NGF vedtekter

Les her om lover og regler for Norsk Gynekologisk Forening

 

 

Vedtekter for Norsk Gynekologisk Forening (2007)

Foreningen er per 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer. Vedtektene er fremlagt for årsmøtet den 1. september 2006 og vedtatt i uravstemning i november 2006, stadfestet av styret 8 - 9. 12. 2007. Godkjent av sentralstyret 18.1. 2007

 

 

§ 1       Navn

Foreningens navn er Norsk gynekologisk forening (NGF), på engelsk Norwegian Society of Gynecology and Obstetrics.

 

§ 2       Forholdet til Den norske lægeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

 

§ 3       Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål:

 

            -           Å fremme utviklingen av faget gynekologi og obstetrikk i Norge.

            -           Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som                                     arbeider for gynekologi og obstetrikk.

 

§ 4       Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.

 

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til eller interesse for foreningens fagområder. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett.

 

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

 

Alle ordinære medlemmer av NGF er også medlemmer av Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi (NFOG) gjennom kollektivt medlemskap, som inkluderer abonnement på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Kontingenten for NFOG dekkes av årlig kontingent i Dnlf og betales samlet fra NGF.

 

§ 5       Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

 

§ 6       Foreningens organer

Foreningens organer er:

Årsmøtet

Styret

Valgkomité

Desisorer

 

§ 7       Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

 

Årsmøtet skal behandle

 

·       styrets beretning

·       revidert regnskap

·       kontingent for assosierte medlemmer

·       budsjett

·       saker forelagt av styret

·       saker forelagt av et medlem

·       vedtektsendringer

·       valg av styre

·       valg av varamedlemmer

·       valg av revisor

·       valg av valgkomité

·       valg av desisorer

·       evt valg/oppnevninger av komiteer/utvalg

 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest tre uker på forhånd. Årsmøtet avholdes årlig og kombineres med et faglig møte.

 

Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Det velges en referent.

 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

 

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

 

Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til årsmøtet, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemning. Denne kan skje per post eller elektronisk.

 

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer.

 

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

 

§ 8       Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

 

§ 9       Styret

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Lederen velges ved eget valg og bør ha sittet i styret tidligere. Styrets øvrige medlemmer velges samtidig. Styret skal ha følgende sammensetning: Et medlem er representant for praktiserende spesialister, et medlem er ikke-spesialist i utdanningsstilling, og minst et medlem skal ha akademisk kompetanse. Det velges tre varamedlemmer, hvorav to er personlige varamedlemmer for henholdsvis styrets ikke-spesialist og for den praktiserende spesialist.

 

Styret konstituerer seg selv på det første møtet i funksjonsperioden, slik at funksjonene kasserer, sekretær og vitenskapelig sekretær dekkes.

 

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1.januar etter styrevalget. Styremedlemmene velges for en periode med mulighet for gjenvalg. Maksimal sammenhengende funksjonstid som styremedlem er seks år. Leder velges for to år med mulighet for gjenvalg. Maksimal funksjonstid som leder er fire år. Lederens funksjonstid kan komme i tillegg til tiden som styremedlem.

 

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst to styremedlemmer krever det.

Sakspapirer og protokoll sendes til styrets medlemmer og til redaktøren av Gynekologen og Nettsidene. Varamedlemmer og representanter fra utvalg og komiteer innkalles ved behov til styremøtene.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

 

§ 10     Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer.

 

Valgkomiteen velges av årsmøtet det året det ikke er valg på styret, dvs. partalls år. Ingen av medlemmene kan sitte i styret. Et av medlemmene utpekes av det sittende styret, de to andre velges av årsmøtet. Valgkomiteen velges for en periode på fire år. Komiteen velger selv leder. Komiteen kan gjenvelges for en periode.

 

Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.

 

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlemmer og eventuelt andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling vedlegges innkallingen til årsmøtet.

 

§ 11     Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst en måned før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.

 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.

 

§ 12     Publikasjoner

NGF er ansvarlig utgiver av Gynekologen og Nettsidene. Redaktørene har møte- og talerett ved styrets møter. I saker som vedrører publikasjonene har redaktørene forslagsrett.
Redaktørene og redaksjonen oppnevnes av styret for 4 år. Publikasjonenes budsjett og regnskap føres som en del av foreningens regnskap. NGF er økonomisk ansvarlig utgiver av publikasjonene. Det utarbeides en skriftlig avtale mellom styret og redaktørene vedrørende utgifter som henger sammen med redaktørvervene.

 

§ 13 Instruks for NGFs desisorer

Desisorene skal gjennomgå NGFs regnskaper som skal legges frem for årsmøtet for godkjenning. De skal på grunnlag av de foreliggende dokumenter avgi innstilling overfor årsmøtet. Desisorene skal vurdere om de økonomiske disposisjonene styret har foretatt, slik de kommer til uttrykk i regnskapet, har bakgrunn i foreningens vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. Desisorene velges for 4 år av gangen det året det er valg på styret. Alle medlemmer av NGF er valgbare til desisorer med unntak av medlemmer i styret.