Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon (koronavirus)

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening av en gruppe fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på tilgjengelig kunnskap om CoVid19-utbruddet per 16.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

A. Risiko for smitte med SARS-CoV2 (koronavirus som forårsaker covid-19) i graviditet

Det er foreløpig ikke klare holdepunkter for at friske gravide blir lettere smittet eller mer alvorlig syke av covid-19 sammenlignet med befolkningen generelt. Gravide er imidlertid mer utsatt for enkelte infeksjoner og har noe økt risiko for vanlig sesonginfluensa. De bør derfor være ekstra påpasselige med å følge generelle råd om hygiene, karantene, isolering osv. Viser til FHI’s generelle råd og anbefalinger. Gravide med hjertesykdom, lungesykdom og nedsatt immunforsvar kan være ekstra utsatt for mer alvorlig luftveisinfeksjon, og det kan tenkes at dette også gjelder ved covid-19-infeksjon.

 

B. Tiltak ved mistenkt eller bekreftet covid-19-infeksjon

Det anbefales å sjekke https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ for informasjon om testing, hjemmekarantene og hjemmeisolasjon, der råd for håndtering av gravide vil være de samme som for befolkningen ellers. Disse anbefalinger blir oppdatert kontinuerlig basert på vitenskapelig evidens og utvikling av epidemien i Norge og i verden ellers.

Ved mistanke om smitte av koronavirus, skal gravide kvinner kontakte lege ved bekymringsfulle symptomer. Vanlige symptomer på covid-19 er hoste, feber og kortpustethet.

For gravide kvinner som har påvist covid-19, skal råd for hjemmeisolasjon følges med mindre det er behov for innleggelse i sykehus. Generelle råd for bruk av febernedsettende gjelder (paracetamol anbefales). Den gravide skal ta kontakt med lege ved bekymringsfulle symptomer hos seg selv, eller ved bekymring for fosteret (feks. redusert fosteraktivitet, blødning, rier eller vannavgang). Se ellers punkt D: oppfølging i svangerskapet.

Ved covid-19-infeksjon i husholdningen, gjelder råd for hjemmekarantene. Den gravide rådes til å være spesielt nøye med håndhygiene for å redusere risiko for smitte. Se ellers punkt D om oppfølging i svangerskapet og om avtalte kontroller skal utsettes eller ikke.

 

C. Risiko for fosteret ved koronasmittet gravid kvinne3

Så langt er det ikke holdepunkter for at det nye koronaviruset smitter via morkaken. Det vil si at det ikke er holdepunkter for smitte til fosteret selv om den gravide er smittet. Det er muligens en lett økt risiko for prematur fødsel (for tidlig fødsel før uke 37). Kortison gitt i to doser til mor for å fremme fosterets lungemodning ved truende fødsel før uke 34 gis etter vanlige retningslinjer hos gravide med koronavirus-smitte uten alvorlig sykdom. Ved alvorlig koronavirus-syk gravid må nytten for fosteret vurderes mot risiko for mor. Kunnskap og erfaring på alle disse punktene er fortsatt mangelfull, men oppdateres fortløpende.

 

D. Oppfølging i svangerskapet av konorasmittede gravide3

Hvis den gravide er smittet med det nye koronaviruset, men bare har lette til moderate symptomer og ikke trenger innleggelse i sykehus pga egen helse, bør hun følges med vanlige svangerskapskontroller i primærhelsetjenesten. Det samme gjelder for gravide som er i hjemmekarantene fordi andre i husholdningen har påvist smitte eller selv har vært i område med utbredt smittespredning. Det kan være hensiktsmessig å utsette vanlig svangerskaps-rutinekontroll i 14 dager ved bekreftet covid-19-infeksjon og lette symptomer, forutsatt at den gravide ikke har kroniske sykdommer, svangerskapet har forløpt normalt og man kjenner godt med liv. Når det gjelder forholdsregler ved kontroller må den gravide kontakte den enkelte helsestasjon/lege hvor kontrollen foretas og avtale hvordan dette gjøres. Dette vil kunne variere noe fra sted til sted, avhengig av kapasitet, logistikk og lokaler.

Ekstra oppfølging på sykehus skjer etter vanlige retningslinjer, dvs lite fosterbevegelse, vannavgang, rier, mistanke om redusert fostervekst eller andre problemstillinger. Gravide kan kontakte fødeavdelingen pr telefon ved spørsmål knyttet til bekymring for fosteret eller egen helse. Ved kontroll på sykehus må det avtales oppmøtested og tidspunkt for å begrense smitte.


E. Fødsel ved koronasmittet gravid kvinne 1,3

Det er ikke dokumentasjon for at barnet blir smittet under fødselen. Det betyr at fødselen kan gå som planlagt. Det anbefales kontinuerlig fosterovervåkning med CTG i fødsel for kvinner infisert med covid-19. Intern fosterregistrering med overvåkningselektrode og laktat (blodprøve fra barnets hode) vil kunne benyttes dersom indisert etter vanlige retningslinjer, da det ikke er holdepunkter for blodsmitte. Den ene publiserte studien fra Kina, riktignok med svært få pasienter (n=9)4, kunne ikke påvise virus i fostervann, navlestreng eller i barnets munnslimhinner rett etter fødsel. Det er foreløpig ikke kjent om SARS-CoV2-viruset kan ligge i skjedens slimhinner. I følge dagens kunnskap er det ikke grunnlag for å forløse en ellers frisk gravid som er smittet med det nye koronaviruset med keisersnitt. Keisersnitt vil bli utført etter gjeldende obstetriske retningslinjer.

Hvis den gravide er alvorlig syk og trenger intensivbehandling, vil hun bli behandlet på infeksjonsmedisinsk- eller intensivavdeling som andre alvorlig syke smittede. Et tverrfaglig team vil da vurdere behandling og forløsning fortløpende på mors indikasjon.

 

F. Koronavirus smittet mor og friskt barn i barsel, amming

Iflg. råd fra nyfødtmiljøet i Norge, publisert på Norsk barnelegeforenings hjemmesider bør friske nyfødte isoleres sammen med mor etter fødsel. Foreldre anbefales å bruke munnbind og god håndhygiene (ev. hansker) ved nærkontakt med barnet. Det anbefales observasjon av covid-19-positiv mor og frisk nyfødt sammen på barselavdeling i minimum 3 døgn grunnet manglende erfaring med covid-19 hos barselkvinner og nyfødte barn5.

Dråpesmitte mellom en smittet mor (eller partner) og et friskt nyfødt barn etter fødsel må kunne påregnes. Barn som oppholder seg sammen med smittede foreldre etter fødsel ansees som smitteførende, uavhengig av om barnet har symptomer på sykdom eller ikke. Risikoen for at nyfødte barn som ikke har vært sammen med foreldre etter fødsel er smitteførende ansees som svært liten (feks ved overflytting til nyfødt umiddelbart etter fødsel).5 

Det finnes ingen holdepunkter for at koronavirus smitter via morsmelk. Mødre som er isolert sammen med frisk nyfødt barn kan amme (NB råd om god håndhygiene og vask av brystet med såpe og vann før amming). Syke nyfødte (inklusive premature) kan ernæres med morsmelk fra brystpumpe i henhold til avdelingens øvrige rutiner. God hygiene ved håndtering av melkeflasker og pumpeutstyr er viktig (se CDC anbefalinger)6.

Vedr. barselopphold anbefaler vi friske ikke-smittede kvinner med friske barn å følge lokale retningslinjer og tidlig hjemreise.

Referanser:

  1. Liang H, Ganesh A, Novel corona virus disease (COVID‐19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? AOGS March 05.20 ; https://doi.org/10.1111/aogs.13836
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html 
  3. https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy
  4. Chen H et al, Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records, Lancet 2020 Mar 7;395(10226):809-815. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3.
  5. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/rutine-for-handtering-av-covid-19-smitte-hos-nyfodte/
  6. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html
  7. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html