Helsetjenesten for leger og medisinstudenter

INFORMASJON OM LEGEHELSETJENESTEN I AKERSHUS

Akershus legeforening (ALF) har stor oppmerksomhet på legehelse; på å sikre medlemmene et godt tilbud av helsetjenester og en god støttekollegaordning.  Legers helse er først og fremst et individuelt ansvar for den enkelte lege, men også et kollektivt ansvar. Det siste er bakgrunn for ALF´s engasjement.

”Tiden sårer alle leger”
Det er stort press og belastninger i legejobben/rollen. Det er stadige omorganiseringer og omfattende organisatorisk eksperimentering. Det er krav om økt effektivitet. Samtidig er ressursene begrenset. Autonomiene er svekket. Det er trussel om klager; både pasientklager og øvrige klagesaker, samt risiko for å bli uthengt i pressen.

Vår ”yrkessykdom” er bagatellisering av symptomer, ignorering av plager, benektning av egne problemer og sykdom, samt selvmedisinering med alkohol og piller. Leger har dessuten ofte et dårligere tilbud av helsetjenester enn folk forøvrig; ikke i form av undersøkelser og utredninger, men når det gjelder omsorg og oppfølging. 

Helsemessig er leger stort sett som folk flest, sykeligheten er nok mindre. Som gruppe er vi en ”frisk” populasjon. Imidlertid har leger økt forekomst av depresjoner og suicid. Våre helseproblemer forøvrig er kroniske sykdommer, utbrenning/burn-out, misbruk (alkohol og medikamenter), psykiatri, familieproblemer og suicid. Norske leger har høyere selvmordsrate sammenlignet med andre akademikergrupper og med ikke-akademikere, gjelder både mannlige og kvinnelige leger. 

Leger som sliter, kan være gode leger. Ofte er det ”conspiracy of silence” blant kollegaer. Hyppig komorbiditet med depressive besvær er selvbehandling med alkohol og piller.  Individuell sårbarhet og et ”kjølig” arbeidsklima, er en dårlig kombinasjon.

Som pasient har leger ofte behandlingsresistens og høy terskel for å søke hjelp. Å søke hjelp bryter med egen rolleoppfatning, man er redd for å bli oppfattet som hypokonder. Det kan også være rolleproblemer, hvem behandler hvem? Det kan, i slik sammenheng, oppleves som en belastning å ha medisinske kunnskaper.

Støttekollegaordningen
er tilbud til medlemmer om bistand i ulike krisesituasjoner knyttet til jobb og privat, samt ved klagesaker og å bli hengt ut i pressen o.l. Det er et likemannsarbeid og er gratis for brukerne. Støttekollegatilbudet skal slik ALF ser det, være lett tilgjengelig for medlemmer med behov.

Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Man står også fritt til å kontakte støttekollega i annet fylke enn sitt eget. 

Man kan ha inntil tre samtaler med støttekollegaen, som får kompensasjon for sin innsats fra Legeforeningen. Støttekollegaen har absolutt taushetsplikt, har kunnskap og erfaring og en god kommunikasjon.

Støttekollegaen yter ikke legetjenester, dvs. de fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, de forskriver ikke medikamenter o.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan man ta kontakt med sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

Lege-for-lege-ordningen
er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Drøyt 140 leger deltar i lege-for-lege-ordningen, i regi av de 19 lokalforeningene.

Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger. 

Konsultasjonene journalføres som vanlig og betales av den legen som søker hjelp, etter ordinære takster.

Villa Sana
Ressurssenter for leger er et tilbud om rådgivning eller ukeskurs til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana, er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet.

Ressurssenteret er et samarbeid mellom Legeforeningen og Modum Bad. Det startet i 1998 og er blitt meget godt mottatt.

Les mer om lege-for-lege- og støttekollegaordningen, samt Villa Sana på Legeforeningens nettside.

Trasoppklinikken i Oslo tilbyr hjelp til leger som sliter med rusproblemer.

Leger-for-leger

Dette er et tilbud om lege-/helsetjeneste som Akershus legeforening har etablert for sine medlemmer. Legene i tjenesten kalles "lege-leger". Disse er erfarne kolleger, som har gjennomgått et særskilt opplæringsprogram for å være best mulig kvalifisert til denne viktige oppgaven.

Støttekollegaordningen

Denne ordningen er fra Den norske legeforening opprettet for alle fylkene i Norge. Støttekolleger er erfarne leger som medlemmene og medlemmenes pårørende kan ta kontakt med når som helst ved problemer, kriser og akutte situasjoner. Dette for å få samtaler, vurderingssamtaler, råd, veiledning videre.

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn hvor du selv bor og jobber.

Avdelingsrådgiver
Elisabeth Juvkam, Lønnås legesenter, Tlf. 951 10 935, E-post: ejuvkam@gmail.com, er avdelingsrådgiver for Akershus fylke når det gjelder legetjeneste for leger. Det er en avdelingsrådgiver i hvert fylke med ansvaret for rådgiving, veiledning, koordinering av støttekolleger, lege-leger og helsetjeneste for leger.