Nytt nummer av The Nordic Psychiatrist

To ganger i året blir medlemsbladet for psykiatere i de nordiske og de baltiske land publisert på nett. Tema for den nyeste utgaven er hva en psykiater skal være, basert på kompetanseområdene beskrevet av Union Européenne des Medécins Spécialistes (UEMS).
Forsiden av magasinet
Forsidebildet til den nye utgaven av The Nordic Psychiatrist.

Hva er en psykiater?

Psykisk helsevern er i endring. Psykiaterens rolle og ansvarsområder er i stadig endring. Institusjoner som tilbyr behandling til mennesker med psykiske lidelser er ikke lenger «psykiatrien», men psykisk helsevern. Det er mange ulike profesjoner som deltar i behandlingsteamene omkring tjenestemottakere og pasienter, og pasienter tilbringer stadig kortere tid inne i sykehus.

Den europeiske foreningen for medisinske spesialiteter (UEMS), seksjon for psykiatri oppfordrer psykiatere til å «redefinere sine roller i samfunnet og reforhandle sine ansvarsområder i dialog med samfunnet omkring». UEMS mener at psykiatere bør gjøre det tydelig for omgivelsene hva en psykiater er. Med omgivelsene menes andre fagpersoner innen medisin, samarbeidspartnere i tverrfaglige teams, pasienter og pårørende, undervisere, politikere og befolkningen ellers samt i sosiale medier.

I 2015 beskrev den europeiske psykiaterforeningen rollene og ansvarsområdene til en psykiater under overskriften «Psykiateres kompetanse»:

En psykiater

  • må være profesjonell, med kunnskap, ferdigheter og holdninger som er dedikert til å fremme det psykiatriske behandlingstilbudet.
  • kan diagnostisere og behandle mennesker med psykiske lidelser i tverrfaglige miljøer og team, og tale sine pasienters og deres familiers sak.
  • bør lede an i planlegging av tjenesteutvikling og tjenestetilbud, og som endel av dette ansvaret arbeide med offentlige myndigheter og politisk ledelse for å sørge for tilgang på tilstrekkelige ressurser.
  • bør være kompetent på sitt felt, oppdatert mtp kunnskapsgrunnlag og i stand til å følge med på forskning.
    må være en god lytter, ha empati, være redelig og ha høy grad av integritet.
  • må kunne kommunisere godt, ikke bare med pasient, pårørende og offentlige myndigheter, men må også lede an i folkeopplysningsarbeidet.
  • bør ha gode lederferdigheter når det kommer til ressursforvaltning og teamledelse.
  • må delta i refleksiv praksis og etterstrebe livslang læring.

Videre beskriver UEMS utdanningen i psykiatri omkring syv kjernekompetansemål. De syv områdene gjelder ellers alle spesialiteter innen medisin.

En medisinsk spesialist, herunder en psykiater, skal være medisinsk ekspert, god til å kommunisere med pasienter og pårørende, inkludert å håndtere utfordringer knyttet til språk, kultur og andre faktorer, samarbeidspartner, leder, folkeopplyser, lærd og lærer. En psykiater skal utøve sitt fag og sitt virke på en etisk, respektfull og profesjonell måte.

Utgave 2 - 2023 av The Nordic Psychiatrist tar utgangspunkt i disse syv kompetansemålene.