Årsmelding perioden 19.08.2106-05.05.2017

Årsmelding og styresammensetning
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Årsmelding perioden 19.8.2016–05.05.2017

 
 

Styresammensetning i perioden 21.8.2015-01.09.2017

Etternavn

Fornavn

Verv

arbeid

e-mail privat/jobb

Bjørkholt

Ole Henrik

Valgt ALF

Fastlege

Drammen

dr.olehenrik@gmail.com

Feet

Helge

Vara, valgt BLF

Fastlege
Gol

hfeet@hotmail.com

Hansen

Tom Henri

Valgt OLL
nestleder

Overlege Drammen sh

tomhhans@online.no
tom.henri.hansen@vestreviken.no

Kasin

Kolbjørn

Valgt PSL
kasserer

Privat gynekolog

kkasin@online.no

Langdalen

Ole

Valgt BLF

Vara

Fastlege

Ringerike

omlangdalen@gmail.com

Lerfaldet

Mette

Valgt BLF
Leder

Fastlege Ringerike

met.chr@hotmail.com

Næstvold

Alf

Valgt BLF

Fastlege

Hole

alfdr@online.no

Opsahl

Jan Henrik

Valgt YLF fra 1.9.2014

LIS Drammen

janhenrik@outlook.com

Sagabråten

Ståle

Valgt BLF
styremedlem/sekretær

Fastlege
Nesbyen

stale.sagabraten@gmail.com

Storstein

Jon

Valgt NAMF
nettredaktør

Spesialist i arbeidsmedisin

jstorstein@gmail.com

 Krogshus

 Kristian

LSA

 Kommune-

overlege.Lier

kristian.krogshu@outlook.comIkke besatt før årsmøtet 2016

 

Landsstyrerepresentanter

Mette Lerfaldet: leder

Vara: 1. Ståle Sagabråten.

Vara 2. Alf Næstvold

Valgkomite

Tore Næss og Bjørn Ove Bragnes, og Petter Gottschalk. Valgkomiteen konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. Valgkomiteen velges for perioder på to år, som alle andre valg i BLF.  

Kurskomite


●      Helge Enerstvedt, Vinterkurset, Geilo

●      Petter Gottschalk, Kongsberg-kurset

●      Oddmund Nestegard, Ringerike-kurset

●      Geir Strømmen, Vinterkurset, Geilo

●      Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer, medvirkning       Drammenskurset

●      Steinar Fretland har ansvar for Drammenskurset

●      Morten Melbye (leder), Prestfoss, medvirkning Bardølakurset

Årsmelding fra kurskomite 2016

«Pizzakurset» i Drammen, fordelte sine kurstimer over 4 onsdagskvelder, i perioden 9.3 til 6.4. Temaet var revmatisme, og kurset trakk 76 deltagere. Det opplyses at det ble gitt svært gode tilbakemeldinger.

På Ringerikskurset, den 11. og 12. november var temaet infeksjonsmedisin, og det var 34 deltagere. Dette kurset, som hadde riktig antibiotikabruk som ett av elementene, vil bli gjentatt i januar 2018, som tema på Vinterkurset.

Kongsbergkurset, den 18. og 19. November, fikk ny deltagerrekord med sine 42 påmeldte.  Hudmedisin var temaet på det kurset.

Vinterkurset, den 27. og 28. januar hadde 83 deltagere. Temaet var lungemedisin.

Desisorer


●      Svein Helgeland, Lierbyen

●      Tor Erik Gudmundsen, Drammen

Støttegruppe for leger


●      Regina Kloumann spesialist i psykiatri ved DPS Ringerike: Leder

●      Arvid Lager (pensjonert ortoped, Ringerike)

●      Tore Næss (allmennlege, Ringerike)

●      Øystein Christoffersen, Psykiater Drammen

Årsmelding fra Støttelegegruppen 2016

Støttegruppen har hatt ett møte siste året for samtaler og utveksling av erfaringer og problemstillinger.

Christoffersen har hatt 3 henvendelser. Ingen til de øvrige medlemmene.

Det er viktig at gruppen består som tilbud til kolleger i vanskelige situasjoner og at tilbudet er kjent blant kollegene i fylket. Legene i støttegruppen er til for samtale, trøst og rådgivning, og er ikke relatert til NAV/HELFO og det skrives ikke journal eller rapport. Henvendelse kan skje enten ved at en selv tar kontakt, at en kollega eller venn melder om mulige problemer, eller at et medlem av støttegruppen selv tar kontakt med en lege som kan synes å ha problemer. Tjenesten er gratis for medlemmet og gis med inntil tre timer. Støttelegen får betalt fra Legeforeningen. Vanligvis vil situasjonen være avklart i løpet av denne tiden, ved at den er avsluttet eller at det gis anbefalinger om videre henvisning.

I enkelte fylker har det vært klaget over at det har vært vanskelig å få tak i støttelegen, hvis dette er et problem i Buskerud kan styret kontaktes. 

Annen representasjon


Mette Lerfaldet           Landsrådsrepresentant
                                   Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF           

Tom Henri Hansen:    Styremedlem vara Vestre Viken HF
                                   Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF
                                   Styremedlem Vestre Viken pensjonsforening

Ståle Sagabråten:        1. vara til landsstyremøtet

Alf Næstvold:             2. vara til landsstyremøtet
                                   Vara til Regionsutvalg Sør-Øst DNLF

Pia Løvgren OVF Vestfold:   rådet i Fagakademiet Region Sør

Medlemssituasjonen:

Det er et stort problem for foreningen, både lokalt og sentralt, at listene over tillitsvalgte er mangelfullt oppdaterte. For å nå alle medlemmene er vi avhengige av at legeforeningen har riktig e-mailadresse. Alle medlemmene oppfordres til å sjekke om man er riktig registrert i Legeforeningen, og også varsle om alle endringer, det være seg e-mailadresser, adresser, arbeidssted, mobiltelefonnummer, og eventuelle tillitsverv.

Buskerud legeforening pr. 1.8.2016


1371 medlemmer, 651 kvinner og 720 menn. 82 medlemmer var 75 år eller eldre og 95 yngre enn 30 år.

Medlemmer i yrkesforeningene:


Allmennlegeforeningen:                                339

Leger i vitenskapelige stillinger:                    5

Norsk arbeidsmedisinsk forening:                16

OLL:                                                                        447

Leger i samfunnsmedisinske stillinger:         40

Praktiserende spesialister:                             62

YLF:                                                                       462

 

Fagmedisinske foreninger (hovedgruppe):


●      Kirurgiske fag 254

●      Indremedisinske fag 271

●      allmennmedisin 326

●      grupperettede fag (arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 24

●      medisinske servicefag 154

●      psykiatriske fag 168

Døde i perioden


I henhold til Legeforeningens arkiv ingen medlemmer gått bort i perioden 1. september 2016 til 1. januar 2017

Styremøter

Det har vært arrangert 5 styremøter, 1 i Drammen, 1 på Ringerike, 1 i Hole og 2 på Kongsberg I tillegg kommunikasjon pr mail/google docs

Årsmøtet

Styret har sendt henvendelse til direktør i VVHF med ønske om at han kunne delta på vårt årsmøte og informere om situasjonen innad i VVHF mht nytt sykehus og funksjonsfordeling.

Han hadde ikke anledning til å delta.

Kari Sollien, leder i akademikerne har takket ja til å komme å snakke om oppgjøret i sykehusene, konflikten, resultatet og veien videre.

Medlemsmøter

På grunn av at årsmøtet er flyttet fra august til mai er det i inneværende periode ikke avholdt noe medlemsmøte. Når vi nå har et helt år til neste årsmøte planlegges det å holde medlemsmøte før årsmøte i 2018.

Landstyremøte 2017

Avholdes 30.05-01-06.2017. Leder deltar.

Høringsuttalelser

Høringer er lest og besvart der vi har funnet det aktuelt.

  1. Samvittighetsfrihet i arbeidslivet; BLF støtter uttalelse fra Norsk gynekologisk forening.
  2. Forslag om opprettelse av fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene; BLF støtter forslaget fra legeforeningen
  3. Forslag om nødvendige lov-og forskriftsendringer for å avvikle kravet om henvisning for å få stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale; BLF støtter ikke dette, vi har kommet med motargumenter for å beholde krav om henvisning til fysioterapeut.
  4. Forslag til arbeidsprogram i legeforeningen 2017-2019; BLF har kommet med tilleggsforslag:
    Legeforeningen skal arbeide for å sikre leger i spesialist og primærhelsetjenesten en positiv lønnsutvikling som samsvarer med deres høye kompetanse, deres sentrale rolle i det norske helsevesenet og deres belastende arbeidsforhold.


Legeforeningen inviterer alle medlemmer til selv å svare på høringer av interesse, på Legeforeningens hjemmesider. Buskerud legeforening er på adresseliste som høringsinstans for mange saker. Ikke alle sakene er eller oppfattes å være av interesse for BLF. Disse sakene har vi avstått fra å sende høringssvar på. Saker til høring ligger på www.legeforeningen.no

Funksjonsfordeling i VVHF

Vi følger utviklingen men har ikke lykkes i å få noen orientering fra ledelsen i VVHF til årsmøtet 05.05.17.

BLFs hjemmeside i Legeforeningen og Facebooksiden

Mye av kommunikasjonen med våre medlemmer til daglig skjer på disse mediene. Nettredaktør er Jon Storstein.

Facebooksiden har nå 242 følgere. Her publiseres informasjon om hva som har skjedd og hva som skal skje, i noe lettere form enn på vår hjemmeside i Legeforeningen. I 2016 er det publisert 92 innlegg/deling av lenke (40 innlegg 2015). Dette skyldes spesielt stor aktivitet under streiken.

På BLFs hjemmeside er det publisert 6 nyhetsartikler I 2016 (9 i 2015). Hjemmesiden gir tilgang til annonserte møter og kurs med bla styrereferater. Under fanen “Om oss” foreligger informasjon om styret, oversikt over tillitsvalgte og støttegruppe for leger. Hjemmesiden gir også tilgang til historisk materiale når det gjelder årsmøter, styremøter og BLF nytt.

Vi har et klart inntrykk av at besøk til våre medlemsmøter har økt siste årene. God og hyppig forhåndsannonsering på digitale medier synes å være en medvirkende årsak.

Vi vil oppfordrer alle våre medlemmer å besøke og være aktive på BLFs digitale medier.

I tillegg abonnerer vi på domenenavnet Buskerudlegeforening.no (kr. 170 pr år). Denne adressen gir direkte tilgang BLFs hjemmeside.

Styrearbeidet generelt.

Leder har deltatt i legeforeningens lederseminar i jan 2017

Leder og Alf Næstvold har deltatt i Lokallagsledersamling i regi av legeforeningen i nov 2016

Leder har deltatt i fellesmøte for lokallagsledere før ledersamling og skal delta i dette også i forkant av landsstyremøte.

Leder har deltatt i 2 av 2 avholdte RUSØ møter i denne perioden.

Generell informasjon

I tarifforhandlingene har lokalforeningene en svært beskjeden rolle. Styret i BLF har en rolle i lønnsforhandlingene som støtte for de tillitsvalgte. Imidlertid blir styrets kompetanse i slike spørsmål lite benyttet. Lokalavdelingene er viktige i forbindelse med arbeidskonflikter som streik og organisering av slike. Lokalavdelingene avgir også høringsuttalelser på innspill fra Legeforeningen og andre, for eksempel HOD. Men i tillegg inviteres hvert enkelt medlem til å gi sin egen uttalelse og sende direkte til Legeforeningen. Lokalavdelingens rolle i så måte er derfor noe redusert. 

For BLF er en av de viktigste oppgavene blitt å arrangere kurs. Dette arbeidet utføres av egen kurskomite som avvikler kurs på hhv. Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på Geilo. Kurskomiteen leverer egen rapport.

BLF ønsker også å være bindeledd mellom Legeforeningen sentralt og medlemmer og tillitsvalgte lokalt, det være seg i kommunene, på sykehusene eller andre instanser. Det er derfor viktig at alle medlemmer og tillitsvalgte oppdaterer sine formalia i legeforeningen.

Årsmøtet arrangeres som sedvanlig med møte for medlemmer samt sosialt innslag for medlemmer og ledsagere samt påfølgende festmiddag.

BLF har også som oppgave å gjøre medlemmene kjent med hverandre. Derfor anses denne måten å arrangere møtet på som den beste. Vi har også har en rolle når det gjelder faglige og fagpolitiske problemstillinger, og vi har et beredskap ved forhandlinger, forhandlingsbrudd og eventuelt konflikt.

Styret bruker nå Google Docs som felles plattform for jobbing med dokumenter innad i styret.

Legeforeningen jobber med å gjøre sine hjemmesider bedre. Vi legger ut referater og info til medlemmene der.

Økonomi og budsjett

Regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøtet som egen sak.

Det legges frem regnskap for 2016 samt budsjett for 2017 og 2018.

BLF har etter henvendelse fra Med-Hum (Medisinerstudentenes humanitære aksjon) bidratt også i 2016.

Årsmeldingen avsluttet 30.03.2017

 

Mette Lerfaldet

Leder BLF