Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i NTLF 9. september 2021

18. oktober 2021

Møtet ble avholdt på Teams, 9. september 2021 kl. 1800-1900

Tilstede: Dragan Zerajic, Mathis Heibert, Niklas Amdal, Kjetil Klungre, Jørund Resell, Olaf Kleinau, Børge Winther, Tommy Aune Rehn, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Ole Kristian Forstrønen Thu/Anna Hjort-Hansen

Sak 37/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

Sak 38/2021: Konstituering av nytt styre
Vedtak: Styret ble konstituert:
Leder: Dragan Zerajic
Nestleder: Mathis Heibert
Styremedlem: Børge Winther

Sak 39/2021: Kort informasjon om styrearbeid v/Dragan
Vi hadde en kort presentasjonsrunde av medlemmene.        Styremedlemmer  mottar godtgjøring for styremøter, satsene finner du her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/nord-trondelag/om-oss/skjema-og-satser-for-tillitsvalgte-og-medlemmer-i-nord-trondelag-legeforening/
                           
Sak 40/2021: Arbeidsprogram 2021-2023
Det skal utarbeides arbeidsprogram for neste styreperiode, og den enkelte yrkesforening bes komme med innspill til denne.
Saken tas opp på neste styremøte den 19. oktober.

Sak 41/2021: Møtekalender:
Styremøter i høst: 19. oktober og 10. november.
Møte i Regionutvalg Midt-Norge (RU): 24. september og 27. oktober (med Helse Midt-Norge)

Sak 42/2021: Eventuelt
Det er stilt spørsmål om Sør-Trøndelag legeforening og Nord-Trøndelag legeforening skal endre navn til Trøndelag legeforening avdeling sør og nord.
Vedtak: styret i NTLF stiller seg ikke bak dette forslaget. Dragan utarbeider et svar og sender STLF v/Lindy Jarosch-von Schweder.