Bokanmeldelse "Godt nok og bedre - kvalitet i psykisk helse- og rustjenester"

Spesialrådgiver i Legeforeningen, Fredrik Skarderud mener at boken fungerer som en introduksjon til arbeidet med kvalitet som sådan. - For alle som har jobbet med kvalitet over tid, eller som bare er interessert i temaet, anbefales å lese del fire. Resten av innholdet vil nok fremstå mer som repetisjon skriver han i sin anmeldelse.
Førstesiden til Godt nok og bedre - Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester.
Bokomslaget til boken Godt nok og bedre - kvalitet i psykisk helse- og rustjenester.

Kvalitet om kvalitet

Boken "Godt nok og bedre- kvalitet i psykisk helse- og rustjenester" innleder med en konsis oppsummering av hva begrepet kvalitet i psykisk helsetjeneste helt konkret handler om, med utgangspunkt i at dette foregår i møtet mellom fagperson og pasient. Denne kjernen i kvalitetsarbeid i fagfeltet er viktig og riktig, men som lesere av boken vil erfare inneholder kvalitetsbegrepet svært mye mer. En svært imponerende referanseliste vitner da også om et mangfoldig og engasjerende fagområde.

Boken er delt i fire deler, hvor hver enkelt er innholdsmessig avgrenset, noe som gjør det relativt enkelt for leseren å følge temaet for hver enkelt del. Slik kan man også lett bruke boken som en guide eller oppslagsverk dersom man behøver en oppfriskning.

Del en omhandler rammeverket omkring tjenestene, som forklarer leseren grunnlaget for kvalitetsarbeidet. Del to omhandler hvordan dette foregår og kan foregå i praksis. Selv om en av bokens generelle styrker er at den er kortfattet og konkret, er disse to delene relativt omstendelige, og det blir noe uklart for undertegnede hvilke lesere som kan nyttiggjøre seg dette. Kanskje er de best egnet for dem som er helt nye i fagfeltet, eventuelt studenter som har kvalitetsarbeid på pensum. For de som har arbeidet i fagfeltet en stund fremkommer nok lite i disse delene nytt.

Del tre tar for seg kvalitet i ledelse og klinisk praksis. For nye ledere er dette et godt grunnlagsdokument å ha med seg. Som det også påpekes, er kommunikasjon vedrørende kvalitetsarbeid fra leder til ansatt noen ganger utfordrende. Her får man støtte til forklaringer, tydeliggjøringer og forståelse. Med tanke på at dette beskrives i løpet av såpass få sider er det også høyst overkommelig å sette seg inn i.

Burde vært pensum?

Del fire, kalt "Kvalitet i balanse" er for undertegnede den mest spennende delen av boken, og dette bør leses av langt flere enn de som antar at dette er en bok for dem. Her diskuteres ulike utfordringer kvalitetsarbeidet i klinisk praksis står overfor, hva som skaper utfordringer, og det deles noen tanker om hvordan man kan arbeide for å løse noen av dem. Avslutningsvis drøftes fremtidens kvalitetsarbeid og her løftes frem at det tross alt er grunn til å være optimist. "Kvalitet eies av oss alle, og ved nyansert meningsbrytning kan vi bedre forstå hva andre mener og vil, og hva vi selv mener og vil. Det vil alle tjene på."

Som en introduksjon til arbeidet med kvalitet som sådan, for studenter og for helt nye ledere er boken vel verdt lesingen. For alle som har jobbet med kvalitet over tid, eller som bare er interessert i temaet, anbefales å lese del fire. Resten av innholdet vil nok fremstå mer som repetisjon.

Bilde av Fredrik Skarderud.
Fredrik Skarderud