Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Om oss

Vedtekter

Foreningen er ved vedtak av 12.05.06 av landsstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten øre-nese-halssykdommer. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet 27.10.06 og endret på årsmøtet 23.10.09.

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk forening for otorhinolaryngologi / hode- og halskirurgi. Kortformen Øre-nese-hals-foreningen, og initialene ØNHF kan brukes. Det engelskspråklige navnet er Norwegian Society of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery.


§2 Forholdet til Den norske lægeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til legeforeningens lover.


§3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i legeforeningens lover § 1-2 og § 3-6-3 er foreningens formål å arbeide for øre-nese-halsfagets utvikling ved faglige møter, foredrag og kurs, å fremme det kollegiale samarbeidet, samt å ivareta felles interesser.


§4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen, eller som velger denne som fagmedisinsk forening.

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde.

Søknad eller forslag om assosiert medlemskap skal tiltres av 3 medlemmer og forelegges skriftlig for styret senest tre måneder før årets generalforsamling. Denne godkjenner medlemskapet med alminnelig flertall. Assosiert medlem som ikke er lege har ikke stemmerett, og kan ikke velges inn i foreningens styre. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.


§5 Foreningens organer

Foreningens organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomite
 • 2 Desisorer

Følgende faste utvalg som kan endres av årsmøtet med simpelt flertall:

 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg i audiologi (3 medlemmer). Leder eller annet medlem av Rådgivende utvalg for audiologi representerer ØNHforeningen i NAS.
 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg for kvalitetssikring (3 medlemmer).
 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg i rhinologi (3 medlemmer).
 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg for forskning (3 medlemmer)
 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg for hode-halskreft (5 medlemmer)
 • ØNH-foreningends rådgivende utvalg i laryngologi og foniatri (3 medlemmer).
 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg for juridiske spørsmål.
 • ØNH-foreningens rådgivende utvalg for ISF (3 medlemmer).
 • Redaktør for ØNH-foreningens hjemmeside.


§6 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal behandle:

 • Styrets beretning
 • Kontingent for assosierte medlemmer
 • Vedtektsendringer
 • Valg av styre. Styret velges således at lederen velges for seg, og resten av styret under ett.
 • Valg av valgkomite.
 • Det velges også representanter til ØNH-foreningens rådgivende utvalg, 2 desisorer samt det annet medlem av rådet i Nordisk forening for Otolaryngologi, (enten nestleder eller avtroppende leder).
 • Det foreslås representanter til Dnlfs spesialitetskomite. 


Årsmøtet behandler saker som på forhånd blir tatt opp av styret eller medlemmene. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest tre måneder før årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres med nødvendige saksdokumenter for medlemmene senest fire uker på forhånd. Øre-nesehalsforeningens årsmøte legges til årets siste del. Årsmøtet holdes fortrinnsvis i Oslo, med mindre et årsmøte med simpelt flertall har besluttet at neste årsmøte skal holdes et annet sted.

Årsmøtet ledes av foreningens leder, med mindre årsmøtet med simpelt flertall velger en annen ordstyrer.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover §3-3-3.

Bestemmelsene i forretningsordenen for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette overfor styret med minst tre måneders frist. Bestemmelsene i § 6 gjelder så langt de passer.


§ 8 Styret

Foreningens styre består av 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 medlem.

Minst en representant skal være privatpraktiserende spesialist. Det velges 2 vararepresentanter, hvorav en privatpraktiserende spesialist. Styret velges på årets generalforsamling i år som slutter på ulike tall, og hvert styremedlem fungerer i 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 9 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, (en overordnet sykehuslege, en privatpraktiserende spesialist og en underordnet sykehuslege). Avtroppende leder i ØNHF velges fortrinnsvis som leder for valgkomiteen.

Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.

Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til leder og styremedlemmer, rådgivende utvalg, desisorer, medlem no. 2 i Rådet for Nordisk ORL (lederen i ØNH-foreningen er automatisk medlem no 1) og Dnlfs spesialitetskomite.

Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet.


§ 10 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt skriftlig av minst tre medlemmer til styret minst tre måneder før årsmøtet, og utsendt til medlemmene minst en måned før møtet.

Endringsforslag krever 2/3 flertall på et årsmøte. Hvis kvalifisert flertall ikke oppnås, må den samme sak henvises til følgende års årsmøte, eller kunngjøres til behandling foran ekstraordinært årsmøte.