Norsk gynekologisk forening

PSL

Referat gruppemøte gyn/obs PSL Årsmøte-Høstkurs Soria Moria 30.aug 2008

20. august 2011

Anne Zandjani fra takstutvalget ledet møte.

Referent  Grete H. Berild.

27 fremmøtte.

 

1.
Anne Zandjani ref. kort fra takstendring. Se vedlegg

Ove Mortensen: Gyn/obs fikk 10 mill.

Vedr. 205a har det vært misfortåelse i Vestfold, dette skulle være rettet opp nå.

 

2. 
Styret i PSL hadde via Anne Zandjani på forhånd sendt ut forespørsel vedr. prosedyre-

kodning. Det har vært generelt misnøye med at man mener det er for få. Det var innkommet

mange forslag, se vedlegg. Tore Lunde som har vært med i prosessen, informerte om at

prosedyrekoderne ikke   var ment å være representativ for hele vår virksomhet. Flere syntes               

dette  var beklagelig. Det  åprinnelige grunnlag for prosedyrekodningen er at myndighetene  

ønsker   å se hva  konsultasjonene inneholder. Det settes for få og elementære diagnoser,se    

senere. Hilde Sundhagen  satt i en gruppe som SHDir opprettet i 2004 for dette. Det ble da   

sendt  inn en langt mer utfyllende liste for prosedyrekoder til kitt. Denne ble redusert uten

videre grunn.  Flere undret   hvilket mandat kitt har, og om det er noe økonomisk i dette?                            
Normal tariffen bør være rep.  for  det vi gjør.  

Sammenligningsgrunnlaget antas å skulle være sykehuspoliklinikken, flere hadde tatt

kontakt til lokale sykehus - det var angivelig liten interesse og et sykehus hadde en kort

versjon som virket mindre omfattende enn den vi har. Det ble fremsatt at det nok var best

at man fikk en kommunikasjon med sykehus and.  prosedyrekodning, og at det er vktig at

begge steder fikk representative prosedyrekoder. Dette for at evt sammenligning skal bli

best mulig.

Kate Aase, Torgeir Bjeknes og Kari Anne Trosterud med flere  var opptatt av at gyn

gruppen  bør  samkjøres bedre på diagnoser.  Us viser at gynekolegerne oftest holder seg til

de tre  diagnoserne   AC,   gynekologisk us og klimakteriell plager. Hilde Sundhagen og

Oscar Skår har laget   en kortversjon, denne ligger på nettsiderne til NGF.    

(www.legeforeningen.no/ngf)   Det er viktig at vi setter  riktige diagnoser for det vi gjør.   

     

Resyme:
1. Runa Aabø tar opp prosedyrekodning på styremøte Norsk gyn. - dette mhp

  samkjøring sykehuspoliklinikker før evt liste sendes kitt.

2. Zandjani: Liste vedr prosedyrekodning er oppdatert 12.08.08 og er utsendt fra lege

    foreningen.

3. Skår/Sundhagen:  Liste for diagnoser ligger på nettsiden se over.

 

 Oslo 31.08.2008

 

Grete H Berild.

 

Vedlegg:  1. Takster 2008 - last ned word fil her

                 2. Forslag prosedyrekodning PSL 2008 - last ned word fil her