Praksiskompensasjon for tillitsvalgtarbeid

Her finner du retningslinjer for praksiskompensasjon fra Østfold Legeforening. Lengere ned på siden finner du også satser som reguleres av DNLF.

Retningslinjer for praksiskompensasjon og dekning av utgifter ved tillitsvalgtarbeid  i Østfold legeforening.

Østfold legeforening (ØLF) har i en årrekke utbetalt praksiskompensasjon ved tillitsvalgtes arbeid, dette i hovedsak til tillitsvalgte i allmennlegeforeningen (AF). I tillegg får foreningen fra tid til annen krav om dekning av utgifter i forbindelse med tillitsvalgtarbeid fra tillitsvalgte i andre underforeninger.  De tillitsvalgte stiller opp for kolleger, deltar i intervjuer og samhandler med kommunene. Den tid dette arbeidet medfører tapt arbeidsinntekt har man ulike ordninger der kompensasjon for dette gis.  Praksiskompensasjon er ment å kompensere for tapt arbeidsinntekt når man opptrer som tillitsvalgt for kolleger.

Legenes Samarbeidsutvalg (LSU) eller lignende møter der kommunen innkaller den tillitsvalgte skal kompenseres fra kommunen som kaller inn. Satser for dette følger av Rammeavtalen ASA 4310 mellom Legeforeningen og KS.   

Praksiskompensasjon Østfold legeforening - retningslinjer:  

Den tillitsvalgte som ikke på andre måter blir kompensert for tapt arbeidsinntekt kan søke Østfold legeforening om praksiskompensasjon. Søknad om praksiskompensasjon skal som en hovedregel forhåndsgodkjennes. Den lokalt tillitsvalgte tar kontakt med leder for Allmennlegeforeningen i Østfold på mail eller telefon med forespørsel om kompensasjon.

ØLF kompenserer for tapt inntekt når tillitsvalgtarbeid medfører fravær i ordinær arbeidstid med fratrekk i eller tapt arbeidsinntekt.

Følgende arbeid kan søkes dekket;

 Styrets medlemmer; deltagelse i Legeforeningens arbeid på dagtid der fravær fra arbeid medfører tap av inntekt, og ikke dekkes av yrkesforening eller DNLF sentralt.

 Tillitsvalgte leger som bistår i forhandlinger og intervju når den tillitsvalgte er ønsket av legekollega for bistand. Når kommunen/arbeidsgiver innkaller den tillitsvalgte forutsettes det at den som kaller inn dekker tapt arbeidsinntekt.  

Kompensasjonens beløp:

 For enkelttimer kompenseres tilsvarende takst 14 jfr Normaltariffen

 Praksiskompensasjon for hele eller halve dager kompenseres tilsvarende ordinær sats for Legeforeningen.  

Den tillitsvalgte sender faktura og kort oppsummering av oppdrag til foreningens adresse.

Kompensasjon gis kun dersom ØLF har økonomisk dekning for utbetalingene.

Dekning av utgifter ved tillitsvalgtarbeid

Reise – og oppholdsutgifter for tillitsvalgte skal som hovedregel dekkes av det organ som har kalt inn den tillitsvalgte, for eksempel kommunen eller helseforetaket. Dersom slike utgifter likevel ikke dekkes, kan den tillitsvalgte søke dekning for sine utgifter til Østfold legeforening.

Søknad om refusjon skal som en hovedregel godkjennes av foreningens leder på mail eller telefon. Den tillitsvalgte sender reiseregning med kvitteringer og kort oppsummering av oppdrag til foreningens adresse. Legeforeningens skjema skal benyttes.  

Utgifter dekkes kun dersom ØLF har økonomisk dekning for utbetalingene.

Lokalforeningens postadresse:

Østfold legeforening v/Marianne Rask

Smertuveien 7

1672 Kråkerøy