Fastlegen kan ikke erstatte skolelegen

Guri Svendsen har vært skolelege i et bistilling i 20 år. Hun mener fastlegeordningen aldri kan erstatte helsestasjon- og skolelegene.
Misvær og Svendsen
Bedre skolehelsetjeneste kan spare inn på barnevernstjenesten. Nina Misvær og Guri Svendsen tror skolelegen er viktig for å sikre en helhetlig, tverrfaglig og lett tilgjengelig skolehelsetjeneste.

Av Tove Myrbakk

Helt siden før fastlegeordningen trådte i kraft, har det vært en diskusjon om fastlegens deltagelse i det kommunale helsefremmende og forebyggende arbeid, særlig knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Mange fastleger mener at de kan foreta  helseundersøkelser på kontoret uten å være tilstede på helsestasjonen eller skolen. Det mener Guri Svendsen at de ikke kan.
  - En slik ordning vil ikke oppfylle forskriftens intensjon om at tjenesten skal være helhetlig, tverrfaglig og lett tilgjengelig. Legen er en nødvendig deltager i det tverrfaglige teamet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Jeg er selv fastlege i det nærområdet hvor jeg en dag i uka er skolelege. Det har jeg opplevd som gunstig.
  Ifølge helsesøster Nina Misvær er skoleleger så godt som ikke-eksisterende i dag. 
  - Forebygging må starte i skolen. Det er der morgendagens foreldre går. Helsesøstre bør ha andre oppgaver enn vaksine for å bli husvarme på skolen. Det vil gjøre det lettere for barn og unge å ta kontakt om ting som er vanskelig. Vi må jobbe tverrfalig og ta i bruk helsefremmende strategier som kan bedre livskvalitet, trivsel og muligheter hos barn og unge. Det vil hjelpe dem til å mestre de utfordringer og belastninger som mennesker normalt utsettes for. Bedre skolehelsetjenesten viser seg å spare inn på barnevernstjenesten, og vi må forske mer for å vite hva vi gjør.  Misvær tror helsesøstrene også kan virke gunstig mot den overdiagnostiseringen hun mener opptrappingsplanen i psykiatri har bidratt til.
  - Helsesøstre er gratis og kan brukes av de som ikke har råd til å gå til legen. Skolehelsetjenesten ivaretar helheten og  kan være med på å utjevne den sosiale gradienten.