Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Tarifforhandlinger for leger i kommunal stilling.

Informasjon og tanker om tarifforhandlinger for leger i kommunal stilling.
7. juni 2013

Dette dreier seg vesentlig om kommuneoverleger, tilsynsleger, helsestasjonsleger og skoleleger. Disse legene får ingen sentrale tillegg. Alle lønnstillegg skjer ved lokale forhandlinger, vanligvis etter Kapittel 5.2 i tariffavtalen, og ledes i prinsippet av den lokal lokale tillitsvalgte for kommunalt ansatte leger, som ofte også kan være den tillitsvalgte i kommunen for alle legene. Kommunen må være orientert om hvem som er tillitsvalgt for å kunne gi informasjon om prosessen. Legeforeningen arrangerer kurs i slike forhandlinger ulike steder i landet før og etter sommeren. Hvis det ikke fremmes krav og man ikke gjennomfører forhandlinger vil man allikevel kunne få noe lønnstillegg, men da på kommunens premisser noe som går mye dårligere resultat. Frontfagene fikk i år 3,4 % tillegg, noe som gir 0,75 % lønnsøkning når man tar hensyn til overheng på 2,7 % og lønnsglidning på 0,2 %. Innenfor kapittel 5.2 er overhenget 2,1 % og ingen lønnsglidning. Det betyr at for å få 3,4 % tillegg må lønnstillegget være på1,5 – 2 % når tillegget skal være som for frontfagene. Gjennomsnittslønn etter siste års tillegg var for kommuneoverleger i overkant av 850 000 kr, men noe forskjellig for ulike stillingsbrøker og kommunestørrelser, og  670 000 kr for andre kommunale stillinger i tilsvarende situasjon, men avhengig av om man er spesialist eller ikke. Mange kommuner har et betydelig lavere lønnsnivå noe som kan brukes som innspill i lønnsforhandlingene. Det virker som årets forhandlinger kan bli vanskelige. Hvis man ikke får et tilbud man kan akseptere kan man bryte forhandlingene og det skrives protokoll om dette, og legenes forhandler (e) melder til Legeforeningen om brudd og vil få rettledning for videre gang. Man kan også få assistanse fra fylkesforeningen. Men en forutsetning er at kommunen (og medlemmene) vet hvem som er tillitsvalgt, noe som ikke alltid er situasjonen.

Husk å meld resultatet av forhandlingene til Legeforeningen sentralt.

Lykke til.

Mvh Gunnar Hjort