Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Innspillsmøte i HOD

Fredag 13.mai var en rekke profesjonsorganisasjoner invitert til innspillsmøte hos helseminister Ingvild Kjerkol for å komme med innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse.
16. mai 2022
Foto: Janne Hassfjord, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening Tekst: Lars Lien benyttet anledningen til å gi helseministeren litt lesestoff. Fra venstre: statssekretær Karl Kristian Bekeng, leder i Npf Lars Lien, helseminister Ingvild Kjerkol og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Hans Inge Myrvold.
Foto: Janne Hassfjord, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening Tekst: Lars Lien benyttet anledningen til å gi helseministeren litt lesestoff. Fra venstre: statssekretær Karl Kristian Bekeng, leder i Npf Lars Lien, helseminister Ingvild Kjerkol og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Hans Inge Myrvold

I slutten av april mottok Legeforeningen invitasjon til møte med helse- og omsorgsministeren om opptrappingsplan for psykisk helse.

I invitasjonen stod det: Psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Vi skal nå lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, og vil gjerne høre hva dere mener er viktig i en slik plan.

Legeforeningen takket for invitasjonen, og leder av Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien, var en av deltakerne fra Legeforeningen. President Anne-Karin Rime stilte også, sammen med

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin og Janne Hassfjord fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

Norsk psykiatrisk overleverte følgende innspill til helseministeren i møtet:

Npf er glade for at helseministeren har uttalt at også fagfolk skal blir hørt, og at det snakkes om en felles helsetjeneste.

Npf understreket behovet for flere psykiatere og begrunnet innspillet med at mennesker som er i behov av tjenester har mere kompliserte og sammensatte tilstander, eksempelvis alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med avhengighet og somatiske sykdommer.

Videre formidlet Lars Lien at det ikke er mulig å ha en spesialisthelsetjeneste uten spesialister. Psykiatere er spesialister, og bør være med på å legge premissene for utviklingen i fagfeltet. Mangelen på spesialister og behovet for å rekruttere og beholde spesialister ble understreket. For å ha et sterkt og stimulerende fagmiljø, bør det være minst to psykiatere per enhet.

Lars Lien uttrykte også at det er et stort behov for å forenkle regelverk og dokumentasjonskrav. I dag kan leger i psykisk helsevern bruke omtrent halvparten av arbeidstiden administrativt arbeid. Mer tid bør brukes sammen med pasientene.

Antall senger i psykisk helsevern har blitt drastisk redusert de siste årene. Npf mener at nedbyggingen må stanses. Videre bør det skaffes til veie en oversikt over hvor stor del av ressursene i psykisk helsevern som nå brukes på mennesker som er dømt til tvunget psykisk helsevern gjennom rettsvesenet. Lien understreket også at også pasienter som følges opp poliklinisk av samhandlingsteam er i behov av innleggelser innimellom.

Lars Lien var også klar på at psykiaterfaget ikke må snakkes ned. Psykiatere møter daglig kritikk for å bruke for mye tvang eller for å bruke for lite tvang. Alle etiske dilemmaer i fagfeltet må anerkjennes.

Norsk psykiatrisk forening er også svært opptatt av at sosial og økonomisk urettferdighet som mennesker med alvorlige psykiske lidelser opplever må rettes opp. Det bør gis økonomisk støtte, frikort og bedre og enklere tilgang til ivaretakelse og behandling av munnhelse. Npf mener også at det bør satses på gode botilbud, både med og uten bemanning.