Utkast til spesialistregler er sendt på ekstern høring


Helsedirektoratet har i samarbeid med ekstern arbeidsgruppe og gjennom intern prosess i direktoratet laget utkast til spesialistregler og overgangsregler

Det er også laget en mer omfattende rapport som redegjør for andre forhold vedrørende den nye spesialiteten.

Høringsinvitasjonen sendes til en rekke høringsinstanser som på forskjellig måte har interesse av, eller på ulike vis er involvert i den nye spesialiteten for rus- og avhengighetsmedisin for leger. Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til det, selv om de ikke har mottatt høringsinvitasjonen.

Høringsfristen er 25. april og høringsuttalelsene sendes elektronisk via vedlagte svarskjema.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vedtok i juni 2012 å opprette en ny spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin. Helsedirektoratet ble bedt om å bistå HOD i arbeidet med å få etablert den nye spesialiteten.

Her er nyheten med dokumentene i saken på Helsedirektoratet sin hjemmeside