Brev til Direktør Lang-Ree og Styret i Sykehuset Innlandet
Oppland legeforening ønsker med dette å fremme følgende:


- Sykehuset Innlandet må avvente Nasjonal Sykehusplan før de bestemmer seg for hvordan videre sykehusdrift skal utformes i Innlandet


- Sykehuset Innlandet må komme med svar på grunnleggende ubenevnte og ubesvarte spørsmål som følger av dokumentet Strategisk Fokus 2025
photo

Styret i Sykehuset Innlandet Direktør Morten Lang-Ree

 • Den norske legeforening har gjennom år krevd at det utarbeides en nasjonal sykehusplan som skal danne rammen for fremtidig sykehusdrift i Norge og forhindre at denne blir uhensiktsmessig. Det trengs en overordnet, helhetlig og langsiktig plan for sykehuspolitikken i Norge. Legeforeningen utarbeidet våren 2013 et høringsutkast til Nasjonal Sykehusplan og jobber med å ferdigstille dette frem mot vinter/vår 2014.

  Den nye regjeringen har stilt seg bak tanken om at en Nasjonal Sykehusplan skal danne grunnlag for endringer i sykehusstruktur. Helseminister Høie har ikke satt opp noen endelig tidsplan for når det vil foreligge en Nasjonal Sykehusplan, men har antydet at den bør foreligge i løpet av inneværende regjeringsperiode.

  Som legeforeningen sentralt er Oppland legeforening opptatt av at overordnet, gjennomdrøftet tenkning og erfaring bør være rettesnor når sykehusdrift planlegges. Derfor mener vi at Sykehuset Innlandet må avvente Nasjonal Sykehusplan før de fortsetter videre planlegging av endringer i Sykehuset Innlandets sykehusstruktur.

  Oppland legeforening har gjennomgått Strategisk Fokus 2025. Vi undrer oss over at dokumentet synes å være mangelfullt i og med at store og viktige sider ikke er benevnt eller berørt. Vi sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål det er maktpåliggende å få svar på.
  Vi oversender hermed en oppsummering av spørsmål som ikke er besvart:

 • -  All tidligere erfaring viser at sammenslåing av sykehus er fordyrende. Hvordan kan det være mulig at akkurat Innlandet skal spare penger – der hvor alle andre som har slått sammen har fått et dyrere system?

 • -  Når sammenslåingen blir dyrere enn beregnet betyr det at sengetallet må justeres ytterligere ned. Dette medfører at liggetiden på sykehus reduseres ytterligere.

  Logistikken innad vil bli presset. Hvordan skal spesialistene rekke å samhandle på den korte tiden pasienten er på sykehus, slik at pasientene får gjort sin utredning og behandling i en sammenhengende kjede? Vil ikke pasienten heller bli skrevet ut, og måtte komme tilbake?

 • -  Eldrebølgen medfører at flere vil trenge innleggelse i sykehus pga sammensatte lidelser. Også dette må føre til et enda mer presset sykehussystem. Vil pasientene være ferdigbehandlede ved utskrivelse?

 • -  I Divisjon Psykisk Helsevern har man gjennom de siste årenes prosess fulgt sentrale føringer knyttet til at Distriktspsykiatrien skal være omdreiningspunktet, ”døren inn og ut”. Samlokalisering med somatikk er et hovedpoeng. Hva skjer med sengeplassene på DPS når sykehusene på Gjøvik og Lillehammer er lagt ned?

 • -  Et ufravikelig grunnprinsipp for Sykehuset Innlandet er at de SKAL gi befolkningen i begge fylkene likeverdige tjenester. Foreliggende modell gir fire gjenværende sykehus i Hedemark og ingen i Oppland – hvordan kan dette være likeverdighet?

 • -  Hvordan blir det å være fastlege i dette systemet? Hvem skal ta imot pasientene etter rask utskrivelse fra storsykehuset? Som jeg skisserte over er det ingen sykehus igjen i Oppland anno 2025, ingen sykehussenger. Hvor skal pasientene være? Hjemme? På det som kalles lokalmedisinske sentre som så langt har drevet med poliklinisk virksomhet. Skal de egentlig omgjøres til kommunale småsykehus? Hvem skal jobbe der? Hvordan skal kommunaløkonomien klare dette?

 • -  Vi savner at det tidligere i prosessen var gjort grundig analyse av konsekvensene av en slik omlegging av sykehusvesenet i Innlandet og ønsker svar på når en konsekvensutredning/samfunnsanalyse kommer og hva den inneholder av informasjon?

 • -  Vi savner også en grundig gjennomgang av hvordan SIHF vil jobbe frem mot en eventuell realisering av de forelagte sykehusplaner inklusive en oversikt over hvor mye penger man vil binde opp til finansiering av et mulig fremtidig storsykehus?

  Vi sitter igjen med tall som peker mot at det vil bli langt flere ”tapere” enn ”vinnere”. Derfor presser det helt overordnede spørsmål seg på: hvordan kan denne modellen samlet sett fremstilles som fremtidsrettet og bra for befolkningen – altså for alle?

  Vi sender disse spørsmålene til Styret i Sykehuset Innlandet og direktør Morten Lang-Ree med ønske om skriftlige svar.

  Vi har invitert Morten Lang-Ree til å delta på et medlemsmøte for Oppland legeforening og ser frem til å få muntlige svar der, men ønsker i tillegg en skriftliggjøring jfr. viktigheten av at nettopp disse spørsmålene belyses godt nok. Sykehuset Innlandet ved styre og direktør har ansvar for å gi svar på spørsmålene – jfr. at det er disse som ønsker å endre sykehusstrukturen.

Kapp, 05.01.14
På vegne av styret i Oppland legeforening Inger Kragh Nyhus
leder Oppland legeforening

Kopi til:
Medlemmene i Oppland legeforening Aviser
Politiske partier