Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Hedmark legeforening (HELF) fikk i høst nytt styre. Jeg er som nyvalgt leder heldig som har med meg svært flinke styremedlemmer, og vi har kommet godt i gang. Det er spennende tider med mange endringsforslag både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.


STYRET HEDMARK LEGEFORENING

  • Marte Kvittum Tangen (leder)
  • Kristine Gaarder (nestleder)
  • Harald Sanaker (kasserer)
  • Bente Bjørnhaug Pedersen (sekretær, LSA)
  • Cecilie Blakstad Eikenes (nettsekretær, NAMF)
  • Per H. Christensen (Of)
  • Martin Chapman (Af)
  • Per Olav Skaaret (Ylf)
  • Signe Eriksen (PSL)

HELF har i høst skrevet flere høringsuttalelser.  I september kom Helsedirektoratets forslag til ny organisering av spesialistutdanningen. Vi var i likhet med mange andre, svært skeptiske til at RHF-ene skulle overta spesialistutdanningen i allmennmedisin. Det ser nå ut til at HOD fortsatt ønsker at legeforeningen skal ivareta læringsaktiviteter for allmennlegespesialiteten, jf dagens ordning, og at avtalespesialistene skal få en mer sentral rolle i utdanningen av spesialister. Dette er vi fornøyde med.  Det blir utarbeidet en ny forskrift for spesialistutdanning.

Alle høringsuttalelser og møtereferat legges ut på vår hjemmeside under legeforeningen.no /Hedmark legeforening.

Å lede

Det er en stor tillitserklæring å bli valgt til å lede legeforeningen. Vi er stolte over at vår president er fra Hedmark, og jeg vil sende en spesiell hilsen til deg Marit Hermansen; vi i Hedmark heier på deg!

Å lede Hedmark legeforening er en relativt liten oppgave, men det har for meg vært lærerike og hyggelige høstmåneder med litt tid for refleksjon over ledelse. Jeg har lengst erfaring i å lede pasienter, barna og hunden, og har tro på at tillit og positive tilbakemeldinger på ønsket adferd er det som leder til måloppnåelse.

Vi leder alle noen, og vi blir ledet. Leger har lang erfaring i å lede pasienter til riktige valg og bedre helse. Selv er vi ikke nødvendigvis en enkel gruppe å lede. Leger er, og må være, autonome, bestemte og kunnskapsrike.

Å inneha en formell lederstilling; å lede en avdeling, en divisjon eller et foretak er store og krevende oppgaver. Sykehuset Innlandet har vanskelige tider med store krav til innsparing, det er antagelig til tider frustrerende både å bli ledet og å lede. Jeg håper på løsninger uten for store konflikter eller redusert tilbud for våre pasienter.

Jeg har liten tro på at demonstrasjon av myndighet og makt fører til best resultatoppnåelse. Dårlig ledelse er helseskadelig og årsak til sykefravær og oppsigelser. En leder må ha tillit til de ansatte, verdsette kompetanse og gi frihet. Jeg har tro på bedre kommunikasjon og forståelse ved å møtes, og ikke bare meldingsutveksling med e-poster, SMS eller per brev og ved å ta seg tid.

Det har vært liten ledelse i primærhelsetjenesten. Både fastleger og privatpraktiserende spesialister har nok delvis valgt den stillingen og fortsatt i jobben, for å kunne lede sin egen fastlege/spesialistvirksomhet.  I vårens primærhelsetjenestemelding kom helseminister Høie med ambisjoner om et lederløft i kommunene. Det er spennende. En ledelsesstruktur for fastleger krever tydelig avklaring om roller og forventinger, uten å risikere en organisering som svekker fastlegetjenesten. Jeg gleder meg til landsstyrets bebudete debatt til våren; ledelse i kommunehelsetjenesten.

Jeg håper vi som leger kan være saklige, opptre kollegialt så langt det går og tørre å ta de debatter som må tas, med felles mål om å gi det beste helsetilbud vi kan til alle innbyggerne i Hedmark

Aktuelle saker

I jula skal jeg finlese NOU  2015:11 “Med åpne kort – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten”, NOU 2015:17 ”-først og fremst” (om akuttmedisin utenfor sykehus) og stortingsmeldingen om “Nasjonal helse- og sykehusplan”. Jeg gleder meg til å diskutere disse sakene videre i styremøter på nyåret. Dokumentene er tilgjengelige for nedlastning på nett for alle dere som skulle være interesserte. Vi i styret mottar gjerne innspill fra dere medlemmer. Har du ønske om at vi i styret skal ta opp spesielle saker eller har klare synspunkt i aktuelle debatter, mottar vi også gjerne innspill om dette. Send meg gjerne en mail på leder@hedmark.legeforening.no

ÅRSMØTET 2016:

I Hedmark har vi tradisjon for å ha årsmøtet på høsten. Det er mange jegere i Hedmark, og jeg antar at det også gjelder for leger i Hedmark. Vi har i år derfor styrt unna nesten alle jakttider og lagt årsmøtet til fredag 19.august. Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

Vi lover å servere et inspirerende og morsomt foredrag i tillegg til middag. Følg med på nettsiden for påmelding og reserver allerede nå datoen. Vi håper på stort oppmøte og en inspirerende samling for leger fra alle deler av fylket.

Jeg ønsker alle en fredelig jul og et riktig godt nytt år.

Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen

leder Hedmark legeforening