Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten søker sakkyndige

Spesialist innen øyebehandling/laserbehandling søkes.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi ivaretar rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Våre vurderinger er viktige for både enkeltpersoners livssituasjon og fellesskapets interesse i offentlig finansierte og velfungerende helsetjenester. 

Vi er klageinstans på vedtak i over 25 ulike sakstyper fra tolv offentlige instanser:

 • Helfo
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Luftfartstilsynet
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oslo universitetssykehus
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statsforvalteren

Vi er sekretariat for fire uavhengige nemnder:

 • Pasientskadenemnda
 • Statens helsepersonellnemnd
 • Klagenemnda for behandling i utlandet
 • Apotekklagenemnda

Å være sekretariat for en nemnd betyr at vi mottar og utreder saker som skal behandles i nemnda. I enkelte pasientskadesaker kan vi fatte vedtak etter delegert myndighet fra Pasientskadenemnda.

Når vi utreder klagesaker, trenger vi ofte bistand fra sakkyndige leger med kompetanse innen øyebehandling. Vi har for tiden et særskilt behov for å rekruttere spesialist innen laserbehandling.

Har du lyst til å være en av våre sakkyndige? Ta kontakt med avdelingsdirektør Per Omdal på e-post peom@helseklage.no.

Vi ønsker leger fra hele landet, slik at det er både faglig og geografisk uavhengighet blant de sakkyndige. Timesatsen for oppdrag som ekstern sakkyndig i 2021 er kr 1085 per time, jf. salærforskriften.