Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Til landets øyeleger og optikere

Helsedirektoratet har fått en del spørsmål om utfylling av "Helseattest førerett – syn" (synsattesten) og krav til kjørevurdering. Det gjelder særlig førerkortinnehavere med dobbeltsyn eller syn på ett øye, der førerkortinnehaver har hatt synssvekkelsen før de nye helsekravene trådte i kraft 1. oktober 2016 med krav til kjørevurdering.
23. april 2018
Briller NOF
Foto: Colourbox.com

Der det i attesten blir svart "ja" på spørsmål om dobbeltsyn og tap av syn på ett øye i førerkortgruppe 1 – punkt D a) og D c), skal det også krysses av for at det må gjennomføres kjørevurdering, jf. Konklusjon, side 3, "Helseattesten gis med følgende vilkår". Det samme gjelder ved nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye i førerkortgruppe 2 og 3 – punkt E i synsattesten. Det har ført til spørsmål om det er krav til kjørevurdering også der synssvekkelsen ligger langt tilbake i tid.

Spørsmålene i synsattesten er knyttet til bestemmelsene i førerkortforskriften vedlegg 1 § 9 nr. 3 kolonne B (førerkortgruppe 1), § 9 nr. 4 kolonne C (førerkortgruppe 2 og 3) og § 9 nr. 5 kolonne B (førerkortgruppe 1). Bestemmelsene trådte i kraft 1. oktober 2016.

For førerkortinnehavere som har hatt dobbeltsyn, betydelig reduksjon av syn på ett øye eller tap av syn på ett øye før 1. oktober 2016, er det ikke krav til kjørevurdering for å kunne opprettholde føreretten etter at de nye bestemmelsene trådte i kraft. Dette forutsetter at personen har hatt førerett før 1. oktober 2016, og at det ikke av andre grunner er behov for kjørevurdering før det kan gis helseattest.

Dersom synssvekkelsen er oppstått etter 1. oktober 2016, vil det være krav til gjennomført kjørevurdering med bestått resultat, i tillegg til fremleggelse av Helseattest førerett - syn. Er tilstanden stabil, og det ikke av andre grunner er behov for kjørevurdering, skal det ikke gjennomføres ny kjørevurdering når attesten senere skal fornyes.

Å få endret helseattesten er en større prosess. Inntil videre kan øyelege eller optiker derfor skrive på utskrift av helseattesten om det dreier seg om en synssvekkelse som nevnt ovenfor, fra før 1. oktober 2016. Påtegning gjøres under Konklusjon på side 3, i feltet mellom avkrysningsboksene i "Helseattesten gis med følgende vilkår" og spørsmålet: "Er det tatt hensyn til forventet progresjon…..".

Vegdirektoratet vil orientere trafikkstasjonene om at det ikke skal stilles krav om kjørevurdering hvis øyelege eller optiker har gitt slik påtegning på helseattesten.