Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

På vippen mellom tillit og kontroll

Et sted mellom tillit og kontroll ligger den gode balansen for å få til god økonomisk styring og motiverte fagfolk i helsevesenet. Så enkelt og så vanskelig.
4. september 2015

Nordland Legeforening inviterte i slutten av august til debatt om norsk helsevesen. Utgangspunktet for debatten var spørsmålet om krav om lønnsomhet bidrar til ulikhet i helsetilbudet til befolkningen, og om et stadig økende arbeidspress fører til at helsepersonell slutter. Innlederne tilførte debatten spennende perspektiver om blant annet tillitsledelse og Human Management. President Hege Gjessing ledet møtet.
Fokus bort fra pasienten
Ifølge fagfolk er styringsmål og prioriteringer ofte ikke medisinskfaglig vurdert. Syke pasienter velges bort når fokus flyttes fra pasientens beste til organisasjonens behov for produksjonsflyt. Det mener overlege på Karolinska i Stockholm Magnus Lind, som har engasjert seg i den svenske debatten om ulønnsomme pasienter og New Public Management (NPM).
 - NPM tar makten fra leger og politikere og gir den til administrasjonen, mener Jacob Torfing, dansk professor som er tilknyttet Universitetet i Nordland, Han mener målinger som oppleves som kontroll minsker den faglige motivasjon.
Fagfolk ønsker å gjøre godt
Magnus Lind mener vi trenger et Human Management som tar opp i seg at mennesket ikke ensidig styres av økonomiske incitamenter. Fagfolk ønsker å gjøre godt og bli respektert i sin yrkesrolle. I fremtidens helsevesen vil han erstatte DRG med benchmarking innenfor de enkelte disipliner.
 - Målsettingen må være å lære av de beste og gi støtte til de som kommer dårligst ut. Økonomiske incitamenter må ikke kobles til resultatene. De presenteres på interne seminarer. Diskusjonen kommer til å bli livlig, men alle stimuleres til forbedringer.
Vi tenker ikke fritt
Kristian Fanghol i Helse Nord er ikke like villig som de andre innlederne til å kaste hele New Public Management over bord og satse på tillit og medisinsk faglighet.
 - Når vi velger hvordan vi organiserer helsevesenet, tror vi at vi velger fritt. Det gjør vi ikke. Vi fanger opp det andre har gjort før oss. Sånn har verden blitt. Det er for stor ulikhet i effektivitet, og helsevesenet trenger både standardisering og skreddersøm. Fokus må være på hvordan vi setter ledelse og fagfolk sammen. Vi må enes om perspektivene for å lykkes. 
Trenger få resultatmål
Jacob Torfing tror ensidig fokus på resultatmåling fører til at man måler det man kan fremfor det man vil, noe som fører til utilsiktede målforskyvinger.
  - Vi trenger noen få tydelige resultatmål. Måling av prosess og metode må begrenses, og de målingene som gjøres må være meningsfulle, påvirkelige og understøttende. For å lykkes trenger vi tillitsbasert styring og ledelse. Handlingsrommene til fagfolk må desentraliseres og økes. Den offentlige sektoren må åpne for lokalt initiativ og samarbeid. Vi må styrke medarbeidernes faglighet og bekjempe nullfeilskulturen.
Skrøpelig gamle er taperne 
Anette Fosse var eneste allmennlege i panelet og ser at mye god samhandling ødelegges av  økonomiske virkemidler som virker mot sin hensikt. Hun satt i ekspertgruppen forut for samhandlingsreformen, og er stolt av retningen reformen peker mot, men bekymret over utviklingen.
 - Sykehusene er ikke rigget for å håndtere sammensatte tilstander. Skrøpelige gamle mennesker blir taperne. Økonomisystemene i sykehus premierer kortest mulige innleggelser, og fastlegenes normaltariff honorerer  kortest mulige konsultasjoner. Dette passer dårlig for blant annet skrøpelige eldre, pasienter med uklare symptomer og pasienter som strever med rus eller psykiske problemer.
 Fanghol i Helse Nord er enig med Fosse om at sykehusene må jobbe for å bli bedre på pasienter med sammensatte lidelser.