Vedtekter for Norsk oftalmologisk forening

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 1.1.2007 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten øyesykdommer. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 3. november 2006. (Godkjent av sentralstyret 08.12.2006.) (Revidert på årsmøtet 2. november 2007 og av årsmøte 2008)

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk Oftalmologisk Forening. Kortformen Norsk Øyelegeforening og initialene NOF kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske Legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål og oppgaver

Foreningen har som formål å arbeide for oftalmologiens utvikling til beste for befolkningens helse, fremme det kollegiale samarbeid og ivareta felles interesser. I tillegg gjelder formålsbestemmelsene i Dnlfs lover § 1-2 og § 3-6-3.

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er de medlemmer av Dnlf som er spesialister i øyesykdommer. Også andre leger som arbeider i faget kan velge ordinært medlemskap i foreningen. Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver lege som har tilhørighet til foreningens fagområde. Disse må være medlemmer i Dnlf, men har ikke stemmerett og er ikke velgbare. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

§ 5 Æresmedlem

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Forslag til æresmedlem stilles skriftlig og begrunnet til styret. Forslaget sendes medlemmene til uttalelse senest 3 uker før Årsmøtet og krever _ flertall av avgitte stemmer.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er: Årsmøtet, Styret, Valgkomité.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle: styrets beretning, revidert regnskap, kontingent for assosierte medlemmer, budsjett, innkommende forslag, valg av: styre, revisor, desisor, valgkomité, kvalitetsutvalg.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 6 uker på forhånd. 

  • Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 3 uker på forhånd.
  • Årsmøtet avholdes om høsten og innen utgangen av november.
  • Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
  • Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettige medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.
  • Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.
  • Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 10 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/3 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som behandles skal fremgå i innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2  styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder og nestleder skal være spesialist i øyesykdommer.

Alle medlemmene i styret kan gjenvelges. Halve styret; leder, kasserer og et styremedlem velges på årsmøtet i partallsår. Den andre halvdelen; nestleder, sekretær og et styremedlem velges på årsmøtet i oddetallsår. Et varamedlem velges hvert år. Funksjonsperioden er 2 år fra 1.1. året etter at valget er gjennomført. Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 3 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

§ 10 Valgkommiteen

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Ett medlem bør være fra de privatpraktiserende spesialister.

Ett medlem bør komme fra ikke-universitetssykehus. Ett medlem bør komme fra universitetssykehus. Komiteen velger sin egen leder.

Medlemmer til valgkomiteen velges av årsmøtet. Det velges 1 medlem hvert år. Funksjonstiden er 3 år fra 1.1. året etter at valget er gjennomført.

Medlemmer til valgkomiteen kan gjenvelges. Valg av medlemmer til valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/ varamedlemmer, desisorer og kvalitetsutvalg. 

Kvalitetsutvalget velges i oddetallsår. Skal bestå av 3 medlemmer. Komiteen velger selv sin leder. Funksjonstiden er 2 år fra 1.1. året etter at valget er gjennomført. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen.

§ 11 Desisorer

Årsmøtet velger to desisorer som skal godtgjøre at styrets disposisjoner, slik disse fremgår av foreningens regnskap, skjer i tråd med årsmøtets vedtak og foreningens vedtekter. Etter foretatt vurdering, overleveres regnskapet til offentlig autorisert revisor for revisjon med desisorenes anmerkninger. Desisorene velges i oddetallsår for 4 år. Desisorene funksjonstid bør overlappe hverandre.

§ 12 Takstkomiteer

Styret oppnevner to takstkomiteer, en for sykehusavdelinger og en for privat praksis.

I takstkomité for sykehusavdelinger skal det være tre medlemmer hvorav en skal være fra universitetssykehus og en fra ikke-universitetssykehus.

I takstkomité for privatpraksis skal det være tre medlemmer hvorav minst to skal ha privat praksis som hovederverv. Komiteene velger sin egen leder.

Takstkomiteene vurderer om takstene til en hver tid er adekvate og fremmer forslag til takstendringer. Komiteene er styrets rådgivere i takstspørsmål.

§ 13 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 3 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 3 uker før møtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.