NGFs lover

Vedtekter for Norsk Gastroenterologisk Forening.

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 21.02.2007 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten fordøyelsessykdommer. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 9.2.2007.

Endret iht Legeforeningens bestemmelser om valgbarhet for alle medlemmer av 15.10.2007.  

§ 1       Navn 

Foreningens navn er Norsk Gastroenterologisk Forening.

Initialene NGF kan benyttes.

§ 2       Forholdet til Den norske lægeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3       Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål:

- å fremme norsk gastroenterologi faglig og vitenskapelig

- å ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer

- bidra til legeutdanning, spesialist- og etterutdanninger av høy kvalitet og i tråd med nasjonal og internasjonal praksis.

§ 4       Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.

Leger som er frivillige medlemmer skal ha de samme rettigheter og plikter som de obligatoriske medlemmer.

Foreningen kan etter søknad oppta som medlemmer enhver som har tilhørighet

til foreningens fagområde. Leger som søker medlemskap må være medlem i Dnlf. Medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett.

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer.  

Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

§ 5       Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan innvelges av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 6       Foreningens organer

Foreningens organer er:

Årsmøtet

Styret

Valgkomité

Ev andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet.

§ 7       Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle

  • styrets beretning
  • revidert regnskap
  • kontingent for assosierte medlemmer
  • budsjett
  • vedtektsendringer
  • valg av styre og leder av foreningen
  • revisor
  • valgkomité
  • ev. andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene. 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest  6 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. 

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller en valgt dirigent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8       Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/3 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9       Styret

Styret består av leder som er spesialist i fordøyelsessykdommer og 6 styremedlemmer. Leder velges separat av årsmøtet. Alle medlemmer er valgbare til styret.

Styrets funksjonsperiode er 2 år fra valg ved årsmøtet.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. 

Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

Det er kun medlemmer fra den indremedisinske subspesialitet som kan nomineres av NGF styret til Landsstyret.  

§ 10     Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, hvorav èn er gastroenterologisk kirurg og èn er spesialist i fordøyelsessykdommer.

Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiodefor fire år ad gangen. 

Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall. Leder velges særskilt. 

Valgkomiteen forbereder valg av styre og revisorer. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på årsmøte. 

Det sittende styret i NGF innstiller medlemmer overfor Sentralstyret til spesialitetskomiteen i fordøyelsessykdommer.

§ 11     Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst seks uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst fire uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.

Minst 20 stemmeberettigede medlemmer må være tilstede.

Den Norske legeforeningens lover finner du her.