Oppland legeforening

Lokalforening

2014

Kjære alle sammen !

Det er lenge siden jeg skrev en oppsummering til dere fra medlemsmøtet på Honne 14. januar.
Siden da har vi i styret i Oppland legeforening hatt fokus på å treffe ulike aktører for å få informasjon om og sammen diskutere videre prosess knyttet til utredning av fremtidige sykehustjenester i Innlandet . Fokus har ikke kun vært på sykehustjenestene, vi har også diskutert helsetjenestene generelt og skillet mellom kommunale helsetjenester og sykehusfunksjonene spesielt.
13. april 2014
bilde 2.JPG
Oppland legeforening møtte styringsgruppa for VLMS og fikk omvisning på byggeplassen. Kommuneoverlege Jahr har god oversikt over det store, flotte bygget som oppføres i Fagernes.

Møteplan:

-Styremøtet 12. februar: ansatterepresentant Hurum deltok

-Styremøte 19. mars: direktør Lang-Ree og prosjektdirektør Roger Jenssen deltok

-25. mars: Møte iFylkesutvalget i Oppland. Fra styret i Oppland legeforening deltok leder Inger Kragh Nyhus, styremedlem Odd Gunnar Heitun og styremedlem Jens Mørch

-7. april: Møte i Samarbeidsorganet/styringsgruppa for Valdres Lokal Medisinske Senter. Fra Styringsgruppa deltok: Inger Torunn Klosbøle, ordfører Nord-Aurdal, Per Einar Jahr, kommuneoverlege Nord-Aurdal, Jorunn Ødegård Bjerke, Kommunalsjef Nord-Aurdal kommune, Toril Naustdal virksomhetsleder VLMS, Christian Fossum, fagsjef indremedsin. For styret i Oppland legeforening deltok Inger Kragh Nyhus, leder, Siw Fossheim, styremedlem, Jens Mørch, styremedlem.

Oppsummering av hva vi har fått med oss og hva vi har forsøkt å formidle under disse møtene:

Vi har formidlet at Oppland legeforening ikke har konkludert med å peke på en bestemt modell for videre sykehusdrift i Innlandet. Vi er opptatt av at premissene for utredning av ulike sykehusalterativer i størst mulig grad frembringer reelle svar på fordelene og ulempene hver modell vil gi. Med andre ord har vi etterlyst utredning av flere sykehusalternativer enn hovedsykehus kontra 0-alternativet (slik det også kom tydelig frem på medlemsmøtet på Honne). Videre har vi fokusert på at en samfunnsanalyse ikke er det samme som en konsekvensutredning. Det er vel og bra å se på bosetting, avstand til jobb osv , men dette må suppleres av grundige utredninger av hvordan de ulike sykehusscenariene vil påvirke befolkningens mulighet for å få ivaretatt behovet for sykehustjenester  i fremtiden.En solid konsekvensutredning må ligge i bunden før man kan konkludere - før man kan si hvilken modell for fremtidig sykehusdrift som bør velges.

I diskusjonene omkring lokalsykehusene på Tynset og Kongsvinger kommer ofte henvisningen til utviklingen av lokalmedisinske sentre i  Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland opp. Det er viktig å presisere at Oppland legeforening på ingen måte er imot utviklingen av gode interkommunale tjenester gjennom dannelsen av de lokalmedisinske sentrene på Otta og Fagernes. Vi har nå selv fått forevist planverket og den fysiske realiseringen av Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes i møtet vårt mandag 7. april. Her er det gjort solid forarbeid og planene for de interkommunale tjenestene er imponerende. Vi ønsker å formidle at lokalmedisinske sentre er bra  - og samtidig formidle at de ikke kan sammenlignes med lokalsykehus. På lokalsykehus gis behandlingen av  mange ulike spesialister i døgnvakt - på lokalmedisinske sentre vil det medisinske ansvaret i hovedsak forvaltes av relativt få leger som har allmennmedisin som spesialitet. Oppland legeforening er derfor enig med kommuneoverlege Jahr som i møtet 7. april uttrykte at Valdres lokalmedinske senter ikke er å ligne med "et mini-sykehus".

I tiden fremover:

Vårt ønske er også fremover å holde kontakt med mange - for å få oversikt og "være på banen" som en aktiv aktør.

Foran oss ligger Oppland legeforenings årsmøte onsdag d. 4. juni på Viken Folkehøyskole på Gjøvik.

Vi ser frem til å høre mere om Nasjonal sykehusplan v/ Kari Sollien og Christian Grimsgaard.

Viser til innlegget der svar fra Lang-Ree er lagt inn.

Jeg ønsker alle en god påske!

Inger Kragh Nyhus

Leder Oppland legeforening