Hva er en psykiater?

Den europeiske foreningen for medisinske spesialiteter oppfordrer psykiatere til å «redefinere sine roller i samfunnet og reforhandle sine ansvarsområder i dialog med samfunnet omkring».
Psykiaterrollen i endring. Foto: Mark Williams on Unsplash
Psykiaterrollen i endring. Foto: Mark Williams on Unsplash

Psykisk helsevern er i endring. Psykiaterens rolle og ansvarsområder er i stadig endring. Institusjoner som tilbyr behandling til mennesker med psykiske lidelser er ikke lenger «psykiatrien», men psykisk helsevern. Det er mange ulike profesjoner som deltar i behandlingsteamene omkring tjenestemottakere og pasienter, og pasienter tilbringer stadig kortere tid inne i sykehus.

Den europeiske foreningen for medisinske spesialiteter (UEMS), seksjon for psykiatri oppfordrer psykiatere til å «redefinere sine roller i samfunnet og reforhandle sine ansvarsområder i dialog med samfunnet omkring». UEMS mener at psykiatere bør gjøre det tydelig for omgivelsene hva en psykiater er. Med omgivelsene menes andre fagpersoner innen medisin, samarbeidspartnere i tverrfaglige teams, pasienter og pårørende, undervisere, politikere og befolkningen ellers samt i sosiale medier.

I 2015 beskrev den europeiske psykiaterforeningen rollene og ansvarsområdene til en psykiater under overskriften «Psykiateres kompetanse»:

En psykiater

  • må være profesjonell, med kunnskap, ferdigheter og holdninger som er dedikert til å fremme det psykiatriske behandlingstilbudet.
  • kan diagnostisere og behandle mennesker med psykiske lidelser i tverrfaglige miljøer og teams, og tale sine pasienters og deres familiers sak.
  • bør lede an i planlegging av tjenesteutvikling og tjenestetilbud, og som endel av dette ansvaret arbeide med offentlige myndigheter og politisk ledelse for å sørge for tilgang på tilstrekkelige ressurser.
  • bør være kompetent på sitt felt, oppdatert mtp kunnskapsgrunnlag og i stand til å følge med på forskning.
  • må være en god lytter, ha empati, være redelig og ha høy grad av integritet.
  • må kunne kommunisere godt, ikke bare med pasient, pårørende og offentlige myndigheter, men må også lede an i folkeopplysningsarbeidet.
  • bør ha gode lederferdigheter når det kommer til ressursforvaltning og teamledelse.
  • må delta i refleksiv praksis og etterstrebe livslang læring.

Videre beskriver UEMS utdanningen i psykiatri omkring syv kjernekompetansemål. De syv områdene gjelder ellers alle spesialiteter innen medisin.

En medisinsk spesialist, herunder en psykiater, skal være medisinsk ekspert, god til å kommunisere med pasienter og pårørende, inkludert å håndtere utfordringer knyttet til språk, kultur og andre faktorer, samarbeidspartner, leder, folkeopplyser, lærd og lærer. En psykiater skal utøve sitt fag og sitt virke på en etisk, respektfull og profesjonell måte.

Norsk psykiatrisk forening vil i tiden som kommer bidra til å vise hva en psykiater er gjennom intervjuer med kolleger. Lars Lien, leder av foreningen har disse betraktningen omkring UEMS sine syv kompetanseområder.

Lars Lien, leder av Npf. Foto: Anne Kristine Bergem
Lars Lien, leder av Npf. Foto: Anne Kristine Bergem

– Jeg synes UEMS sine syv kjerneområder gir en god beskrivelse av hva som kjennetegner en god psykiater i Norge i dag. Av punktene vil jeg spesielt vektlegge lederrollen. Det er viktig at alle psykiatere ser seg selv om faglige ledere og tar det ansvaret som ligger i en slik rolle, sier Lars Lien.

I sosiale medier er det ofte mye oppmerksomhet og diskusjon/kritikk knyttet til innlegg og delinger som omhandler tvang og/eller medisiner. Kritikken mot psykiaterprofesjonen er ofte svært krass. Lars Lien mener at kritikken er både er berettiget og ikke berettiget.

– Jeg tror det har skjedd store endringer de siste 10-20 årene. Mange sitter likevel igjen med dårlige erfaringer. Det er viktig at vi tar menneskers erfaringer på alvor. Samtidig kan vi som profesjon ikke komme bort fra at det er mange dilemmaer vi må forholde oss til. Vi har et ansvar for å sikre god behandling, men må også ta i bruk tvang for å verne samfunnet.

Lars Lien er leder for foreningen akkurat nå, og er i første omgang valgt for en toårsperiode. Hvis han skal representere hele faget et øyeblikk, hva er han mest stolt av at psykiatere har bidratt med?

– Jeg er mest stolt av alle de kolleger som daglig møter vanskelige kliniske problemstillinger, og som i stor grad opplever at de får kritikk uansett hva de gjør. Vi må støtte og oppmuntre dem som står nærmest pasienter og pårørende i hverdagen.  Vi må hjelpe dem å huske at de aller fleste mennesker som møter psykiatere får hjelp og opplever bedring.

Det verste å tenke på synes han er de store overgrepene psykiatere har vært med på gjennom historien, selv om det mange ganger har vært i forsøk på å finne nye behandlingsmetoder. Historien er noe vi skal ta med oss og være ydmyke for også i dag, mener han. -Det er også leit å tenke på at vi fortsatt ikke har kommet langt nok i å gi pasientene individuelt tilpasset behandling, føyer han til.

– Om 50 år kommer psykiatere til å si at vi i 2022 tar innover oss pasientens perspektiv i for liten grad, og de kommer til å mene at vi i større grad burde vært opptatt av hva som er godt et godt liv framfor å lette symptomer, tenker Lars Lien. For framtida i psykiatrien ønsker han at psykiatere vil ta den plassen faget fortjener, til beste for pasientene. Han håper også at flere psykiatere blir reelle ledere i tillegg til at psykiatere er naturlige faglige premissleverandører for all behandling i psykisk helsevern.

Lars Lien er leder på grunnkurs for LIS i tillegg til å være leder for en stor fagmedisinsk forening. Han ønsker å bruke den påvirkningskraften han har til å støtte og oppmuntre kolleger til å engasjere seg i et svært spennende fag. Avslutningsvis har han tre råd til kolleger:
– ta en tydelig faglig lederrolle, vær mer interessert i hva som er viktig i livet til pasientene og sist, men ikke minst; gi tilbakemelding til samfunnet om økonomisk og sosial urett dere møter i arbeidet. 

 

Teksten over intervjuet er basert på innholdet i dokumentet
UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES SECTION OF PSYCHIATRY´s
“The profile of a psychiatrist”
Dokumentet er vedlagt saken i sin helhet som pdf.
Vedlagt er også CHARTER ON TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS IN THE EU

Har du tips om kolleger du synes bør løftes fram til inspirasjon, ta kontakt med spesialrådgiver Anne Kristine Bergem på anne.kristine.bergem@legeforeningen.no