Retningslinjer om støtte til ulike tiltak

Det ble i styremøte 10.06.2015, sak 40/15 vedtatt følgende retningslinjer for støtte til ulike arrangement:

Hordaland legeforening er en medlemsorganisasjon, som finansieres av medlemmenes kontingentmidler. Det er opp til styret å vurdere hver enkelt søknad om støtte.
HLF vil legge vekt på om prosjektet er innenfor legeforeningens organisasjon og at det er åpent for foreningens medlemmer. Andre faktorer som vil bli vektlagt er:

- At prosjektet har lokal forankring

- At prosjektet virker rekrutterende til foreningen

-  At det er innenfor foreningens formål og kjerneområder