarbeid.

-samarbeide med Norsk Selskap for Nukleærmedisin til fagets beste.

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening. Medlemmer i andre fagmedisinske foreninger kan bli assosierte medlemmer. Foreningen kan etter søknad oppta assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens fagområder. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen. Assosierte medlemmer som betaler kontingent i en annen fagmedisinsk forening betaler ikke kontingent.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.
           
Årsmøtet skal behandle

  • styrets beretning
  • revidert regnskap
  • kontingent for assosierte medlemmer
  • budsjett
  • vedtektsendringer
  • valg av styre
  • revisor
  • valgkomité

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret seinest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 8 uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av kalenderåret.

Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

For saker som styret mener er presserende kan det sendes ut forslag til alle stemmeberettigede medlemmer per post/e-post. Ved 2/3 flertall av alle stemmeberettigede vil vedtaket godkjennes.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom mer enn 1/5 av stemmeberettigede medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge. Et flertall av styret, og styrets leder må være spesialist i faget nukleærmedisin.

Styremedlemmers og leders funksjonsperiode er 2 år fra årsmøtet der de velges. Det bør være overlapp mellom gamle og nye styremedlemmer. Det er mulighet for gjenvalg.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 3 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

Spesialitetskomiteens leder har tale og møterett ved styremøter, men har ikke stemmerett.

Inntil tre styremedlemmer og UEMS representant i NFNM får finansiert deltagelse på EANMs kongress årlig fra NFNM.

§ 10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer.

Valgkomiteen velges av årsmøtet for 2 år.

Valg av valgkomité skjer ved simpelt flertall.

Valgkomiteen forbereder valg av styret m/varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling vedlegges innkallingen.  

§ 11 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 2 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 30 dager før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. Ved ekstraordinær generalforsamling kreves simpelt flertall blant alle stemmeberettigede innen NFNM for at vedtaket skal være gyldig.

§ 12 Forholdet til spesialitetskomiteen

Spesialitetskomiteens medlemmer og leder innstilles av styret for en 4 årsperiode. Det bør være overlapping mellom gamle og nye medlemmer.

§ 13 Forholdet til Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning (NSNM)

Styret vil foreslå at det etableres avtale med NSNM hvor NFNM får ansvaret for å invitere og finansiere foredragsholdere til en sesjon på inntil fire timer under vårmøtet.