2020

Årsmøte avholdes digitalt 19. november 2020

Saksliste 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 protokollunderskrivere.
 3. Årsmeldinger 
  - Styrets årsmelding. 
  - Kollegial støttegruppes årsmelding. 
  - Kurskomiteens årsmelding.
 4. Regnskap 2019.
 5. Økonomisk status for 2020 og budsjett 2021  
 6. Aktuelle saker 
  a)Status luftambulansen i Helse Nord. 
  b)Status nye bygg i Finnmarkssykehuset HF. 
  c)Møte med politiet om samarbeid - akuttsituasjoner og transport 
 7. Innmeldte saker 
  a) Ikke planlagt helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus
 8. Valg 
  a) 2. vara for årsmøtevalgt styremedlem Olav Gunnar Ballo  

Honnørkomiteen - Årets Finnmarkslege