Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk forskningsfond

Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond.
Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.
Primærmed forskn.fond 9.6.17, foto Ellen Juul Andersen.JPG
F.v.: Jan Robert Johannessen (leder Rlf), Ole Arild Osmundnes (Allm.legeforeningen), Anne Matilde Hanstad (styremedlem Primærmedisinsk Forskningsfond), Olav Thorsen (styreleder Primærmedisinsk Forskningsfond) og Svein Kjosavik (Allforsk)

Næringsliv og politikere - både lokalt og regionalt utfordres til å bidra.

Vi trenger mer kunnskap for å forbedre kvaliteten i tjenesten og hva vi skal prioritere - både av tjenester og innovasjonssatsing.

PRESSEMELDING:

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk Forskningsfond.

Rogaland legeforening vedtok på sitt årsmøte 9.juni 2017 å opprette Primærmedisinsk forskningsfond. Fondet kapitaliseres med kr 1.mill og vil tilføres ytterligere midler fra foreningens overskudd de kommende årene.

Fondet har som formål å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland Det er miljøer under oppbygging både i sør- (Allforsk) og nordfylket (Primforsk).

Fondet representerer en viktig finansieringskilde for oppbyggingen av et sterkt og viktig forskningsmiljø med utgangspunkt i primærhelsetjenesten og i grenseflaten mot spesialisthelsetjenesten. I samarbeid med kommuner, spesialisthelsetjenesten og Universitet i Stavanger vil man sikre nærhet mellom praksisfeltet og forskningen.

Et sterkt primærmedisinsk forskningsmiljø vil bli en viktig faktor for å kunne møte utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor med økende antall eldre og stadig fokus på oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten. Vi trenger mer kunnskap om den kommunale helsetjenesten og hva som virker og ikke.

Et styrket allmenn- og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø vil også være en nøkkelfaktor for å stå rustet med lærekrefter til et medisinsk masterstudium som forutsettes å få et mye sterkere fokus på primærmedisin enn de tradisjonelle lærestedene.

Et sterkt og velorganisert forskningsmiljø vil bli en viktig støttespiller for miljøer som ønsker å videreutvikle dagens tjenester. Det vil bidra til retning og fokus slik at innovasjonsutviklingen forankres i dokumentert behov og effekt.

En samlet legestand i Rogaland har med dette sendt et tydelig signal til våre politikere om at det er på tide å satse på primærmedisinsk forskning. Vi oppfordrer næringslivet og kommunene om å gå sammen og bidra til i denne strategiske satsingen.


Kontaktinformasjon til de aktuelle involverte aktører:

Leder Rogaland legeforening:
Jan Robert Johannessen         johannessen@hinnatrekanten.no     
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege
Praksiskonsulent ved Helse Stavanger


Allmennlegeforeningen Rogaland
Ole Arild Osmundnes                         ole.osmundnes@lyse.net                 
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege Lura legesenter

Styret Primærmedisinsk Fond
Olav Thorsen                                      olav.thorsen@sus.no                         
PhD og Spesialist i allmennmedisin
Seniorforsker ved Stavanger Universitetssjukehus
1. amanuensis ved Universitetet i Stavanger

Allforsk
Svein Reidar Kjosavik                         svein.reidar.kjosavik@sus.no           
Spesialist i allmennmedisin
Samhandlingslege og Postdoktor Stavanger Universitetssjukehus Førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger  


Primforsk
Dag Helge Rønnevik                           dag-helge.roennevik@helse-fonna.no
Lege under spesialisering i samfunnsmedisin
Phd-stipendiat NTNU
Leder PKO Helse Fonna


Ta gjerne kontakt med oss om det er behov for ytterligere informasjon.