Aust-Agder legeforening

Lokalforening

Høringer

Høringsuttalelse om sentralstyrets forslag vedrørende Legeforenings organisasjon

Styret i Dnlf foreslår fusjonering av Aust- og Vest-Agder legeforeninger. Her er høringsuttalelsen fra Aust-Agder lægeforening.
30. januar 2005

Det foreslås fusjonering av nåværendefylkesavdelinger som dekkerområder som faller innenfor ett og samme helseforetak, eller som avandre grunner ligger naturlig til hverandre.
Forslaget gir følgende 13 lokalavdelinger:

Østfold og Akershus
Oslo
Hedmark og Oppland
Buskerud, Vestfold og Telemark
Aust- og Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør- og Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Høringsuttalelse til sentralstyrets forslag vedrørende Legeforeningens organisasjon

Styret i Aust-Agder lægeforening drøftet i åpent medlemsmøte 17.desember ’04 Sentralstyrets forslag om legeforeningens organisasjon.

Generelt oppfatter vi forslaget som svært godt og fremtidsrettet.
Vi setter pris på at det tydelig fokuseres på faglig utvikling og påforeningens rolle som helsepolitisk premissleverandør.

Vektleggingen av utdanning og støtte til de lokale tillitsvalgte erviktig for medlemmenes tilfredshet med foreningen. Det ser ut til atman kan ha tillit til at styrking, utvikling og kvalitetssikring avdisse funksjoner er ivaretatt.

Vi ser den klare defineringen av mandat og forventninger til detregionale samarbeidsnivået som avklarende og formålstjenlig.

Sammenslåing av APLF og NSAM støttes som en god og nyttig endring.

Styret i Aust-Agder lægeforening har imidlertid en sterk innvending tilpunktet 13.2 , om geografisk inndeling av avdelingene. Sentralstyretforeslår å slå sammen fylkesforeningene i Aust- og Vest-Agder til enforening for Agder. Dette er etter vår mening svært ugunstig og liteønskelig sett fra våre medlemmers side. Vi regner med at sentralstyretkjenner til forholdene rundt sammenslåingen av sykehusene iAgderfylkene til et helseforetak Der har vært en opprivende og tunglokal prosess som har vært en stor påkjenning for samarbeidet mellomfylkene, og det har vært en belastning for våre medlemmer. Stemningenblant medlemmene i Aust-Agder lægeforening er per i dag slik at styretmå konkludere med at en sammenslåing med Vest-Agder vil oppfattes sværtnegativt og svekke tilliten til foreningen. Sammenslåing vil oppfattessom et steg i retning av en sentralisering internt i Sørlandets sykehussom leger i Aust Agder både offentlig og internt i fylkesforeningenuttrykker sterk bekymring for. Styrene i de to fylkesforeningene harfør funksjonsfordelingsssaken i Sørlandets sykehus hatt en nyttigdialog om sammenslåing. Denne dialogen kan videreføres, og på sikt servi at situasjonen kan endre seg slik at sammenslåing kan bli aktuelt,men altså ikke i den kommende valgperiode. Vi minner også om at det ersåpass stor politisk uro rundt sammenslåing av selve fylkene at det ernødvendig med folkeavstemning om dette. Hvis avstemningen resulterer ien politisk/administrativ enhet på Agder, vil dette kunne påvirkeprosessen i fagforeningen, men dette er også langt frem i tid.

Konklusjonen vår er altså utvetydig: Vi er sterkt imot en sammenslåingmed Vest-Agder legeforening. Vi er selvsagt innstilt på samarbeid, menmener at dette kan ivaretaes fullt ut i Regionsutvalg Sør, slik dettenå blir definert og styrket. Vi kan ikke se at det vil være økonomiskebesparelser som kan rettferdiggjøre de omkostninger i tillit ogmedlemsoppslutning som en sammenslåing kan medføre.


Arendal, 02.01.2005

For styret i Aust Agder lægeforening
Bodil Aasvang Olsen
Formann