Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Nytt styre i Norsk psykiatrisk forening

Styret i Norsk psykiatrisk forening velges av årsmøtet i foreningen. Alle som er medlemmer, har stemmerett. Valgkomiteen arbeider med å finne engasjerte og interessert kolleger til styret og utvalgene i foreningen. Her finner du en presentasjon av medlemmene som utgjør styret fra 01.05.2021.
17. november 2021
Lars Lien. Foto: Lars Lien

Lars Lien, leder

Lars Lien arbeider ved Sykehuset Innlandet og Høgskolen Innlandet i tillegg til at han fra 1.mai 2021 er valgt til leder av Norsk psykiatrisk forening.

Han har mange års erfaring fra og er spesialist i samfunnsmedisin, og har også sin PhD derifra, med tema psykisk helse hos ungdom. Han har også vært sykehusdirektør ved Sanderud sykehus i 5 år, og har også være både LIS og psykiater der i voksen alder. De senere årene har han jobbet mest med forskning og fagutvikling innenfor ROP-feltet. 

Faglig sett har han mange interesser, og blant disse er mennesker med traumeerfaring, mennesker med sammensatte rusavhengighetslidelser og psykiske lidelser, helsetjenesteforskning og transkulturell psykiatri.

På fritiden er han glad i litteratur og opera.

I styret i Npf ønsker han å vektlegge rekruttering til faget og vitalisering av behandling. I tillegg har han et ønske om å bedre forholdet til brukerorganisasjonene samt å øke den politiske innflytelse gjennom samarbeid med aktuelle organisasjoner og fagforbund i psykisk helsefeltet.

Petter Andreas Ringen. Foto: Petter Andreas Ringen
Petter Andreas Ringen Foto: Petter Andreas Ringen

Petter Andreas Ringen, nestleder

Arbeider ved Oslo universitetssykehus

Har lang erfaring fra å jobbe på lukket psykoseavdeling/lokal sikkerhetsavdeling, og har 10 års erfaring som avdelingsoverlege i døgnavdeling.  Han har jobbet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid på overordnet nivå i klinikken i mange år.

Faglig sett er han spesielt opptatt av rusmiddelbruk ved psykoselidelser, og tok en PhD i dette i 2009. Han forsker også på somatisk helse og overdødelighet hos mennesker med psykoselidelser, bl.a i prosjekt Hjertefrisk. Han driver klinikknær forskning og følgeforskningsprosjekter Ellers er TMS, bevissthetsforskning, vitenskapsfilosofi og psykiaterrollen interesseområder. Andreas er også interessert i kosmologi, bevissthetsfilosofi, kultur og historie.

I styret i Npf ønsker han å jobbe for en tydelig og meningsfull rolle for leger i psykiatri, en bedre profesjonsstemme i styre og stell og en faglig drevet utvikling av tjenestene. Han ønsker å bidra til å utvikle samarbeidet mellom Npf og ulike brukerorganisasjoner. Han er opptatt av at det må være et helhetsperspektiv i faget og helsetjenestene. 

Solveig Klæbo Reitan. Foto: Solveig Klæbo Reitan
Solveig Klæbo Reitan. Foto: Solveig Klæbo Reitan

Solveig Klæbo Reitan

Jobber ved NTNU, Institutt for psykisk helse (IPH) og i Klinikk Kognito i Trondheim som avtalespesialist.

Hun har arbeidet som overlege ved sikkerhetsavdeling, akuttposter, rehabiliterings-/psykoseposter, allmennpsykiatrisk poliklinikk og poliklinikk for unge voksne. Hun har arbeidet mye med mennesker med psykoseproblematikk, og er involvert i forskningsprosjekter omkring psykose. Nå er hun avtalespesialist og tar imot mennesker med ulike typer problemer. Hun er også professor i psykiatri ved NTNU, og jobber med utdanning og forskning innenfor psykiatri. Biologisk psykiatri, spesielt immunpsykiatri og psykose er blant hovedinteressene.

Hun har en bred faglig interesse, men er spesielt opptatt av mennesker med alvorlige psykiske lidelser som alvorlige depresjoner, bipolar lidelse og psykose. Biologiske forhold knyttet til psykisk lidelse er også blant hennes interesser.

I styret i Npf er hun mest opptatt av at pasienter med psykiske lidelser nå og i framtida skal få så god behandling som mulig, og at psykiatrisk fagkunnskap må utvikles og spres. Hun mener at tjenestetilbudene må organiseres i tråd med kunnskapsgrunnlaget.

Melissa Weibell. Foto: Melissa Weibell
Melissa Weibell. Foto: Melissa Weibell

Melissa Weibell

Melissa Weibell arbeider som psykiater i Stavanger hvor hun har dagtidsstilling på akuttmottaksposten på Stavanger Universitetssjukehus. Melissa forsker i TIPS (Tidlig Intervensjon i Psykose) og fungerer som avdelingsoverlege for akutt og intensivpsykiatri ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne. I tillegg jobber hun med prosjektet Vestlandslegen i regi av Universitetet i Bergen som førsteamanuensis.

Hun er utdannet i England og har vært i psykiatrien siden 2006. Hun har arbeidet flere steder i England før avslutning av spesialistutdanning i Stavanger. Siste tiåret har Melissa vært en del av akuttmottaksposten på Stavanger Universitetssjukehus.

Faglig sett er hun engasjert og interessert i det meste. Hun holder for tiden på med prosjektarbeid som knytter psykiatri og somatikk sammen, samt forskning på langtidsoppfølging av førstegangspsykose med tanke på biologi og rusmidler.

I Npf er hun spesielt opptatt av videreutvikling i psykiatrien og best mulig behandling for pasienter i et system basert på fag.

Elisabeth Mork. Foto: Elisabeth Mork
Elisabeth Mork. Foto: Elisabeth Mork

Elisabeth Mork

Elisabeth Mork har sitt arbeidssted på Blakstad sykehus som er en del av Vestre Viken hf.

Hun har arbeidet i mange år ved Asker DPS i ulike roller, de siste 5 årene som avdelingssjef.  NÅ har hun i 2 år vært avdelingsoverlege ved Avdeling for spesialpsykiatri ved Blakstad sykehus.

Hun har i sitt arbeidsliv vært mest engasjert i psykosefeltet, og har de siste årene blitt økende interessert i sikkerhetspsykiatri.  I tillegg har hun vært opptatt av ledelse, og mener det er viktig at flere psykiatere tar på seg lederoppgaver. 

I fritiden blir det turer i skogen med en relativt ny Gordon setter, men ikke når det blåser. Kraftig vind og trær som vaier i vinden er ikke blant Elisabeths favoritter.

I styret i Npf ønsker hun å bidra til at psykiaterens sentrale rolle i behandlingen av psykisk syke blir tydeliggjort, kommunisert og anerkjent. 

Jessica M. Gabin. Foto: Jessica M. Gabin
Jessica M. Gabin. Foto: Jessica M. Gabin

Jessica M. Gabin

Jessica Gabin arbeider i Divisjon Psykisk Helsevern ved Avdeling Østmarka på St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun er styrets LIS-representant, og har så langt i LIS-løpet vært på Rosten allmennpoliklinikk, rehabiliteringsposten på Tiller DPS og akuttpsykiatrisk avdeling på Østmarka. Fra januar 2022 skal hun være på spesialpost 7 på Østmarka for å få erfaring med langtidsbehandling av mennesker med psykoselidelser.

Hennes faglige interesser er blant annet e-helse og standardisering av elektronisk dokumentasjon. Hun er ansatt i 30% stilling som medisinsk faglig rådgiver i utvikling av Helseplattformen. Hun har også engasjert seg som Lis-representant i Npfs utvalg for alderspsykiatri. Hennes PhD er i samfunnsmedisin ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og er hun er opptatt av psykosomatiske lidelser.

I fritiden spiller hun piano og fiolin.

I styret i Npf ønsker hun å arbeide for tettere samarbeid mellom leger i spesialisering, Npf og legeforeningen, samt gjøre LIPS (foreningen for leger i psykiatrispesialisering) mere synlig blant LIS i psykiatri.

Erik Tholin. Foto: Erik Tholin
Erik Tholin. Foto: Erik Tholin

Erik Tholin

Erik Tholin har sitt arbeidssted på Sykehuset i Vestfold, nærmere bestemt på nevropsykiatrisk poliklinikk.

Han har mange års erfaring som allmennlege og legevaktslege, og gjennom dette arbeidet også mye erfaring med å arbeide med mennesker med psykiske helseplager. Høsten 2021 avslutter han sitt spesialiseringsløp i psykiatri.

Fra tiden som kommuneoverlege har han også erfaring med tjenesteutvikling, og som og legekyndig medlem i Kontrollkommisjonen i Vestfold har han grundig kjennskap til psykisk helsevernloven.

Faglig sett er han spesielt opptatt av den fysiske helsen mennesker med alvorlige psykiske lidelser.  Han er også interessert i nevropsykiatri og utviklingsforstyrrelser samt bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Våren kommer for Erik når han kan ta fram motorsykkelen og kjøre på bar asfalt.

I styret i Npf ønsker han å jobbe for bedre organisering og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  Han ønsker å bidra til likeverdige tilbud om utredning og behandling ved alvorlig psykisk sykdom, som ved alvorlig somatisk sykdom.  Tiltak som kan styrke rekrutteringen av leger til spesialisering i psykiatri er også et satsningsområde.

Jacob Jorem. Foto: Jacob Jorem
Jacob Jorem. Foto: Jacob Jorem

Jacob Jorem

Jacob Jorem har sitt arbeidssted ved Universitetet i Oslo.

Faglig sett er han spesielt interessert i temaer som samtykke og tvang i psykisk helsevern.

I styret i Npf ønsker han å arbeide for å sikre god kvalitet på utdanning av LIS. Han er også opptatt av bedre samhandling i helsetjenestene og å fremme internasjonalt samarbeid.

Kristina Norheim Lorentzen. Foto: Kristina Norheim Lorentzen
Kristina Norheim Lorentzen. Foto: Kristina Norheim Lorentzen

Kristina Norheim Lorentzen

Kristina Norheim Lorentzen arbeider ved Finnmarkssykehuset, nærmere bestemt ved DPS Døgnenheten i Alta. Hun har tidligere jobbet på Universitetet Nord-Norge, Åsgård, men har permisjon derfra i ett år nå.

Hun har jobbet på UNN Åsgård siden 2010, og på akuttpost siden 2015. Hun har mye erfaring med akuttinnleggelser og behandling under tvunget vern.

Hun er spesielt interessert i psykoselidelser og oppfølging av mennesker som er under tvunget vern uten døgnopphold.

På fritiden er Kristina ute på tur sammen med familie og venner så mye som mulig, og både topptur og kajakk er blant interessene hennes. Hun er tidligere nordnorsk mester i judo.

Hun gleder seg også til koronasmitten blir mindre og det blir mulig å reise rundt i verden igjen.

I styret i Npf ønsker hun spesielt å arbeide for bedring av psykiaterens arbeidshverdag og arbeidsvilkår. Det er også viktig for henne at Nord-Norge er representert i styret. Pasienter må ha lik tilgang på behandling uavhengig av bosted.