Fellesmøte om sykehusstruktur

Tirsdag 19.april ble det avholdt felles styremøte med Oppland legeforening vedrørende fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Prosjektleder Roger Jensen, fagdirektør Toril Kolås og Randi Mølmen fra Sykehuset Innlandet, gav felles informasjon til styrene. Temaene var blant annet fremdriftsplan for avklaring av fremtidig sykehusstruktur, faglige utfordringer og ulike modeller for sykehusstruktur.

Under presentasjon av fremdriftsplan for avklaring av fremtidig sykehusstruktur ble det lagt vekt på at det nye styret i Sykehuset Innlandet har et høyt ambisjonsnivå. Idefaserapport med strukturforslag skal forelegges styret i Sykehuset Innlandet i november 2016. Det vil deretter bli gjennomført samfunnsanalyse, ROS-analyse og eventuelle tilleggsutredninger før høringsrunde. Målet er at endelig behandling av idefaserapporten med avklaring av fremtidig struktur gjøres i styret i november 2017.

Toril Kolås gjennomgikk faglige utfordringer med strukturen i Sykehuset Innlandet. Hun fokuserte blant annet på økende utfordringer ved tidskrav, pasientforløp, rekrutteringsproblemer pga små fagmiljøer og høy vaktbelastning, uheldige hendelser ved vikarbruk, dårlig utnyttelse av utstyrsparken, stort forbruk av pasientreiser, bruk av mye legeressurser i vakt, økende andel eldre i Innlandet og komorbiditet samt at samlokalisering av samhørige fag ikke finnes i ønsket grad. Ved planlegging bør det vektlegges tilgjengelighet, kort ventetid, rett kompetanse hele døgnet igjennom, brukerbestemmelse og valgfrihet. Hun presenterte videre utviklingstrekk for store fagområder. Innen kirurgi ble det lagt vekt på sentralisering, volumkrav, behov for tverrfaglig samarbeid og utvikling av operasjonsmetoder. Innen indremedisin ble det tatt opp økende subspesialisering og økende krav til spisskompetanse, samtidig som det ble understreket at en del ting kan desentraliseres. Innen psykiatri er det føringer på samlokalisering av somatikk og psykiatri (morgendagens psykiatri), samtidig som mye av tilbudet kan desentraliseres.

Det kom innspill fra legeforeningens medlemmer rundt bekymring for sengekapasitet. Roger Jensen lovde gode fremskrivingsvurderinger slik at man ser hva som er behovet og la frem at det også må være fleksibilitet i systemet slik at ting kan endres. 

Randi Mølmen presenterte de ulike modellene for sykehusstruktur. Man har i Sykehuset Innlandet ambisjoner om bl.a. PCI-senter og trombectomi-behandling ved hjerneslag. Det som kan  desentraliseres skal desentraliseres. Videre vurderer man sykehus uten akuttfunksjoner, men med dagbehandling og poliklinikk. Ulike modeller for et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua, to akuttsykehus eller tre akuttsykehus i Mjøsregionen ble presentert. 

Hedmark og Oppland legeforening er enige om følgende punkter

  • Sykehuset Innlandet skal levere best mulig faglig tilbud for hele befolkningen i Innlandet
  • Sykehuset Innlandet skal levere god kapasitet
  • Kan ikke ha akuttsykehus uten gastrokirurgi
  • Videreutvikling av desentraliserte tjenester
  • Legeforeningen ber om at man hensyntar mulighet for bruk av avtalespesialistene.
  • Styrene i Hedmark og Oppland ønsker å bli informert om prosessen videre og ønsker en informasjon før høringen. Vi har ambisjoner om å kunne gi en felles høringsuttalelse. 

I etterkant av møtet fikk medlemmene oversendt fremdriftsplan for fremtidig sykehusstruktur og kortsiktig omstilling samt presentasjon fra møtet. Disse, samt referat fra styremøte finner du nedenfor.