Akershus legeforening

Lokalforening

Om oss

Akershus legeforenings vedtekter

Forslag til endringer i Vedtekter for Akershus legeforening. Nye vedtekter for ALF ble vedtatt av årsmøtet 2007. Endringene er gjort ut fra Dnlfs mal for vedtekter i lokalforeninger av 14.9.2006, slik at disse ble tilpasset Legeforeningens nye lover. Sist revidert og endret av årsmøtet 24. august 2017.
4. mai 2021

Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.

§ 1 Navn Foreningens navn er Akershus legeforening (ALF).
§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.
§ 3 Formål
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, 1-2 og § 3-4-3 er foreningens formål:
a. Å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser.
b. Å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
c. Å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant avdelingens medlemmer.
d. Å bedre samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike nivåene i helsevesenet.
e. Å øke kontakten med administrasjon og politikere.
f. Å videreutvikle tillitsvalgtapparatet.
g. Å arbeide med helsepolitiske spørsmål.
§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget denne som lokalforening.
§ 5 Foreningens organer
Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Kurskomité
Valgkomité
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.
Årsmøtet skal behandle:
• Styrets beretning
• Revidert regnskap
• Budsjett
• Vedtektsendringer
• Valg av
- Styre
- Kurskomité
- Valgkomité
- Revisor
- Landsstyrerepresentant(er), evt. fullmakt til styret å velge på første styremøte
- Tildeling av signatur og prokura, jfr Enhetsregisterloven §8
Årsmøtet fastsetter eventuelle honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.
Årsmøtet kunngjøres for medlemmene senest 2 uker på forhånd.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av august.
Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt dirigent.
Vedtaket i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2, hvor bl.a. valgperiodens varighet for det enkelte verv fremkommer i § 3-4-3.
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte
Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever det. Bestemmelsene i § 6 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.
§ 8 Styret
Styret består i hht Dnlfs lover § 3-4-2 av:
1 leder, valgt av årsmøtet
2 medlemmer, valgt av årsmøtet
1 avdelingstillitsvalgt for Af, valgt av Afs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for Of, valgt av Ofs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for Namf, valgt av Namfs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for Ylf, valgt av Ylfs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for LSA, valgt av LSAs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for PSL, valgt av PSLs medlemmer innenfor avdelingen
Det skal videre være 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge valgt av årsmøtet,
samt et varamedlem for hver av yrkesforeningene Af, Of, Namf, Ylf, LSA og PSL valgt av den respektive yrkesforenings medlemmer.
Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1. september i oddetallsår.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når 6 av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.
Styrets varamedlemmer blir innkalt til alle styremøter og kan delta i styrets forhandlinger uten stemmerett, men med stemmerett når det respektive hovedmedlemmet ikke er tilstede.
§ 9 Valgkomité
Foreningen skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv leder og har funksjonstid for en valgperiode.
Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer m/varamedlemmer, kurskomité og eventuelle andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen og fremlegges på årsmøtet.
§ 10 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret senest 4 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. Forslag til endring av vedtektene skal sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.