Klinisk emnekurs i geriatri

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening invitererer til klinisk emnekurs i geriatri.
Dato: 13.-14. mars 2019Stad: Spjelkavik Panorama, Spjelkavikvegen 61, 6010 Ålesund.Målgruppe: Allmennpraktikarar og sjukeheimslegar

Kuset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i vidare- og etterutdanninga i Allmennmedisin. Allmennmedisinare som deltar på færre enn 15 timar får kurset godkjent med valfrie poeng til vidare- og etterutdanninga.

Kompetanseområdet alders- og sjukeheimsmedisin: kurset er godkjent med 16 poeng som valfritt kurs.
Geriatri MRLF

Kursavgift kr. 3400,- + dagpakke kr. 490,- pr. dag. Totalt kr. 4380,-
Maks 50 deltakarar.

Læringsmål: Auke kunnskap og refleksjon i møte med den multisjuke pasienten.

Program:

ONSDAG 13. mars 2019

 

08.15 - 08.30

Velkomen

08.30 - 10.15

Indremedisinske problemstillingar. Når gamle vert akutt sjuke.
Hjartesvikt, infeksjoner, sepsis, delir.
Yngve M. Seljeseth, overlege geriatri.

10.30 - 11.00

KOLS. Korleis optimalisere  behandling og omsorg?
Øyvind Yksnøy, overlege lungemedisin.

11.15 - 12.00

Den gamle slagpasienten. Utgreiing og behandling av hjerneslag.
Sameer Maini, overlege geriatri.

12.00 - 12.45

Lunch

12.45 - 14.15

Polyfarmasi. Kva skal vi legge vekt på  når talet på medikament stig? Seponering?
Fallgruver/interaksjonar. «Vegleiar i nedtrapping ».
Ketil Arne Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi.

14.15 - 14.30

Pause

14.30 - 15.15

Svimmelheit, balanseforstyrrelser  og gangvanskar.
Guttorm Eldøen, overlege nevrologi.

15.15 - 16.00

Demensutgreiing. Kven gjer kva? Når skal fastlegen henvise 2. linjetenesta?
Maria Hellevik, spesialist i allmennmedisin, sjukeheimslege.

 

 

TORSDAG 14. mars 2019

 

08.30 - 09.15

Ortogeriatri. Osteoporose. Korleis behandle? Korleis samhandle? Sameer Maini, overlege geriatri og Alf Inge Hellevik, overlege ortopedi

09.30 - 10.15

Åtfedsvanskar ved demensliding. Korleis handterer vi dette?
Arne Ruset, tidlegare overlege alderspsykiatri.

10.30 - 11.30

Samtykkjekompetanse, bruk av tvang og vergjemål. Framtidsfullmakt.
Olav Mestad, spesialist i allmennmedisin,fastlege og kommunelege.

11.30 - 12.00

ØHD-avdeling: Når og korleis skal vi bruke dette tilbodet? Samhandling fastlege, sjukehus og kommune.
Maria Hellevik, spes. I allmennmedisin og sjukeheimslege.

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45 - 14.00

Etiske val og refleksjonar ved akutt forverring hos den multisjuke. HLR minus. Palliasjon.
Drøfting med utgangspunkt i kasuistikkar.
Terje Takle, overlege anestesi og palliasjon.

14.00 – 14.15

Pause

14.15 - 16.00

"Gjer kloke val": Korleis unngår vi overbehandling og overdiagnostikk av den multisjuke?
Kasuistikkar: Samarbeid mellom organspesialistane og fastlege.(KOLS, kreft, hjartesvikt, demens som døme).
Yngve M. Seljeset, overlege geriatri og Øyvind Yksnøy, overlege lungemedisin.

Evaluering.

(med atterhald om endringar)