Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Nyttårshilsen, og forsinket julehilsen 2014

4. januar 2015
IMG_0777.JPG

Alle medlemmene i BLF, og deres familie, venner og kolleger ønskes et godt nytt år, og også en forsinket julehilsen.

Året som har godt har vært et år hvor noen saker har vært sentrale for BLF, og for Legeforeningen også. Særlig nevnes saken omkring reservasjonsrett for allmennleger til å henvise til abort. BLF oversendte høringsuttalelse om dette til Legeforeningen. Legevaktorganisering har også vært en viktig sak og foreningen inviterte til medlemsmøte om dette temaet 7. mai i Kongsberg. Innledere på møtet var leder i Norsk legevaktforum som også er leder av legevakten i Drammen, Per Magne Mikalsen og leder av legevaktene i Hallingdal, Rune Rindal. I sammenheng med legevaktdiskusjonen har det også vært diskusjon om kommunale øyeblikkelig hjelp plasser (KAD, KØH), om hvordan de fungerer og om de bør koples sammen med legevakt. Det er ikke lagt strenge føringer om hvordan det skal organiseres, og det er derfor mange ulike løsninger landet rundt. Slik får man også prøvet ut hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig.

Et nytt medlemsmøte ble arrangert i Drammen 12. november med tema knyttet til overbehandling. Innledere var president i Legeforeningen, Hege Gjessing og allmennlege Gisle Roksund. Temaet engasjerte og diskusjonen var livlig.

Vi inviterer til nytt medlemsmøte som vil bli avholdt på Ringerike/Hønefoss tirsdag 12. mai 2015 hvor overlege Ingvald Wilhelmsen fra hypokonderklinikken i Bergen skal snakke og invitere til diskusjon. Sett av datoen. Stedet er ikke bestemt enda.

Årsmøtet 2015 skulle etter vedtak på årsmøtet på Kongsberg arrangeres i Drammen siste fredag i august. Imidlertid kolliderer datoen med flere andre årsmøter i fagavdelinger og det ville blitt få styremedlemmer tilstede på årsmøtet. Det ble derfor besluttet å forsøke og fremskynde møtet med en uke til fredag 21. august. Forslag ble sendt til medlemmene i BLF via Legeforeningens adresseliste og andre private lister. Medlemmene ble invitert til å melde tilbake om måten og fremskyndelsen kunne aksepteres. Det ble satt som en forutsetning at hvis et eneste medlem protesterte ville man enten beholde opprinnelig dato, eller innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det innkom ingen protest og årsmøtet vil derfor bli arrangert fredag 21. august på Union hotell i Drammen. Noen medlemmer kommenterte imidlertid at tidspunket i august er uheldig og at årsmøtet heller bør arrangeres om våren. Dette har imidlertid vært sak på alle de siste årsmøtene, hvor det hver gang er blitt besluttet å beholde tidspunktet i slutten av august, og arrangert på samme måte til tross for lav deltakelse av medlemmene. Av våre 1200 medlemmer kom 32 på årsmøtet, et antall som har vært rimelig konstant både på de siste årsmøtene og medlemsmøter.

I løpet av året har det vært noen utskiftinger i styret og komiteer uten at dette har skjedd på regulær måte i henhold til BLFs vedtekter. Det resterende styret har allikevel godkjent utskiftingene, som vil fungerer frem til valget på kommende årsmøte. Allmennlegerepresentanten trådte ut av styret sist vinter og man vi har ikke hatt erstatter slik at Allmennlegeforeningen ikke har vært representert. YLF representanten som også har vært kasserer har byttet arbeidssted ut av Buskerud og er erstattet med Jan-Henrik Opsahl, noe som har skjedd på regulær måte pga flytting ut av fylket. Som ny kasserer fungerer Kolbjørn Kasin som sitter i styret valgt av PSL. I kurskomiteen er Svein Helgeland erstattet med Steinar Fretland. Og i kurskomiteen har Bjørn Ove Bragnes på ortopedisk avd. Drammen sykehus og Alf Erik Næstvold på Hole medisinske senter trådt inn, i tillegg til Tore Næss som er medlem fra før. Man kan med fordel allerede nå tenke på aktuelle kandidater, både til direkte valg til BLF, men også som kandidater som skal representere fagavdelingene i BLF.

Et lite hjertesukk til sist, om opplysninger om medlemmene i Legeforeningens adresseliste. Vær så snill og sjekk at de opplysningene som står der er riktige, og meld også fra om det er endringer i funksjon som tillitsvalgt. Jeg har fått rettet opp en del feil om medlemmer som sluttet i ulike verv for til dels mange år siden, og som fortsatt har stått som tillitsvalgt. I tillegg er det ca 110 medlemmer i Buskerud som ikke har registrert e-mail adresse i Legeforeningen. Ettersom mye av kommunikasjonen mellom BLF og medlemmene og Legeforeningen og medlemmene utelukkende skjer på e-mail, mister mange medlemmer nyttig informasjon fra oss eller sentralt hold. Jeg gjør også oppmerksom på vår hjemmeside på Facebook: www.facebook.com/buskerudlegeforening. Besøk den.

Og igjen, god nytt åt til dere alle.

Geithus 26.12.2014 

Hilsen

Gunnar Hjorth, Leder i Buskerud legeforening

Barlindveien 3 D, 3360 Geithus

Mob: 952 46695, e-mail gunnarhj@gmail.com; Facebook: buskerudlegeforening