Medlemsundersøkelsen. Foreløpig resultater

349 medlemmer (av ca 1500) besvarte Quest Back undersøkelsen som ble sendt ut av Buskerud legeforening (BLF) i januar 2021. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvor godt medlemmene kjenner til BLFs tilbud og få signaler om ønsker og forventninger til foreningen i framtida.
6 mennesker med spørsmålstegn flytende over hodet. Illustrasjon: Colourbx.com
349 av våre ca. 1500 medlemmer har svart på den utsendte Quest Back undersøkelsen. Illustrasjon: Colourbox.com

Vi er godt fornøyd med at så mange tok seg tida til å gi oss tilbakemelding som kan være til stor verdi for foreningens utvikling.

BLF er en lokalforening i Legeforeningens organisasjon. Lokalforeningens formål og oppgaver er beskrevet i Legeforeningens lover §3-4-3. Lokalforeningen skal fremme Legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser som beskrevet i paragrafen.

Vi sender ut en foreløpig rapport med de resultatene som kan fremstilles grafisk. Fire spørsmål der vi har fått tilbakemelding i fritekst er ikke ferdigbehandlet av styret og derfor utelatt. Vi lar for det meste tallene tale for seg selv i denne første tilbakemeldingen.

Av resultatene viser svarene på spørsmål 4 at foreningen har utfordringer med å gjøre Buskerud legeforenings aktiviteter og tilbud kjent. Bare 50% av de som svarer angir at de er kjent med tilbudet.

Spørsmål 6 viser gir oss hyggelig tilbakemelding. Mange de som har svart har deltatt enten på årsmøtet, medlemsmøter eller våre kurs.

Spørsmål 7 viser hvilke andre aktiviteter medlemmene tenker at BLF bør organisere/tilby sine medlemmer. Høyest på ønskelisten er Forelesninger/debatter om samfunnsaktuelle saker,  61% og Kurs for tillitsvalgte, 44%.

Spørsmål 9. og 11. viser at BLFs hjemmeside og vår Facebook-side er lite kjent av de som har svart. Deltagerne i undersøkelsen har gitt oss tilbakemeldinger som vil være nyttige i det videre arbeidet.

Ved å besvare undersøkelsen har medlemmene har gitt oss mange nyttige innspill som kan gi grunnlag med å bedre tilbudet BLF gir til sine medlemmer. Vi takker så mye for tilbakemeldingene 😊.

Styret vil i sine kommende styremøter følge opp undersøkelsen for å vurdere muligheter til tiltak og tilbud som kan komme medlemmene til gode.