Høstmøtet 2019

Grand Hotel 24. - 26. oktober 2019 Programmet er klart

 

Kjære medlemmer!

 

På vegne av styret har jeg gleden av å invitere til årets høstmøte som holdes på Grand Hotell i Oslo torsdag 24. til lørdag 26. oktober. Møtet starter kl 12 torsdag. Det vil komme egen invitasjon fra Yngre ØNH-legers utvalg til morgensesjon fra kl 09 til 12 torsdag.

Årets Leegaardforelesning er ved Cesare Piazza, som er Associate Professor ved Universitetet i Milano, og avdelingsoverlege ved avdeling for ØNH, maxillofacial- og thyroideakirurgi ved Det Nasjonle Kreftinstitutt i Milano. Han er påtroppende president i Den Europeiske Larynoglogiske forening. Publikasjonslisten som forfatter og medforfatter er imponerende, med 125 fagfellevurderte artikler og 72 bokkapitler. Han har holdt nærmere 800 foredrag på nasjonale og internasjonale kongresser og kurs og vil holde foredraget «The diagnostic gain og NBI and HDTV».

Øvrige foredrag vil i år grupperes etter tema, og hver bolk innledes av en forelesening i regi av foreningens rådgivende utvalg for dette felt. Nytt av året er en sesjon om innovasjon innen medisin hvor inviterte forelesere vil belyse ulike aspekter av helseforskning, -innovasjon og veien videre til implementering og kommersialisering.

Årsmøtet avholdes fredags ettermiddag. Innkalling og saksliste kommer på foreningens nettsider og på epost i september.

Banketten er fredag kveld og vi håper flest mulig har anledning til å delta på banketten, gjerne med ledsager.

Husk søknadsfristene for både forskningsstipend og klinisk stipend som er 1. oktober. Du finner informasjon om søknader til klinisk stipend og forskningsstipend vedlagt, og snart på foreningens nettsider.

Abstracts sendes til sekretær Ivar Vølstad på ivar.volstad@gmail.com med kopi til leder Harald Miljeteig på harmil@online.no. Frist for innsending av abstract er 1. oktober. Vi ønsker frie foredrag fra både sykehusleger, avtalespesialister og private spesialister, og oppfordrer medlemmene til å dele sine kliniske erfaringer, forskningsprosjekter eller annet fra jobbhverdagen. Minner om at alle må oppgi interessekonflikter ved innsending av abstract og ber dere benytte vedlagt mal.

Påmeldingen til høstmøtet finnes på https://gyroconference.eventsair.com/hostmote-onh/

 

På vegne av styret,

Mvh,

Ivar Vølstad
Sekretær
Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi