Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2019

Systematisk ruskartlegging i somatikken

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.
14. mai 2019

Sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer er godt dokumenterte. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver femte pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Å identifisere og kartlegge disse pasientene kan gi stor helsegevinst hos mange. Helsemyndighetene har derfor gitt  helseforetakene i oppdrag å utvikle og iverksette gode rutiner for identifikasjon av- og intervensjon til pasienter som drikker på måter som kan gi negative helsemessige konsekvenser.  I dag har bare et fåtall av helseforetakene etablert slike systemer. Det nye prosjektet har som mål at pasienter i somatiske avdelinger skal ha slike tilbud. Prosjektet skal etter planen være i drift fra august 2019. Her kan du lese mer om prosjektet