Norsk radiologisk forening

Aktuelt

Brev til Medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Bør Mammografiprogrammet i Norge utvides til kvinner i alder 45-74 år?
3. januar 2018

Norsk Forening for radiologisk brystdiagnostikk (NFRBD), som er en underforening under Radiologisk forening i Legeforeningen, har på sitt årsmøte 2017 enstemmig  vedtatt følgende uttalelse:

NFRBD viser til nye Europeiske anbefalinger der ECIBC foreslår mammografiscreening også for aldersgruppen 70-74 år og 45-50 år, og anmoder herved norske myndigheter om å vurdere å utvide screeningpopulasjonen også i Norge.

Foreningens medlemmer er legespesialister som utreder brystkreft. Bakgrunnen for vårt forslag er at European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) nå har endret sine anbefalinger vedrørende mammografiscreening.

For aldergruppen 70-74 år gjelder følgende:

Recommendation

For asymptomatic women aged 70 to 74 with an average risk of breast cancer, the ECIBC's Guideline Development Group (GDG) suggests mammography screening over no mammography screening, in the context of an organised screening programme (conditional recommendation, moderate certainty in the evidence).

For aldersgrunnen 45-49 år gjelder følgende:

Recommendation

For asymptomatic women aged 45 to 49 with an average risk of breast cancer, the ECIBC's Guideline Development Group (GDG) suggests mammography screening over no mammography screening, in the context of an organised screening programme (conditional recommendation, moderate certainty in the evidence).

Studier fra Mammografiprogrammet som nå inviterer kvinner i alder 50-69 år har vist at dødeligheten av brystkreft er redusert med over 40 % blant kvinner som møter i programmet sammenlignet med de som ikke møter. Det finnes også gode helseøkonomiske argumenter for hvorfor mammografi bør utføres som et organisert screeningprogram fremfor mammografi etter henvisning fra fastlege hos kvinner som ikke har mistenkelige symptomer, (dersom slike undersøkelser skal finansieres med offentlig refusjon, dilemmaet er at i store områder av Norge finnes intet privat tilbud). De Brystdiagnostiske Sentra i Norge registrer en økning i antall henvisninger fra fastleger der det er ønske om mammografi til tross for at det er liten mistanke om brystkreft, men der alder gjør at dette likevel kan foreligge. Det er betydelig mer ressurskrevende å utføre mammografi etter henvisning enn ved screening.

Når ECIBC nå har endret sine anbefalinger vil NFRBD sterkt anbefale at det vurderes om også Norge skal utvide sitt screeningprogram til å omfatte kvinner i alder 45-74 år. Vår forening kan gjerne bistå i arbeidet om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Hildegunn Aase

Radiolog

Leder i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk