Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Ny sykehusstruktur i Vestre-Viken HF

BLF arrangerte medlemsmøte på First Hotel Ambassadeur i Drammen 29.11.2012. Tema for møtet var "Ny sykehusstruktur i Vestre-Viken HF". Foredragsholder var prosjektleder Frode Instanes. Ca 50 medlemmer deltok på møtet som ble arranger på First Hotel Ambassadør, Drammen. Referatet som følger er skrevet av Gunnar Hjort.
14. desember 2012

Rapportens forsidebilde

Rapportens forsidebilde
BLF arrangerte medlemsmøte på First Hotel Ambassadeur i Drammen 29.11.2012. Tema for møtet var "Ny sykehusstruktur i Vestre-Viken HF". Foredragsholder var prosjektleder Frode Instanes, som har bakgrunn i arbeid med tilsvarende modeller i andre sykehusområder, blant annen i Østfold. Prosjektoppagaven er å finne den best egnede modell for fremtidig sykehusstruktur i Vestre-Viken, inkludert lokalisasjon og funksjonsfordeling mellom sykehusene i foretaket, som Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus, Lier sykehus og Blakstad sykehus og deretter legge frem ulike modeller for videre høring. Uansett hvilken løsning som velges vil Lier sykehus bli nedlagt, og man vil få samlokalisering mellom psykiatri og somatikk. Bygningsmassen på Lier sykehus er i dårlig stand, og man må finne midlertidig løsning for pasienter med behov for innleggelse, enten på Bærum sykehus eller på Blakstad. Muligens vil Blakstad sykehus fungere som sykehus for pasienter med alvorlig psykiske sykdom og som kan være farlige. For tiden er det 50/50 fordeling mellom DPS og psyikatrisk sykehus i behandling av pasientrettighetene med psykiske plager, men man tar sikte på en 60/40 fordeling på sikt.

I planleggingen legger man til grunn et ønske om at minst 80 % av befolkningen skal bruke helseforetaket, og løsningen må være arealeffektiv, må ha fleksible løsninger, moderne telekommunikasjon og man må ha en rask og sikker fremdrift. Samtidig er det viktig at planene følges fullt ut slik at fleksibiliteten tas vare på. Med sammenslåingen av sykehusene i Oslo-området, inkludert A-hus, lot man være å følge planene fullt ut, og mistet mye av fleksibiliteten som var innebygget i de opprinnelige planene og med konsekvens redusert funksjonalitet.

I VVHF somatikk gjøres 63 % av behandlingen som dagbehandling, mens landsssnittet er 60 %. Gjennomsnittlig liggetid i VVHF er 4,2 døgn, og for landet 4,4 døgn. Man regner med en årsvekst på 1,8-2,0/1000.

Arbeidet med prosjektet har kommet langt og prosjektgruppen vil legge frem sine alternativer om kort tid. Man har vurdert 4 modeller:

1): Drammenssykehuset. Dette har utgangspunkt i nåværende sykehus

2): Buskerud sykehuset: Drammen sykehus og Kongsberg sykehus slås sammen og legges i nybygd sykehus. Beholde Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

3): Vestre-Viken sykehus: Sammenslåing av Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Bærum sykehus, eventuelt også Ringerike sykehus

4): 0-versjon, hvor man utsetter bygging av nytt sykehus med 5-10 år. Dette vil medføre betydelige kostnader til utstyr (vedlikehold og nyanskaffelser). Utstyret på Drammen sykehus er i snitt 10 år gammelt, mens det generelt bør være mindre enn 7 år. Det vil i utgangspunktet koste 100 mill kr i året i modernisering av eksisterende utstyr.

Et nytt sykehusbygg vi ha et arealbehov på ca 250 mål og med god arrondering og hvor langstrakt tomt ikke egner seg. Man bør ikke bygge høyhus, men lavere bygninger. Det må også settes krav til transporttilgjengelighet, ideelt sett nært stor hovedvei, buss, tog. Ulike tomter har vært vurdert. Tomten til nåværende sykehus er ikke egent og er ikke stor nok. Det "gamle" alternativet på Dyno-området er ikke aktuelt da denne tomten er solgt til utbygging av boliger. Det beste alternativet ser ut til å være på Lierstrandaog er det prosjektgruppen går inn for. Andre tomter som man ikke finner hensiktsmessig av ulike årsaker er i Øvre-Eiker, Nedre-Eiker og på Sundland. Blant tilhørerne var det flere som med styrke hevdet at Liertoppen bør være det beste, med god tilgjengelighet på vei, men ikke jernbane, og plassert i tyngdepunktet mellom Drammen og Bærum. Dette synspunktet ble ikke delt av prosjektleder Instanes. Det ble påpekt at det er viktig å få fortgang i prosessen, ettersom hvert eneste år utsettelse vi koste mange millioner kroner. Det er besluttet på sentralt hold i departement og Helse Sør-Øst at Vestre-Viken skal har høyeste prioritet etter Østfoldprosessen. Østfold vil etter planen være ferdigstilt 2016, og man tar sikte på oppstart i Vestr-Viken i 2016