Styret

Styret i Hordaland legeforening

Profilbilde
Leder
Fosse, Grethe
Profilbilde
Medlem
Bjørneklett, Rune Oskar
Profilbilde
Medlem
Havre, Katrine Furnes
Profilbilde
Medlem
Hjallen, Bjørg Merete
Profilbilde
Medlem
Husebø, Bjørn Liljestrand
Profilbilde
Medlem
Lillebø, Synnøve Natland
Profilbilde
Medlem
Opland, Glenn Andrè
Profilbilde
Medlem
Riley, Christopher Finne
Profilbilde
Medlem
Sparchholz, Carolin
Profilbilde
Medlem
Uglenes, Inger Cecilia
Profilbilde
Varamedlem
Brühl, Daniela Gisela
Profilbilde
Varamedlem
Fosse, Inger Marie Sandsmark
Profilbilde
Varamedlem
Lysebo, Asta Meland
Profilbilde
Varamedlem
Møllerløkken, Ole Jacob
Profilbilde
Varamedlem
Mørch-Rasmussen, Anja Cathrin
Profilbilde
Varamedlem
Stura, Elisabeth Mathilde
Profilbilde
Observatør
Emken, Anna

Styret i HLF 2023-2025
Leder: Grethe Fosse (årsmøtevalgt)

Jeg er spesialist i samfunnsmedisin og har hovedfag i helse-sosial-politikk. Jeg har yrkeserfaring fra kommune, helsetilsyn, arbeidsmedisin, prosjektarbeid, legevaktsjef og som overlege på ØHD. Jeg er glad i å jobbe i kommunen, og glad i å trene og være ute i naturen. Veileder i samfunnsmedisin, og driver både veiledningsgruppe og er mentor for medisinerstudenter. Begge deler er veldig givende og inspirerende.
For tiden er jeg kommuneoverlege, fastlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og leder av helseavdelingen i Modalen kommune. Jeg stor tro på samhandling omkring de pasientene som trenger det.

Nestleder: Bjørg Merete Hjallen (årsmøtevalgt)
Jeg er årsmøtevalgt og nestleder i HLF. Dette er min andre periode i styret. Jeg jobber som ortoped på Haukeland Sykehus, og er for tiden overlege på seksjon for ortopediske infeksjoner. 
Jeg ønsker å jobbe for at leger skal få være bare leger. Per nå bruker vi for mye ressurser på at leger skal være sekretærer med dårlig fungerende IT-systemer.
I tillegg at leger skal ha gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø. #Legermåleve-kampanjen belyser at dette er aktuelt og en viktig problemstilling.

Kasserer: Inger Cecilia Uglenes (årsmøtevalgt)
Jeg er vokst opp i Bergen, men traff en sjømann fra Austevoll. Fastlege der siden 2001, og kommuneoverlege i 2013 i kombistilling. Er også etatsleder i kommunen. Spesialist i
allmennmedisin og samfunnsmedisin, og snart ferdig Executive Master of Management. Har tidligere vært styremedlem i Norsk Legevaktforum, og sittet i styret i LSA sentralt. Er
fastlegerepresentant i Helsefelleskapet i Bergensregionen og har deltatt i pilotprosjekt som tester ut tverrfaglig teamarbeid på fastlegekontor.
Jeg er årsmøtevalgt delegat til HLF. Det vil si at jeg ikke representerer noe yrkesforening, men jeg er blitt valgt til kasserer.
Jeg brenner for å bygge ned skott og silo. Vi må finne de gode og innovative løsningene sammen, ikke dytte pasientene mellom oss. Jeg ser på god ledelse som en nøkkelfaktor, personell er vår viktigste ressurs og må tas bedre vare på. Det ønsker jeg å bidra til i HLF.

Bjørn Husebø (OF)
Jeg er vara foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen i Helse Bergen. Tidligere har jeg vært avdelingstillitsvalgt, brukt to år som foretakstillitsvalgt for YLF i Helse Bergen 2013-15, og to
påfølgende år sittet i valgkomiteen i YLF nasjonalt.
Jeg er anestesilege. Det sto opprinnelig mellom pediatri, gynekologi og anestesi. De to første prøvde jeg ut i det tyske praksisåret og turnus, og trivdes godt med begge. Etter turnus sto anestesien for tur, og det var så gøy at har jeg holdt på med det siden 2009, først i Førde og deretter i Bergen. I dag jobber jeg mest med ortopedisk anestesi.
Jeg brenner for arbeidsmiljø, alle skal trives på jobb! Dette er et felles ansvar for oss alle, men ikke minst må vi ha ledere som bygger oss opp og gir oss muligheten til god stemning
og til å blomstre. Lykkelige leger har best forutsetning for å være gode og samvittighetsfulle leger! Håpet mitt er å kunne bidra til at tillitsvalgte og ledere sammen kan finne gode løsninger slik at alle har gode forutsetninger for trivsel.

Glenn Opland (LSA)
Vervet som tillitsvalgt for LSA i Hordaland, og med det også som styremedlem i HLF, er min debut innen ‘styre og stell’ i legeforeningen. Jeg er også valgt inn i Norsam-styret, og
debuterer ultimo november som leder av en veiledningsgruppe for samfunnsmedisin iBergen.  Til daglig virker jeg som kommuneoverlege i Kvinnherad. Som en del av stillingen er
jeg også fagansvarlig for Kvinnherad legevakt, og går vakter på lik linje med fastlegene ikommunen. Veien til Kvinnherad var via min kone, som kommer fra Rosendal. Vi møttes under fadderukene i Bergen, og ti år, gjennomført turnus, og tre barn senere, åpnet det seg opp en mulighet for jobb i Rosendal. Vi grep sjansen og flyttet. Det er nå seks år, ytterligere ett barn, og to katter siden. Min kone er fastlege, så jeg føler at jeg har en liten fot innenfor deres arbeidshverdag og utfordringer også. Jeg ønsker å jobbe for at samfunnsmedisinerne iHordaland, uansett arbeidsplass, skal få tid til å gjøre både det de skal, bør og vil. Stillingsstørrelsene må svare overens med oppgavene vi faktisk har, og vi skal ha lønn for strevet.

Synnøve Natland Lillebø (AF)
Eg har budd i Bergen heilt sidan studietida og har nyleg fått eigen fastlegeheimel på Strand legesenter i Askøy kommune. Eg venter no på godkjenning som spesialist i Allmennmedisin. Som ALIS har eg jobba som sjukeheimslege og i ulike fastlegevikariat i Askøy kommune.
Sideutdanninga tok eg i indremedisin på Haraldsplass diakonale sjukehus. Eg er ein av to hovudtillitsvalte i Askøy kommune og er 2. landsråd for Hordaland i AF. Som styremedlem i Hordaland legeforening har eg lyst til å bidra til at lokalforeninga kan vere med på å skape engasjement og vere levande og samlande for medlemmane.

Christopher Riley (PSL)
Jeg jobber som gynekolog på spesialistsenteret på Straume, foreløpig i junior/senior-avtalehjemmel, og ved Betanien dagkirurgiske sykehus. Spesialistutdanningen har jeg fått
ved Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold og på Haukeland. Som tillitsvalgt for PSL ønsker jeg å bidra til å utvikle og bevare avtalespesialistordningen i regionen, som jeg mener er en
viktig del av det offentlige spesialisthelsevesenet og som gir et godt tilbud til pasientene, med i mange tilfeller enklere tilgang til utredning og behandling og bedre oppfølgingsmulighet over tid.

Katrine Furnes Havre (NAMF/NFAM)
Jeg ble utdannet lege fra NTNU i 1999. Jeg hadde turnustjeneste på Nordfjord Sjukehus og i Eid kommune i Nordfjord.  Før jeg startet som bedriftslege fikk jeg litt variert arbeidserfaring med to år som fastlege og tre år på radiologisk avdeling, HUS. Fra 2006 til i dag har jeg jobbet med arbeidsmedisin, hovedsakelig som bedriftslege i Equinor, men også som LIS på Yrkesmedisinsk avdeling og som overlege ved Norsk Senter for Maritim-og Dykkemedisin.
I den tiden var jeg lokalt tillitsvalgt for legene i Radio Medico. 
Jeg er opptatt av at arbeid er helsefremmende, så også for leger. Trivsel, godt psykososialt arbeidsmiljø, riktig lønn og arbeidsvilkår er viktige faktorer! Som tillitsvalgt i Namf ønsker jeg å bidra til arbeidsmedisinernes stemme blir hørt i saker som gjelder legers arbeidsmiljø- og helse. Dette er problemstillinger vi som yrkesgruppe har lang erfaring med å møte. Å få faglige samlingspunkter for Hordalands bedriftsleger og arbeidsmedisinere er også et konkret mål jeg vil jobbe for.

Rune Bjørneklett (LVS)
Professor i akutt- og mottaksmedisin på heltid, fra før spesialist i indremedisin og nefrologi. Jeg har erfaring som tilitsvalgt gjennom verv i Overlegeforeningen og spesialforeninger. Min primæragenda i nåværende stilling som professor 1 er styrking av Akuttmottaket som arena for forskning og undervisning.
Jeg vil som hovedtillitsvalgt i LVS Bergen jobbe for å fremme medlemmenes betingelser gjennom blant annet god samhandling med helseforetakene.

Carolin Sparchholz (YLF)
Jeg har kommet inn i HLF som helt ferskt styremedlem i kraft av mitt nye verv som vara for foretakstillitsvalgt for Ylf i Helse Bergen. Utover dette sitter jeg som styremedlem i Ylf-styret i tillegg til å være avdelingstillitsvalgt for LIS-gruppen på nevrologisk avdeling på HUS.
Jeg er LIS i nevrologi på HUS og har fullført litt mer enn 1,5 år av spesialiseringen min. Før dette gjennomførte jeg LIS1 ved Haugesund sykehus og distrikstjeneste på Voss. Motivasjonen min for å være tillitsvalgt på ulike nivåer, inkludert i HLF, er å arbeide for
bedre arbeidsvilkår for legegruppen og bidra til at vår yrkesgruppe får bedre kunnskap om sine rettigheter i arbeidslivet.

Anna Emken (NMF) 
Jeg er leder i Nmf Bergen og studentrepresentant til Hordaland legeforening. Fra før har jeg vært nasjonalt tillitsvalg i Nmf ett år, leder i Nmf Bergen ett år, og studentrepresentant til Hordaland legeforening i ett og et halvt år.
I forrige styreperiode i Nmf Bergen satte vi fokus på å være synlig og tilgjengelig for medlemmene, slik at det skal være lav terskel for medlemmene å melde inn saker som opptar dem. Det ønsker vi å fortsette med i denne styreperioden, blant annet ved å holde
jevnlige stands og arrangementer på fakultetet.

Vararepresentanter 2023-2025
Årsmøtevalgte vara: 1. Inger Fosse, 2. Anja Mørch-Rasmussen 
AF: Elisabeth Stura
OF:
YLF:
LVS:
PSL: Asta Meland Lysebo
LSA: Daniela Bruhl
NAMF: Ole Jacob Møllerløkken
NMF: 1. vara Runa Astrid Gundersen Kråkenes, 2. vara Ester Hermansen Brende, 3. vara Maiken Spillebrok

Vara til Legeforeningens landsstyremøte: 
For leder Grethe Fosse: nestleder Bjørg Merete Hjallen
For årsmøtevalgt Bjørg Merete Hjallen: Inger Marie Fosse