Helsekrav til førerkort – en innføring i nytt regelverk

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs om nye helsekrav til førerkort, 18. november 2016 i Ålesund.
IMG_20160907_103925
Tid: Fredag 18. november 2016 kl. 09:00–16:00
Sted: Color Line Stadion, Ålesund
Godkjenning:
  • Allmennmedisin: 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Psykiatri: 7 timer for spesialistenes etterutdanning
  • Karkirurgi, øre-nese-halssykdommer, klinisk farmakologi, barne- og ungdomspsykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
Pris: Kursavgift: 2300 kroner
Dagpakke: 495 kroner

Kurset vil bestå av «bolker» på 45 minutter. Innledningsvis vil man gjennomgå regelverket, se nærmere på legens rolle og hvordan saksflyten er i førerkortsaker. De øvrige 6 x 45 minuttene består av kasuistikker med tilhørende spørsmål. Kasuistikkene skal diskuteres i smågrupper før gjennomgang i plenum. Det er planlagt 4–5 kasuistikker per 45 minutter. Dette for å sikre tilstrekkelig tid til diskusjon og gjennomgang.

Kasuistikkene kan lastes ned i høyremenyen.

Dersom du har egne kasuistikker du ønsker diskutert i kurset kan disse sendes på e-post til kursleder.

Lovdata

Foredragsholder er Cato Innerdal, tidligere ass. fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har kurset fylkeslegene/Helsedirektoratet i den nye forskriften og har vært sentral i utarbeidelsen av forskriften.

Program

09:00–09:15 Registrering/kaffe
09:15–10:00

Hva er legens rolle i førerkortsaker?

En forutsetning for å kunne gjøre sin jobb som lege i førerkortsaker er å forstå hvordan saksflyten er i førerkortsaker. Hva sier lovverket om pasientenes og legens plikter? Sentralt er det også å vite hvilken rolle politi, Statens vegvesen og Fylkesmannen har.

10:00–10:45

Svekket synsfunksjon og førerkort

Gode synsfunksjoner er vesentlige for trafikksikker kjøring. Det er derfor avgjørende for leger å vite hvordan man håndterer pasienter med kjent eller mistenkt svikt i synsfunksjonen. Kasuistikkene vil fokusere på reglene for synsstyrke, synsfeltutfall og plutselig synstap. Et viktig moment er endringen av muligheten for å beholde førerett for førerkortgruppe 2 og 3 når man ikke fyller synskravene.

11:00–11:45

Legemiddelbruk og førerkort

Vegtrafikkloven setter forbud mot kjøring under påvirkning av alkohol eller andre bedøvende midler. En rekke legemidler kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller på annen måte gi en negativ påvirkning av kjøreevnen.

Kasuistikkene vil fokusere på regelverk omkring bruk av benzodiazepiner og benzodiazepinliknende legemidler, samt bruk av sterke smertestillende legemidler.

Et viktig moment er også at det er redusert adgang til bruk av denne type legemidler for personer som innehar førerkort i førerkortgruppe 2 og 3.

11:45–12:45 Lunsj
12:45–13:30

Rus og førerkort

Vegtrafikkloven setter forbud mot kjøring under påvirkning av alkohol eller andre bedøvende midler. For alkohol er grensen satt til 0,2 promille alkohol i blodet. De fleste studier avdekker ferdighetssvekkelse relevant for bilkjøring fra rundt 0,5 promille. Også bruk av illegale rusmidler og legemidler tatt i rushensikt omfattes av bestemmelsene som vil bli gjennomgått i aktuelle «bolk».

Sentralt i gjennomgangen vil være kasuistikker som beskriver hvilke krav som stilles før kjøring kan gjenopptas for personer som har fått diagnostisert en rusmiddellidelse.

13:30–14:15

Anfall og bevissthetsforstyrrelser

Anfall og bevissthetsforstyrrelse innebærer av naturlige årsaker høy trafikksikkerhetsrisiko dersom de opptrer under kjøring. Aktuelle kasuistikker vil fokusere på hvordan regelverket skal forstås for pasienter med anfall av ukjent årsak, epileptisk årsak eller som har hatt bevissthetsforstyrrelser av annen årsak. Det er viktig at leger kjenner dette regelverket godt, da kravene til observasjonstid før kjøring kan gjenopptas avhenger mye av årsak.

14:30–15:15

Hjertesykdom og diabetes

Hjertesykdom og diabetes er to store «sykdomsgrupper». Bestemmelsene for disse tilstandene er i vesentlig grad konkretisert fra tidligere forskriftstekst. Disse endringene i forskriftstekst vil derfor berøre et stort antall førerkortinnehavere (eller potensielle førerkortinnehavere).

Kasuistikkene vil fokusere på hvilke begrensinger disse «tilstandene» vil ha for den enkeltes mulighet til å inneha førerett i de ulike førerkortgruppene.

15:15–16:00

Psykiske lidelser, kognitiv svikt og førlighetssvekkelse

Psykiske lidelser og kognitiv svikt kan gi ulike symptomer og gi funksjonssvikt, men likevel være uten betydning for trafikksikkerheten. Likevel er det sentralt for legen å vite hvilke tilstander som omfattes av det nye regelverket. Kasuistikkene vil omtale både kroniske og episodiske tilstander som kan påvirke kjøreevnen negativt.

En forutsetning for å kunne ha førerett er at man er i stand til å håndtere kjøretøyet på en trygg måte. Aktuelle kasuistikker vil derfor fokusere på hvordan legen skal vurdere, og hvordan regelverket er, for personer som ikke fyller de helsemessige krav til førlighet.