Norsk radiologisk forening

Foreningens dokumenter

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Radiologisk Forening.
Siste revisjon datert 27.10.22 ble vedtatt av generalforsamlingen 2022
Audun Berstad

§ 1    Foreningens navn er Norsk Radiologisk Forening.

Kortformen NoRaFo kan benyttes.

§ 2    Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening (Dnlf) og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlf’s lover.

§ 3    Foreningens formål er å fremme utviklingen av faget medisinsk radiologi i Norge i henhold til formålsbestemmelsene i Dnlf’s lover, § 1-2 og § 3-6-3, bl.a. ved å arrangere kurs og møter med foredrag, diskusjoner og demonstrasjoner, stimulere til forskning og kvalitetsarbeid og dele ut stipender.

§ 4    Foreningens medlemmer er de medlemmene av Dnlf som blir meldt til foreningen eller som velger denne foreningen som fagmedisinsk forening.

Foreningen kan oppta enhver som har tilhørighet til fagfeltet som assosierte medlemmer. Leger som søker, må være medlemmer av Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger, har ikke stemmerett. Søknad om opptak som assosiert medlem sendes styret og avgjøres av dette. Hvis styret avslår søknaden, har søkeren anledning til å kreve saken fremlagt for foreningen på åpent møte. Det kreves da 2/3 flertall for at søkeren kan opptas.

Årsmøtet fastsetter kontingenten for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen.

Til det enkelte møte kan interesserte ikke-medlemmer gis adgang.


§ 5    Til æresmedlem kan foreningen etter anbefaling fra styret velge enhver som foreningen mener fortjener honnør for sin virksomhet innen medisinsk radiologi.

§ 6    Foreningens organer er:

Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Underforeninger med egne vedtekter
Acta Radiologica
Andre utvalg og komitéer kan opprettes av styret eller årsmøtet ved behov.

§ 7    Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.
Årsmøtet skal behandle:
-    styrets beretning
-    regnskap og budsjett for foreningen
-    kontingent for assosierte medlemmer
-    vedtektsendringer
-    valg av styre
-    valg av valgkomité
-    valg av medlemmer til fagkomité for Ødegaard og Frimann-Dahls fond
-    valg av medlemmer til faste utvalg

Årsmøtet delegerer til styret følgende oppgaver:
-    opprettelse og nedlegging av midlertidige utvalg med oppnevning av medlemmer
-    valg av delegater til nordiske og internasjonale foreninger

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet, må være innkommet styret minst 8 uker før årsmøtet.
Årsmøtet med saksliste skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av oktober. Årsmøtet ledes av valgt møteleder.
Vedtak i årsmøtet fattes ved simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.
Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.
Valg skjer i henhold til Dnlf’s lover § 3-3-3.
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlf’s landsstyremøter bør anvendes så langt denne passer.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8    Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen.

§ 9   

Styret består av leder, nestleder og 7 styremedlemmer.

Styremedlemmenes minimum funksjonstid er 2 år, men leder og nestleder bør om mulig fungere i 4 år.

Til styret velges leder, nestleder og sju medlemmer. Styret utpeker kasserer, sekretær for medisinsk vitenskapelige saker, sekretær for fagpolitiske saker og redaktør for Noraforum/nettansvarlig. Ett av medlemmene skal være Lege i spesialisering. Ved frafall i perioden kan det foretas suppleringsvalg.

Valgkomiteen skal sørge for god variasjon geografisk, samt tilstrebe å finne kandidater fra forskjellige deler av radiologien, og å finne en god sammensetning med tanke på alder, kjønn, interessefelt og kompetanse. Valgkomiteen skal sørge for at det er god overlapping fra valgperiode til valgperiode, slik at om mulig kun halvparten av styret skiftes ut ved hvert valg.
Styret pålegges å bidra til at kontinuitet opprettholdes når medlemmer byttes ut/ ikke stiller til nytt valg. Hvis slik kontinuitet ikke kan opprettholdes ved et valg plikter styret å redegjøre overfor generalforsamlingen for hvordan kontinuitet i saker og arbeidsmetoder likevel kan opprettholdes.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller når minst 3 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret avgjør som regel de foreliggende saker med bindene virkning. Går styrets avgjørelse mot et av foreningens medlemmer, har medlemmet adgang til å få saken forelagt på medlemsmøte.
Det utarbeides protokoll fra styremøtene.
Styret arrangerer minst et medlemsmøte per år.

§ 10    Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer.
Valgkomitéen velges av årsmøtet i liketallsår.
Valg av valgkomitéen skjer ved simpelt flertall.
Valgkomitéen forbereder valg av styret med varamedlemmer og eventuelt utvalg/komitéer der styret pålegger komitéen å finne medlemmer.

§ 11    Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret minst 6 uker før årsmøtet og være gjort kjent for medlemmene minst 4 uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.