Høstmøte

Vårt årlige Høstmøte for medlemmer på Legenes Hus ble en fin kveld med godt oppmøte, selv om det var plass til flere!
Høstmørke og regn til tross, leger og medisinstudenter fant veien til Legenes Hus torsdag kveld for en hyggelig stund med deilig mat og påfølgende foredrag ved Deloitte om kapasitet og dekning i fastlegeordningen.
Høstmøte LH
Høstmøte LH

Rundt 85 stk var påmeldt arrangementet og det var god stemning i Legenes Hus rundt middagsbordet og senere i konferansesalen.
Deloitte, ved Ingrid Kalsnes, gav forsamlingen en god og kortfattet presentasjon av den nye rapporten om kapaistet og dekning i fastlegeordningen i Bergen kommune. Rapporten ble få dager tidligere fremlagt for kontrollutvalget i kommunen.

Her finner du hele rapporten:
Forvaltningsrevisjon - kapasitet og dekning i fastlegeordningen

Deloitte gikk bredt ut i forkant av arbeidet med rapporten og gjennomførte mange intervjuer og stikkprøver om tilgjengeligheten til legene. Legene gav stor respons tilbake som bidro til å gjøre rapporten god og aktuell.

Senere ble det paneldebatt ved Ruth Grung helsebyråd Bergen, Trond Egil Hansen kommuneoverlege Bergen, Knut-Arne Wensaas tillitsvalgt allmennlegene i Bergen, Torgeir Hoff Skavøy Norsk forening for allmennmedisin.

Innledning:
Ruth Grung – ønsker likeverdig tilgang på helsetjenester rundtom i hele landet. Rammen er slik at kommunene sitter med ansvaret, men staten skal finansiere. Viktig å sikre fastlegeordningene for å sikre gode helsetjenesten. Viktig å være tydelige på at økonomien må styrkes f.eks gjennom basistilskudd.
Avsatt 15.mill til frie midler til tiltak for å styrke fastlegeordningen – adresserer ansvaret overfor de sentrale myndigheter. Hun mener også at medisinutdanningen bør rettes mer mot allmennlegespesialiteten.
 
Trond Egil Hansen – rapporten er ikke lystig lesing, rapportens innhold er godt kjent for leger i kommunen. Fastlegeordningen er sterkt underfinansiert, 4-5 milliarder på landsbasis. Trenger 200-250 millioner årlig for å dekke opp. Må unngå at kommunene blir pålagt mer og mer økonomisk ansvar for å opprettholde fastlegeordningen. Informasjon og samarbeid er viktig mellom leger og kommune. Fastlegene må selv vise innsats for å holde seg informert.

Torgeir Hoff Skavøy – fastlege i Bergen, rapporten må sees på med alvor. Krisen har pågått lenge og vært varslet lenge. Det er en uting å overby hverandre i kommuner om rekruttering av nye fastleger. Overføring av pasienter til nye fastleger er utfordrende da de sliter med å få tilgang til pasientjournaler.

Knut-Arne Wensaas – synes rapporten er veldig god. Kommunen må ta rapporten og funnene i den på alvor og følge opp. Fra 2008 har Bergen kommune innhentet styringstall i form av ledig listekapasitet som hele tiden har ligget under forventet. Kommunen har ikke helt oversikt over behov for fastleger, og pasientlister. Basistilskuddet er elefanten i rommet – det bør lages en analyse om behovet for fastleger frem i tid. Kommunen må spesifisere hva de trenger.

Rapporten gir også gjennomgående svar på at fastleger generelt sett jobber for mye med merkantile arbeidsoppgaver. Alternativt kunne man la medisinstudenter gå inn i legestillinger allerede under utdannelsen. Type internship som ved andre utdanninger. Kanskje fastleger/leger kan være med som forelesere under medisinutdanningen.

Det blir uttalt at KS ikke støtter fastleger i krisen, og KS har vært fraværende.

Kommentar fra salen;
Medisinstudentene har lyst til å bli fastleger, 2 av 3 stk ønsker det. Vanskelig å få LIS 1 stillinger som oppleves svært frustrerende.

Helseministeren må få beskjed om at det ikke er et strukturelt problem, men et finansiert problem, og løses det vil ordningen overleve. Flere leger vil slutte, hvordan skal man opprettholde veildning da man mangler leger?

Se til Skottland – pensjonerte leger reiser rundt og gir hjelp til leger, ev ved veiledning.

Fastlegeyrket er er fantastisk yrke. Leger blir ikke trodd når de sier dette. Kommunene bør se på rapporten de har bestilt og se hva konkret de kan gjøre for å bedre situasjonen til leger. Fastlegeordningen er god, forpliktende, som gir en lege god kontakt og oversikt over pasientenes problemer.
Tenk fremover, kommunen må også komme med gode løsninger – statens kan ikke ta alt ansvaret. Fastlegeordningen MÅ tilføres økonomi – basistilskudd er listeavhengig, kan endres.

Grunnutdanningen i medisin er styrket, men mangler generelt forberedelser overfor studentene om det å være næringsdrivende lege, bedriftseiere. LIS 1 er en kamp om stillingene og en stor flaskehals. Sykehustjenesten er nr 1 i LIS 1 (turnustjenesten). Antall legeårsverk i sykehus har økt mye etter samhandlingsreformen, men hvor er økningen ie stillinger som ble beregnet utifra samhandlingsreformens overføring og økte oppgaver på fastlegene? Spesialisthelsetjenesten må ansette nye leger, oppgaveporteføljen må endres, ev vekk med krav om meldinger ved fravær på skole osv.

Siste ord ved helsebyråd Ruth Grung – kommunen jobber med å forbedre legers arbeidsforhold og få ting til – ALIS er så viktig!
Byrådet skal være fremoverlent, viktig med likebehandling av leger i privat praksis jfr kommunalt ansatte.