Kurs: Helserett for leger/normaltariffen, regnskap og skatt, 15.–16. april 2016

Møre og Romsdal legeforening inviterer med dette til to kurs: Helserett for leger og Normaltariffen, regnskap og skatt, hhv. 15. og 16. april 2016. Kurset arrangeres på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen for at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle landets leger.
COLOURBOX2739043
Foto: Colourbox

Gå til påmelding

Tid: 15.–16. april 2016
Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen
Godkjenning:

Helserett for leger:

 • Kurset er godkjent med 9 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
 • Kurset er godkjent med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i følgende spesialiteter: Indremedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, generell kirurgi, revmatologi, øyesykdommer, samfunnsmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Kurset er godkjent med 9 timer for spesialistenes etterutdanning i hud og veneriske sykdommer
 • Kurset er godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning i øre-hese-halssykdommer

Normaltariffen, regnskap og skatt:

 • Kurset er godkjent med 9 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
Pris:
 • Begge dager: 2900 kroner
 • Én dag: 2200 kroner
 • Obligatorisk dagpakke: 700 kroner per kursdag

Vi ønsker å gjøre det attraktivt å delta på begge kursdager. Vi tilbyr derfor deltakelse på begge kursene til prisen av et to-dagers kurs. Man får med andre ord den andre kursdagen for bare 700 kroner.

Påmeldingsfrist: 1. april

Om kursene

Helserett for leger

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller «samarbeidende» helsepersonell. Undersøkelser har vist at så mye som 25 prosent av leger mente at en klagesak, og omstendighetene rundt den, ville kunne medføre at de skiftet arbeidsplass. Videre opplyste en tredjedel av legene, som var gjenstand for en tilsynssak, at en klagesak kunne medføre at de ble usikre på om de hadde valgt rett yrke.

Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retningslinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.

Kurset vil i stor grad baseres på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og «mediasaker». Slik settes de sentrale og relevante paragrafene i helselovgivningen inn i en «hverdagslig» og gjenkjennbar sammenheng.

Kursarrangør håper dette kurset vil bidra til å skape en trygghet hos legene ved at man blir kjent med «rammene» for det arbeidet man skal utføre. En trygghet vil kunne bidra til at man over tid mestrer jobbhverdagen på en god måte.

Normaltariffen, regnskap og skatt

Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling. Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i følge skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Det vil være integrerte kasuistikker under hvert tema. Det blir utdelt kurshefte på ca. 70 sider.

Foredragsholdere

Helserett for leger:

 • Cato Innerdal, ass. fylkeslege i Møre og Romsdal

Normaltariffen, regnskap og skatt:

 • Bjarne Storset, fastlege Tingvoll og leder i Møre og Romsdal legeforening
 • Helge Strømskag, regnskapskonsulent med 1300 leger i porteføljen

Cato og Bjarne har holdt sine respektive kurs flere ganger og de har begge fått svært gode tilbakemeldinger.

Program

Fredag 15. april
Tid Tema
08:30–09:00 Registrering med kaffe
09:00–09:45

Klager på leger

 • Hvordan unngå de største fallgruvene?
 • Hvordan behandles klagesaker og hva kan konsekvensene være?
09:45–10:30

Forsvarlig helsehjelp

 • Er feil diagnose likestilt med uforsvarlig helsehjelp?
 • Er det brudd på forsvarlighetskravet når du sender en pasient hjem fra legevakta med feil diagnose og pasienten dør?
 • Hvor langt går fastlegens (ev. legevaktens) ansvar og hva er forsvarlig bruk av medhjelpere?
10:30–10:45 Pause med kaffe og tilbehør
10:45–11:30

Plikt til å tie, rett til å tie og plikt til å si i fra

 • Hva kan du fortelle til pårørende, samarbeidende helsepersonell, politi, barnevern?
 • Når har du rett til og når har du plikt til å fravike taushetsplikten?
11:30–12:15

Forskrivning av vanedannende legemidler

 • Hvilke «kjøreregler» gjelder for slik forskrivning?
 • Hvilke utfordringer står man overfor som lege?
 • Hvordan skal man sikre forsvarlige vurderinger i denne sammenhengen?
 • Hvordan gjennomføres tilsyn på dette temaet?
12:15–13:00 Lunsj
13:00–13:45

Samtykkekompetanse

 • Hvordan vurdere og dokumentere samtykkekompetanse (i tråd med lovverket?)
 • Hva gjør man når man er i tvil?
 • Hvilke følger har det for pasienten og pårørende (og legen) når samtykkekompetansen bortfaller?

Tvungen somatisk helsehjelp

 • Hva gjør du når pasienten nekter helsehjelp?
 • Hvilken rolle har pårørende?
 • Kan all helsehjelp gis med tvang?
13:45–14:00 Pause
14:00–15:30

Forts. tvungen somatisk helsehjelp, og tvungen psykisk helsehjelp

 • Hva gjør man når pasienten ikke ønsker undersøkelse?
 • Hvilke bistandsplikt har politiet og når bør politiet benyttes?
15:30–15:45 Pause med kaffe og tilbehør
15:45–16:30

Innsyn, retting og sletting

 • Når kan en pasient, pårørende eller andre gis innsyn?
 • Når kan man nekte?
 • Hva gjør man når en pasient vil ha opplysninger i journalen rettet eller slettet?
 • Og hvilke økonomiske konsekvenser kan det ha for legen om man «feilaktig» avslår slikt innsyn?
16:30–17:15

Dokumentasjonsplikt og journalføring

 • Hvordan dokumentere nok?
 • Hvilke momenter  være med, hva bør være med og hva kan med fordel utelates?
 • Hva betyr en god journal for helsehjelpen (og ev. når klagen kommer)?
Lørdag 16. april
Tid Tema
08:45–09:00 Registrering med kaffe
09:00–09:30

Normaltariffen

 • Bakgrunn
 • Prinsipper
 • Takstforståelse
09:30–09:45
 • Kontakt-takster og avgrensing mellom disse
 • Sykebesøk
 • Kveld/natt
09:45–10:10
 • Takst ved legemiddelgjennomgang
 • Tolk
 • Møter mm.
10:10–10:20 Pause
10:20–11:15 Prosedyretakster
11:15–11:25 Pause
11:25–11:50
 • Diabetes
 • 612a/b
 • Kroniske alvorlige sykdommer mm.
 • Ustyrstakstene, forbrukstakster
11:50–12:20
 • Laboratorietakster
 • EKT
 • Spirometri
 • HELFO-takster
12:20–13:00
 • Forsikringsattester
 • Bruk av salærtaksten
13:00–13:40 Lunsj
13:40–14:10 Vanligste feil i takstbruk
14:10–14:50 Råd og veiledning om man får kontroll
14:50–15:00 Pause
15:00–15:45 Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk om regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag
Helge Strømskag, regnskapsfører Legeregnskap AS, Kristiansund
15:45–16:30
 • Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring
 • Goodwill
 • Kommunale avtaler
 • Fordeling av kostnader
Helge Strømskag
16:30–16:50 Evaluering og oppsummering

Påmelding