Fra årsmøtet v/ Annetine Staff

Torsdag 5.9:
FORMØTER:

NUGG-møtet: Universitetet i Nord-Norge, ca. 25 deltagere.  Møtet var i sin helhet viet gjennom-gang av den nye ACCESS-databasen til NUGG, norsk urogynekologisk gruppe, der hver enkelt avdeling selv plotter inn i databasen sine inkontinensoperasjoner til den norske lands-omfattende databasen. Tidligere har skjemaene vært registrert for hånd og optisk avlest inn i en sentral database. Det nye systemet forventes å bli mer arbeidsbesparende totalt og mer pålitelig. Avdelingsoverlege Sigurd Kulseng-Hansen fra Bærum og ingeniøren Tomislav Dimoski redegjorde for det nye systemet, og alle deltagerne fikk prøve ut programmet. Det vil være en kontaktperson på hvert sykehus som er ansvarlig for føringene i databasen, og som organiserer dette praktisk.

Velkommen: Fyrverkeri av to nord-norske damer, fikk blant annet 6 gynekologer  (menn) til å danse magedans med bar overkropp.

Conceptus divina - graviditas grata - partus mirabilis (guddommelige befruktning- takknemmelig graviditet - mirakuløs fødsel).  Einar Berle briljerte med sine historiske betraktninger om kvinners farefulle graviditeter og fertilitet gjennom historien. I en herlig blanding av medisinsk historie, klassisk arkeologi og kunsthistorie, minnet han oss på at kvinners graviditeter helt frem til 1900-tallet hadde en mortalitet på linje med menns deltagelse i klassiske kriger (70% mortalitet i Trojanerkrigen blant annet). Vi fikk også eksempler på tidlige prevensjonsmidler, slik som svamp i vagina i oldtidens Egypt. At man kunne bli gravid med gullregn, var også en nyhet for årsmøtets leger. At Apollon og hans søster, Artemis, skjøt piler på de gravide, skulle illustrere toxemien (betyr skyte med piler), nemlig at gravide og kvinner i fødsel og barseltid stadig vekk døde plutselig. Man mente at plutselig død i graviditet og barseltid måtte forklares med gudenes vrede, til straff for kvinnene (hva de enn nå måtte ha gjort for å fortjene en slik dødsstraff?).

På torsdag kveld var det get together-party på Studenthuset  med dans og god mat og drikke. Et flott mannskor med staute menn startet vorspielet på hotellet med vakker korsang. Noen skumle uringlass vi fikk utdelt på turen bort til studenthuset viste seg å inneholde en deilig aperitif til å styrke oss med på den 350 meter lange spaserturen.             

Fredag 6.9

Dagen startet med klangfullt gitar-spill fra to karer, deretter en ny programpost på årsmøtene, nemlig:
Doktorgradssymposium:
Pepe Salvesen listet opp noen høydepunkter gjennom norsk gynekologis doktorgradshistorie, og hadde funnet 102 doktorgrader tom 2002 fra den første som ble avlagt i 1846. Professor Britt-Ingjerd Nesheim var første norske kvinne som avla doktorgrad, i 1975.
Enkelte doktorander fra siste to år presenterte sine doktorgrader:
Berit Aune la frem avhandlinger om      
and -adrenergic sensitivity in women.
A clinical study emphasising hormonal
related changes. Tilhørerene bet seg merke
 i økt trombogenisitet (blodprøvemessige verdier) ved vanlig in vitro fertilisering med hormonstimulering.
Susanne Albrechtsen la frem sitt arbeide om ”Breech presentation in Norway. Clinical and epidemiological aspects”. Spesielt interessant var hennes data i forhold til Hannah-studien publisert i Lancet i 2000.
Christina Isaksen er patolog, og la frem sitt arbeide ” Prenatal ultrasound and postmortem findings. A ten year correlative study of fetuses and infants with developmental anomalies”. Hun fant oftest godt samsvar (i 90%) mellom hovedfunn ved ultralyd prenatalt og kliniske funn postnatalt.
Gudvor Ertzeid la frem studien ”The impact on ovarian stimulation on preimplantation embryo development, implantation and postimplantation fetal development”. Hun refererte til sine museforsøk, der hun viste at gonadotropinstimule ring hadde negativ effekt på preimplantasjonsstadiet samt negativ effekt postimplantatorisk. Fra sine kliniske humane studier, viste hun at utvidet dyrkningstid av embryo med 2-3 dager før innsetting ikke ga bedret seleksjon av de befruktede eggene.
D. Moster (barnelege) la frem sin studie om ”Low risk deliveries. A study of the risks related to place of birth and the prognostic value of the Apgar score”. Han konkluderte med at den relative risikoen for neonatal død var redusert dersom kvinnene valgte forløsning på de større fødesteder. Likevel poengterte han at det uansett er lite farefullt å føde også på mindre fødeenheter i Norge.
Den nye posten på programmet med norske doktorgrader innen faget gyn/obsterikk var interessant, og gir en spennende innføring i felter ikke alle kan ha like god over-sikt over. 15 minutter per doktorgrad blir kort tid, men mange av foreleserne klarte å holde denne tiden med en popularisert versjon av sine store doktorgradsarbeider. Kanskje er  det også mulig at de som legger frem sitt arbeid til neste år også har med seg at noen eksemplarer fra et eventuelt overskuddslager av sine avhandlinger, slik at spesielt interesserte gynekologer kan lese mer om emnet?

Faglig debatt:
SMMs arbeidsgruppe om seteforløsninger la ved leder Pål Øian, Tromsø,  frem noen foreløpige betraktninger om et svært omfattende arbeid. Gruppen ble nedsatt etter initiativ fra Norsk Gynekologisk forening i kjølvannet av de store diskusjonene rundt Lancet artikkelen i oktober 2000 av Hannah og medarbeidere. SMM-gruppen regner med at arbeidet vil være sluttført i løpet av oktober, og vi kan da vente oss pressemeldinger og forhåpentligvis debatter i kjølvannet av dette. Pål Øian la frem flere vurderinger gruppen hadde gjort, blant annet var validiteten av Hannah-studien for Norge et sentralt spørsmål. Han minte om at 20% av alle seteleier er uoppdaget ved innkomst i fødsel, og at tvillingforløsninger i fremtiden er en utfordring dersom seteforløsninger ikke lenger gjøres vaginalt. Han la frem perinatale dødelighetstall fra Norge ved seteleier, og den er lavere enn i Lancet-studien generelt (korrigert for misdannelser og etter fratrekk av intrauterin fosterdød før innkomst sykehuset blant annet). Han bemerket at det er ukjente langtidseffekter av en radikal omlegging i Norge til sectioforløsning av alle med seteleier til termin. Det ble fra salen oppfordret til diskusjon om valg av forløsningspolitikk for seteleier til termin, spesielt ble det etterlyst innspill fra to store fødeinstitusjoner (Ullevål og Stavanger) som synes å ha lagt om rutinene for seteforløsning slik at det i praksis ikke forløses mange seteleier vaginalt. Spesialitetskomiteen har allerede fått bekymringsmeldinger fra YLF fordi kravene til spesialiteten i gyn/obst vanskelig kan tilfredssilles ved tjeneste på enkelte norske sykehus. Debatten nasjonalt og lokalt kommer sikkert til å gå varm når den endelige rapporten fra SMM foreligger!

Pål Øian presenterte også arbeidet i det Nasjonale råd for fødselsomsorgen, der han er leder. Han viste til at Stortinget har vedtatt at Regjeringen skal jobbe for en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Hvordan dette Stortingsvedtaket skal etterfølges er uklart. Det Nasjonale rådet for fødselsomsorgen er utnevnt av Helsedepartmentet.  Rådet skal bistå i omstillingsprosesser i de nye Regionale helseforetakene og skal ha en faglig veilederrolle, kvalitetssikre fødselsomsorgen, bidra med informasjon til befolkningen og fagmiljøene.

Spesialitetskomiteen (ikke spesialistkomiteen som den ofte feilaktig omtales som) ble presentert ved ny leder Tone Skeie Jensen, nå ansatt ved DNR. Nestleder er Torbjørn Eggebø, Stavanger, som også tidligere har vært medlem i komiteen. Også Alice Beathe Andersgaard, Gjøvik, var gjenvalgt, mens nye medlemmer var: Janne Mette Goderstad, YLF, Cathrine Ebbing (1.vara, møter), Bjarne Erichsen (vara), Ingrid Baastad (vara YLF). Komiteen er opprettet av Sentralstyret i Legeforeningen etter forslag fra NGF. Tone Skeie Jensen minnet om muligheten for veiledere å kurse seg i veilederrollen. Tidligere arrangerte DNLF to kursbolker i veiledning i spesialisthelsetjenesten, som var meget populære og lærerike (etter referentens egen erfaring). Nå er dessverre dette kurstilbudet borte, men boken de tidligere kurslederne har skrevet (Kirsten Lyche, Gunnar Handal, Per Lauvås) er mulig å kjøpe fra DNLF (Åse Brinchmann-Hansen i DNLFs pedagogiske avdeling kan kontaktes for kjøp av boken). I tillegg finnes det en instruksjonsvideo med hefte til hjelp i veiledning av leger i utdannelsesstillinger, kjøpes også via DNLF. Terje Pettersen arrangerer også lokale en-dagers kurs i veiledningspedagogikk på sykehus. Her må minst 10-15 leger være påmeldt per kurs. DNLF kan kontaktes dersom sykehusene ønsker å arrangere et slikt kurs. Spesialitetskomiteen jobbet også med å samordne basiskursene mellom lærestedene i spesialistutdanningen i gyn/obst. Komiteen hadde også tanker om å se på etterutdanningstilbudet til gynekologer, da dette også ligger innen komiteens mandat.
Finn Egil Skjeldestad, ntnu,  presenterte arbeidet i Kvalitetsutvalget og siste status for siste reviderte veileder. Her ligger det enormt mye innsats, og han spådde at arbeidet måtte organiseres på en annen måte i fremtiden dersom veilederne skulle oppdateres. Han nevnte ekstern prosjektledelse slik som feks SMM (senter for medisinsk metodevurdering) hadde bidratt med i seteforløsnings-arbeidet. Færre møter, mer e-mail kontakt var også alternativer for å redusere arbeidspresset.

Anne Zandjani, privatpraktserende, viste de nye sidene til NGF som få dager før årsmøtet hadde kommet ”på nett”. Direkte nettadresse til foreningens hjemmesider er: www.Legeforeningen.no/ngf/. Eventuelt via Legeforeningens nettsider: Legeforeningen , velg så organisasjon, velg så spesialforeninger, velg så norsk gynekologisk forening. Her ligger alt fra kurstilbud, pressemeldinger, styre-medlemmer, lenke til NFOG, veilederen, Gynekologen nr 2 og 3 i 2002 etc. Det blir spennende å følge med i utviklingen av foreningens nettsider.
 
Torbjørn Saltveit, Haugesund, la frem data fra årsmeldinger, basert på rapporter fra enkeltavdelinger. Her ble sykehusene med høyest og laveste sectiotall vist frem, sykehus med høyest og lavest DRG-inntjening etc. Sikkert mye spennende lesestoff for de nye helseforetakene, og nyttige tilbakemeldinger til avdelingene. Likevel synes det som om rapporteringssvikt fra enkelte avdelinger hindrer fulle oversikter over gyn/føde-avdelingene i Norge.


På kvelden var det stor bankett etterfulgt av full trøkk på dansegulvet med bandet ”The Lubricators” etterpå. Det var prisutdelinger til stor applaus og annerkjennelse!      ( Se egne prisutdelings-sider)       &nbsp ;  

Lørdag 7.9

Pepe Salvesen: Om epidemiologisk assosiasjon og kausalitet.
Pepe, som allerede før årsmøtet hadde gjort en imponerende innsats med arrangering av det faglige innholdet, samt danset magedans på festen, vært ”rørlegger”, spilt en revyrolle fra RiT-revyen på banketten, bidratt sterkt på de sosiale aftentilstelningene, klarte også å gjennomføre lørdag morgen en imponerende gjennomgang av epidemio-logiske vanskelige temaer, på en enkel og klar måte. Han brukte sin egen og andres forskningsfunn  på lærevansker og venstrehendthet etter ultralydeksponering i foster-livet som eksempel på vurderinger av statistiske assosiasjoner, kausalitet, biologisk plausabilitet osv. Vi lærte at meta-analysen i Cochrane databasen ikke oppgav statistisk signifikant venstrehendthet etter ultralydseksponering, dersom man valgte 95% konfidensintervall (”evidence”). Dersom man derimot valgte 90% konfidensintervall (”weak evidence”), så var venstrehendthet statistisk signifikant assosiert med ultralyd i fosterlivet, men i tillegg var barna utsatt for ultralyd i fosterlivet også bedre til å stave i skolen! Vi lærte at selv om statistiske assosiasjoner var rimelige sikre, så var ikke den kausale sammenhengene nødvendigvis tilstede, og at den biologiske forståelsen er viktig.

Summa summarum: Meget vellykket årsmøte, både faglig og sosialt. Stor takk til de lokale arrangørene i Tromsø samt styret i Norsk Gynekologisk Forening for vellykket arrangement. Vi gleder oss allerede til neste år i Geiranger! Nye kollegaer i faget ønskes som vanlig spesielt velkommen, årsmøtene er en fin anledning til å bli bedre kjent med faget, fagpolitikken og ikke minst andre leger innen gyn/obstetrikk-miljøene i Norge.