Oslo legeforenings lederstipend for lederutdanning 2024

Styret ønsker å gjøre medlemmene oppmerksomme på muligheten til å søke lederstipend i lokalforeningen. Styret har tydeliggjort retningslinjene og oppfordrer aktuelle søkere til å sende inn søknad før 1. juni 2024.
Kvinnelig lege som står med kryssede armer. Foto: Mostphotos.com

Retningslinjer for Oslo legeforenings lederstipend for lederutdanning

Formål: Oslo legeforening mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norsk helsevesen, og ønsker å støtte opp om leger som vil erverve seg formell ledelseskompetanse. Oslo legeforening har hvert år en avsatt sum som kan tildeles medlemmer som utdanner seg innen ledelse.

1. Hvem kan søke

a. Stipendene er forbeholdt leger som ønsker å ta lederutdanning. Meritterende utdanning og kurs vil veie tungt, men det er også anledning til å søke støtte til andre typer relevante kurs.

b. Alle medlemmer av Oslo legeforening kan søke. Nåværende og tidligere tillitsverv i Legeforeningen, spesielt i Oslo legeforening, vil vektlegges ved prioritering av søkere.

c. Samme søker kan få innvilget stipend flere ganger.

2. Stipendets størrelse og regler for tildeling

a. Oslo legeforening avsetter årlig 50.000,-  kroner til stipend.

b. Det kan søkes om inntil 50.000,- kroner per søker per år.

c. Stipendkomiteen består av Oslo legeforenings styre som behandler de innkomne søknadene. Det kan ikke tildeles stipend utover beløpet det er søkt om eller til dekning av annet enn hva det er søkt om.  Styret kan i spesielle tilfeller godkjenne bytte av studium innenfor samme kostnadsramme som tildelt beløp. Kravene i punkt 5 gjelder også i slike tilfeller.

3. Hva kan dekkes

Dette stipendet er tiltenkt å dekke utgifter til lederutdanningen som ikke dekkes andre steder.

a. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

b. Stipendet kan gå til dekning av allerede påløpte utgifter i inneværende år og fremtidige utgifter, se punkt 4 b og c.

4. Utbetaling og andre krav

a. Stipendet utbetales etterskuddsvis når nødvendig dokumentasjon på utgiftene er fremlagt. En oversikt over og dokumentasjon på utgifter som ønskes refundert må oversendes Oslo legeforenings sekretariat innen to måneder etter at utgiftene er påløpt, og senest innen 14. januar for utgifter som skriver seg fra foregående år.

b. Stipendmidlene må benyttes innen 24 måneder etter at stipendet er tildelt. Dersom foreldrepermisjon, sykdom, eller uforutsette hendelser fører til forsinkelse kan styret godkjenne utvidelse i ytterligere 12 måneder. Styret avgjør om ubenyttet stipend skal overføres til bruk i neste års stipendmidler.

c. Dersom søker har sendt inn uriktige opplysninger, kan styret bestemme at hele eller deler av stipendet ikke utbetales.

d. Søker må på forespørsel være villig til å presentere utdanningen og erfaringen vedkommende har fått på Oslo legeforenings nettsider, og eventuelt i andre fora i regi av Oslo legeforening.

5. Krav til søknaden

Søknader må inneholde

  • Søknadsbrev som inkluderer beskrivelse av motivasjon for utdanning, hvordan denne er tenkt brukt.
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring.
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, vedlagt kursprogram.
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse.

6. Utlysning

a. Søknadsfristen for lederstipendet er 1. juni 2024.

b. Stipendene utlyses på Oslo legeforenings nettside senest én måned før søknadsfristen.

7. Behandling av søknader

a. Sekretariatet sammenstiller innkomne søknader og oversender disse til Oslo legeforenings styre for behandling.

b. Søkerne vil i etterkant av styremøtet motta et skriftlig svar på om de har mottatt stipend eller ikke.

c. Styret trenger ikke tildele hele det avsatte beløpet, for eksempel dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere, eller styret ikke finner de omsøkte lederutdanningene kvalifiserende for stipendet.

d. Det publiseres hvem som har fått tildelt stipendet, og til hvilket kurs, på Oslo legeforenings nettsider