Systematisk ruskartlegging i somatikken

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.

Sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer er godt dokumenterte. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver femte pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Å identifisere og kartlegge disse pasientene kan gi stor helsegevinst hos mange. Helsemyndighetene har derfor gitt  helseforetakene i oppdrag å utvikle og iverksette gode rutiner for identifikasjon av- og intervensjon til pasienter som drikker på måter som kan gi negative helsemessige konsekvenser.  I dag har bare et fåtall av helseforetakene etablert slike systemer. Det nye prosjektet har som mål at pasienter i somatiske avdelinger skal ha slike tilbud. Prosjektet skal etter planen være i drift fra august 2019. Her kan du lese mer om prosjektet