Utredning av kul på halsen

(Utvalg for hode-halskreft/utvalg for kvalitetssikring 2011)

Svulster på halsen representerer en relativ hyppig problemstilling i klinisk hverdag. Øre-nese-halsavdelinger har i dag faste rutiner og dedikert tid for utredning av tumor colli. Hos de fleste pasienter med tumor colli foreligger en godartet tilstand (>80%), men veldig mange pasienter er likevel redd for kreftsykdom. Dette gir en betydelig utfordring mht til prioriteringer, ventetider jfr begrenset kapasitet, tidsbruk for informasjon og behov for oppfølging. Det er i denne sammenheng særdeles viktig med å etablere et godt samarbeid med pasientens primærlege for kontroll og oppfølging.

Anamnese omfatter generelle helseopplysninger (inkl. riskfaktorer, komorbiditet, medikamentbruk). Opplysninger om varighet av symptomene, sikre eller usikre funn, beskrivelse av anatomisk lokalisasjon og størrelse i cm. Klinisk ØNH-undersøkelse omfatter palpasjon og endoskopi.”Gullstandard” i de fleste tilfeller er punksjonscytologi eller aspirasjon med fin nål (FNAC:fine needle aspiration cytology); det foreligger svært sjelden kontraindikasjon til prosedyren (eks pulserende tumor, blødningstendens). Tilgang på ultralydveiledet prøvetakning er et godt hjelpemiddel for å øke treffsikkerheten, samtidig øker muligheten for en diagnostisk avklaring av en del problemstillinger (eks solid lesjon vs cyste). Andre viktige radiologiske undersøkelser er CT collum og MR collum, eks som preoperativ undersøkelse eller til hjelp for staging ved maligne svulster.

Det er mange ulike differensialdiagnoser ved tumor colli.

Enkelte ganger representerer ”suspekte” palpasjonsfunn normale anatomiske strukturer som for eksempel:

 • Glandula submandibularis
 • Reaktiv lymfekjertel ved kjevevinkel
 • Musculus sternocleidomastoideus
 • Processus mastoideus
 • Larynx - ringbrusk - tungebein
 • Glandula thyreoidea
 • A.carotis-bifurkasjon
 • Columna
Er det vedvarende vanskelig å utelukke patologi anbefales supplerende undersøkelse med ultralyd (non-invasiv) eller CT med kontrast.
 
Infeksjoner:
 • Akutt cervikal lymfadenitt evt. abscess
 • Subakutte lymfadenitter med “kald abscess” (tularemi, toxoplasmose,Tb)
 • Dentogen abscess
 • Akutt inflammasjon i spyttkjertel
Godartede svulster (det store flertall)
 
 • Median halscyste
 • Lateral halscyste
 • Lymfangiom
 • Lipom
 • Aterom
 • Nervinom
 • Hevelse i spyttkjertel grunnet spyttsten eller sialoadenitt
 • Fibrosering etter skade
 • Struma nodosa
 • Pleomorft adenomi i spyttkjertel
 • Osteom i mandibula
 • Adenom i gl. thyreoidea
 • Glomus caroticum-tumor
   
 

I en uselektert tumor colli poliklinikk representerer pasienter med malign lidelse mindre enn 15 % av pasientene. Malign tumor colli kan ha mange forskjellige utgangspunkt og er ofte bare starten på kompliserte og omfattende utredninger:

 • Multiple patologisk forstørrede lymfekjertler ved Non-Hodgkins Lymfom (NHL) eller Hodgkins Lymfom (HL)
 • Metastaser, oftest med origo fra ØNH, evt origo fra annet organsystem (bryst,lunge, GI-traktus)
 • Metastaser fra hudkreft (plateepitelkarsinomer i hodebunn, ansikt; obs immunsupprimert pasient); metastaser fra malignt melanom
 • Primære kreftsvulster med utgangspunkt i spyttkjertel (gl. parotis, gl. submandibularis, gl. sublingualis eventuelt aksessorisk kjertel)
 • Primære kreftsvulster i gl. thyreoidea
 • Sjelden: Estesionevroblastom, maligne paragangliomer (carotis, jugulare, vagale), Merckelcellecarcinom, sarkomer (rhabdomyosarkom, osteogent sarkom, liposarkom).