Inger Schulstads minnestipend

Minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi.
Inger Schulstad, født 15.11. 1920, var håndkirurg og en av Norges første kvinnelige kirurger. Hun døde 21.2. 2010. Etter hennes ønske er det opprettet et reisestipend.
Fotografi av Inger Schulstad
Fotografi av Inger Schulstad

Etter Inger Schulstads ønske skal stipendet fortrinnsvis utdeles til en kvinnelig lege som har interesse for og er under utdanning i håndkirurgi.

Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele ett eller flere stipend på inntil kr. 10.000,- for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre land. Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknaden sendes til styret ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet og kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil være 1. september, men i 2012 er søknadsfristen 1 uke før årsmøtet i Norsk forening for håndkirurgi. Tildelingen bekjentgjøres på årsmøtet.

Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev i Norsk ortopedpost eller Tidsskrift for Den Norske Legeforening. Det bør fremgå av brevet at reisen er støttet av stipend fra Inger Schulstads minnefond. Kopi av reisebrev og regnskap for reisen sendes styrets sekretær, hvoretter utbetaling av stipendmidlene kan finne sted. Hvis stipendiaten ikke har oppfylt betingelsene for utbetaling av stipendet innen 1. september det påfølgende år, går stipendet tilbake til minnefondet.

Link til minneord, Inger Schulstad

Ved søknad:

Skriv søknaden i Word-format til foreningens sekretær/kasserer, og utform den etter følgende mal:

Navn
Stilling
Arbeidssted
Adresse
E-post adresse
Telefonnummer
Prosjektbeskrivelse

Formål