Utredning om spesialitet

Helsedirektoratets utredning om etablering av ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin til Helse og omsorgsdepartementet. Konklusjonen er meget klar. Les direktoratets anbefaling under.
Direktoratet anbefaler at:
Det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.
• Dersom det vedtas å opprette en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin må de foreslåtte spesialistreglene utvikles videre
• Spesialiteten i større grad må ivareta samarbeid mellom kommune- og spesialistnivå.
• Rus- og avhengighetsmedisin ikke opprettes som en grenspesialitet da det vil kunne bidra til en ytterligere fragmentering av tjenesten, og av hensyn til nødvendig rekruttering til fagfeltet.
• Rus- og avhengighetsmedisin ikke opprettes som et formelt kompetanseområde da det er usikkerhet knyttet til etablering av dette som en permanent ordning, og det er usikkert om dette tiltaket vil bedre rekrutteringssituasjonen for leger til TSB.
• Opprettelsen av en ny spesialitet vil etter vårt syn ikke få betydning for finansiering av tjenesten.